ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ » 014.13 Середня освіта (Образотворче мистецтво) з предметною спеціалізацією: художня культура

014.13 Середня освіта (Образотворче мистецтво) з предметною спеціалізацією: художня культура

Профіль освітньо-професійної програми

Освітня кваліфікація – Бакалавр освіти
Спеціальність – 014.13 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
з предметною спеціалізацією: художня культура.
Професійна кваліфікація:
Учитель образотворчого мистецтва. Учитель художньої культури.

Тип диплому та обсяг програм Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС
Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Акредитаційна інституція Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджується у 2016 році
Рівень програми FQ – EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень,
HPK – 6 рівень.
а Мета програми
Метою програми є забезпечення підготовки високо кваліфікованих і професійних фахівців з образотворчого мистецтва для загальноосвітніх навчальних закладів різного типу.
Загальна мета програми – освіта учителів з новими поглядами та креативним способом мислення, лідерськими навичками і готовністю вирішувати проблеми, приймати виклики та можливості сучасності.
б Характеристика програми
1 Предметна область, напрям Зміст теоретичних знань: педагогіка і психологія середньої освіти, теоретичні основи образотворчої грамоти і методики навчання образотворчого мистецтва у загальноосвітньому навчальному закладі, а також дисципліни предметної спеціалізації (художня культура)
Цикл загальної підготовки – 69 кредитів
Гуманітарна підготовка – 22 кредити
Фундаментальна підготовка – 47 кредитів
Цикл професійної підготовки – 83 кредити
Психолого-педагогічна підготовка – 23 кредити
Науково-предметна підготовка – 60 кредитів
Дисципліни вільного вибору студента
Дисципліни додаткової спеціалізації
(художня культура) – 60 кредитів
Практична підготовка – 22 кредити
Атестація – 6 кредитів
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Способи організації практичної та теоретичної діяльності учасників освітнього процесу, зумовлені закономірностями та особливостями образотворчого мистецтва та процесу навчання предметів образотворчого мистецтва.
3 Орієнтація програми Набуття методик навчання і виховання; вмінь і навичок використання інструментів, приладдя і обладнання необхідних в освітньому процесі для викладання образотворчого мистецтва та художньої культури в середній школі.
4 Особливості програми Система методів навчання (загальні, часткові, конкретні), особливості роботи з різними художніми матеріалами, в різних художніх техніках, мультимедійні засоби навчання.
в Працевлаштування та продовження освіти
1 Працевлаштування Сфера працевлаштування – заклади середньої освіти.
Професійні назви робіт: вчитель середнього навчально-виховного закладу; організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми; педагог-організатор.
2 Продовження освіти Продовження навчання на другому рівні вищої освіти. Набуття кваліфікації за іншими предметними спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.
Допуск до професії – наявність академічної і професійної кваліфікації, підтверджена документом про вищу освіту.
г Стиль та методика навчання
1 Підходи до викладання та навчання Комбінація лекцій, лабораторних, практичних та семінарських занять, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, самостійна робота.
2 Система оцінювання Екзамен, заліки, практика, курсові роботи, захист кваліфікаційної роботи.
Атестація за спеціальністю 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) здійснюється у формі: кваліфікаційного екзамену з методики навчання образотворчого мистецтва та захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи
Кваліфікаційна робота за спеціальністю 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) виконується здобувачем ступеня бакалавра та захищатися перед екзаменаційною комісією. Кваліфікаційна робота здобувача ступеня бакалавра має бути результатом самостійного наукового дослідження з виконанням практичного завдання (картина або серія картин).
Кваліфікаційна робота оприлюднюється на сайті підрозділу ВНЗ (у відкритому доступі), після перевірки на плагіат. За результатом успішного захисту, здобувач може отримати від екзаменаційної комісії рекомендацію для вступу в магістратуру.
Вимоги до кваліфікаційного екзамену з методики навчання образотворчого мистецтва.
Кваліфікаційний екзамен з методики навчання образотворчого мистецтва повинен забезпечити перевірку якості підготовки з образотворчого мистецтва, методики навчання образотворчого мистецтва в школі.
 
д Програмні компетентності
1 Загальні
 1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі середньої освіти або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів педагогічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
 2. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями впродовж життя.
 3. Здатність до критичного аналізу й оцінці сучасних досягнень науки, генерування нових ідей під час розв’язування дослідницьких і практичних задач.
 4. Здатність проводити дослідження на сучасному рівні.
 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 7. Здатність розробляти та управляти проектами.
 8. Здатність до самоаналізу, самооцінки, самокритичності, самореалізації та самовдосконалення.
 9. Здатність виконувати наукові, професійні завдання в групі під керівництвом лідера, готовність до виконання встановлених в групі (команді) правил, етикету, такту взаємовідносин, вимог до дисципліни, планування та управління часом.
 10. Здатність до продуктивного міжособистісного спілкування.
 11. Здатність приймати участь у роботі інтернаціональних, міжнародних групах, командах і вміти спілкуватися іноземною мовою.
 12. Здатність соціально, відповідально та свідомо мотивувати людей, рухатися до спільної мети.
 13. Соціальні та етичні зобов’язання: формування навичок соціальної відповідальності професійної діяльності та етичних зобов’язань з точки зору професійної етики.
 14. Організація власної діяльності як складової колективної діяльності.
 15. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 16. Здатність бути критичним і самокритичним.
 17. Здатність працювати автономно.
 18. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності, усвідомлення гендерних проблем.
 19. Базові знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності.
2 Фахові
 1. Здатність володіти термінологією з образотворчого мистецтва та художньої культури.
 2. Здатність розкривати загальну структуру і взаємозв’язок різних видів образотворчого мистецтва, вміти практично виконувати роботу в різних техніках образотворчого мистецтва.
 3. Здатність характеризувати особливості розвитку мистецтва в різні історичні епохи.
 4. Здатність характеризувати та визначати приналежність твору до тієї чи іншої історичної доби розвитку мистецтва.
 5. Здатність застосовувати сучасні методи дослідження для виконання авторської практичної творчої роботи (картини, керамічного посуду або скульптурної постановки).
 6. Здатність до перенесення системи знань з образотворчого мистецтва у площину навчального предмету образотворче мистецтво, здійснення структурування навчального матеріалу.
 7. Здатність чітко і логічно відтворювати базові знання з циклу дисциплін образотворчого мистецтва; оцінювати нові відомості та інтерпретації в контексті формування в учнів цілісної картини розвитку мистецтва протягом історії людства.
 8. Здатність застосовувати загальну модель процесу навчання образотворчому мистецтву для планування та організації навчально-виховного процесу при вивченні образотворчого мистецтва.
 9. Здатність до проектування власної діяльності при навчанні образотворчому мистецтву учнів середньої школи.
 10. Здатність здійснювати добір методів і засобів навчання образотворчому мистецтву, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів.
 11. Здатність формувати в учнів предметні (спеціальні) уміння.
 12. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з образотворчого мистецтва.
 13. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології, у тому числі й інформаційні, для забезпечення якості навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх закладах.
 14. Здатність безпечного поводження з розчинниками, лаками та різними художніми хімічними речовинами, беручи до уваги їх хімічні властивості, у тому числі будь-які конкретні небезпеки пов’язані з їх використанням.
 
е Програмні результати навчання
 

Знання

 1. Знає термінологію з образотворчого мистецтвата художньої культури.
 2. Знає та розуміє основні концепції, теорії та загальну структуру образотворчого мистецтва.
 3. Знає історію розвитку зарубіжного і українського образотворчого мистецтва, орієнтується у напрямках мистецтва, вміє визначати приналежність до тієї чи іншої доби, визначати автора твору, давати художню характеристику твору мистецтва.
 4. Знає основні напрямки у мистецтві, вміє працювати в них, виконувати творчі роботи з основних видів мистецтва.
 5. Знає сучасні художні матеріали та особливості роботи різними графічними, пластичними і живописними матеріалами.
 6. Знає класифікацію видів, жанрів образотворчого мистецтва.
 7. Розуміє взаємозв’язки між різним видами і жанрами мистецтва.
 8. Знає особливості роботи на пленері.
 9. Знає особливості і специфіку організації уроків з образотворчого мистецтвата художньої культури.

Уміння

 1. Уміє самостійно проводити уроки, вибирати та застосовувати продуктивні технології, методи, прийоми, форми та засоби навчання.
 2. Уміє застосовувати практично сучасні художні матеріали у роботі.
 3. Уміє виконувати творчі роботи в різних художніх техніках різними художніми матеріалами.
 4. Уміє оформити роботи, організувати і провести мистецьку виставку.
 5. Уміє дати аналіз художньому твору за різними критеріями.
 6. Вміє організувати і провести гурткову роботу з різних дисциплін мистецького циклу.
 7. Вміє виконувати плакатно-шрифтові роботи.
 8. Знає будову книги як твору художньо-друкарського мистецтва і виконувати макет книги з художнім оформленням на задану тематику.
 9. Вміє працювати в графічних редакторах, розробляти і виконувати екслібрис, візитки, оголошення, буклети плакати емблеми та ін. на задану тематику.
 10. Вміє створювати за допомогою пластичних видів мистецтва скульптурні зображення.
 11. Володіє основами професійної культури, здатний до підготовки та редагування текстів професійного змісту державною мовою.
 12. Володіє іноземною мовою на рівні, необхідному для роботи з науково-методичною літературою.
 13. Здатний забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів у навчально-виховному процесі та позаурочній діяльності.
 14. Володіє інформаційно-комунікаційними технологіями.

Комунікація

 1. Здатний з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію зі всіма учасниками освітнього процесу.
 2. Організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює в команді (педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях).
 3. Здатний розуміти значення культури як форми людського існування, цінувати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва.
 4. Здатний виявляти психологічні особливості засвоєння учнями навчальної інформації, психологічні особливості становлення характеру учнів, розвитку їх здібностей з метою діагностики, прогнозування ефективності та корекції педагогічного процесу.

Автономія і відповідальність

 1. Здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції.
 2. Здатний аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів.
 3. Здатний створювати рівноправне і справедливе освітнє середовище, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічного контексту.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

                                             Назва дисципліни
                                                  Обов’язкові
І. Цикл загальної підготовки
1.1 Гуманітарна підготовка
ГП 1.1.1. Українська мова за професійним спрямуванням Ru En
ГП 1.1.2. Історія та культура України Ru En
ГП 1.1.3. Філософія Ru En
ГП 1.1.4. Політична та соціологічна науки Ru En
ГП 1.1.5. Іноземна мова Ru En
ГП 1.1.6. Українознавство Ru En

1.2.Фундаментальна підготовка

ФП 1.2.1. Фізичне виховання Ru En
ФП 1.2.2. Вікова фізіологія, шкільна гігієна Ru En
ФП 1.2.3. Охорона праці та безпека життєдіяльності Ru En
ФП 1.2.4. Культура мовлення Ru En
ФП 1.2.5. Етика, естетика Ru En
ФП 1.2.6. Основи графічного дизайну Ru En
ФП 1.2.7. Основи педагогічної майстерності та методика виховної роботи Ru En
ФП 1.2.8. Українська та зарубіжна культура Ru En
ФП 1.2.9. Основи перспективи Ru En
ФП 1.2.10. Інформаційно-комунікаційні технології в галузі Ru En
ФП 1.2.11. Художнє конструювання Ru En
ФП 1.2.12. Основи фотомистецтва Ru En
ФП 1.2.13. Скульптура та пластанатомія Ru En
ФП 1.2.14. Матеріали і технологія образотворчого мистецтва Ru En
ФП 1.2.15. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Ru En
ІІ. Цикл професійної підготовки
2.1. Психолого-педагогічна підготовка
ППП 2.1.1. Педагогіка Ru En
ППП 2.1.2. Психологія Ru En
ППП 2.1.3. Методика навчання образотворчого мистецтва Ru En
ППП 2.1.4 Композиція Ru En
2.2. Науково-предметна підготовка
НПП 2.2.1. Рисунок Ru En
НПП 2.2.2. Живопис Ru En
                                     ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА
  Блок 1
ВВ 3.1.1. Художня культура Ru En
ВВ 3.1.2. Декоративно-прикладне мистецтво Ru En
ВВ 3.1.3 Історія образотворчого мистецтва Ru En
ВВ 3.1.4 Кольорознавство Ru En
ВВ 3.1.5 Художньо-прикладна графіка Ru En
  Блок 2
ВВ 3.1.1. Художня культура Ru En
ВВ 3.1.2. Декоративно-прикладне мистецтво Ru En
ВВ 3.1.3 Історія образотворчого мистецтва Ru En
ВВ 3.1.4 Основи колористики Ru En
ВВ 3.1.5 Мистецтво графіки Ru En
  Практична підготовка
П.1 Навчальна (пропедевтична) практика
П.2 Навчально-творча практика (пленер)
П3. Виробнича практика
 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

22.01
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
Делегація Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини разом з представниками громадськості міста Умань взяла участь у загальноміському заході, присвяченому Дню Соборності України. [...]
ДЕЛЕГАЦІЯ УДПУ СТАЛА ЧАСТИНОЮ СИМВОЛІЧНОГО ЛАНЦЮГА ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ
21.01
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
Як ми раніше повідомляли, так звана «ініціативна група» надсилає анонімні листи на електронні скриньки освітніх закладів України. [...]
Шановні друзі!
21.01
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини проходять урочистості з нагоди вручення дипломів магістра випускникам 2019 року. Вже пролунали слова привітань на адресу випускників факультету іноземних мов. [...]
В УДПУ РОЗПОЧАЛИСЯ ВИПУСКИ МАГІСТРІВ

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua