ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Академічна доброчесність

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів і правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

 

Нормативні документи

Рекомендації міжнародних організацій

 

Група сприяння академічній доброчесності факультету мистецтв

Діяльність Групи сприяння академічній доброчесності факультету мистецтв (далі – ГСАД) передбачена відповідно до Положення про групу сприяння академічній доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2022 р.).

Завдання Групи:

 • координація дотримання академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин як елементу внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та наукової діяльності на факультеті;
 • популяризація дотримання академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин як одного з основоположних принципів корпоративної культури в закладі вищої освіти здобувачами вищої освіти та працівниками факультету під час освітньо-наукової діяльності та виконання своїх посадових обов’язків;
 • організація контролю дотримання академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин в освітньо-науковій діяльності факультету;
 • створення дієвих механізмів залучення всіх стейкхолдерів освітньо-наукової діяльності факультету (адміністрації, гарантів та груп забезпеченняякості освіти, співробітників, здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців) до популяризації академічної доброчесності в освітньому процесі.

Функції Групи:

 • проведення популяризаційних та інформаційно-технологічних заходів (тренінгів, семінарів, відкритих лекцій з академічного письма та дотримання принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин тощо);
 • надання консультаційних послуг із формування культури академічної доброчесності здобувачам та співробітникам факультету;
 • розробка інформаційного матеріалу (пам’яток, дорожніх карт тощо) з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин.

Склад ГСАД затверджено на засіданні вченої ради факультету (Протокол № 2 від 29.09.2023 р.).

До неї входять науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти, представники органів студентського самоврядування:

 1. Терешко Інна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. декана факультету мистецтв;
 2. Король Анатолій Миколайович – канд. пед. наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва, заступник декана з навчальної роботи;
 3. Бикова Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та художньої культури;
 4. Музика Ольга Яношівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва;
 5. Радзівіл Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інструментального виконавства;
 6. Семенчук Василь Васильович – доцент, заслужений працівник культури України, завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва;
 7. Балдинюк Дмитро Іванович – канд. пед. наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, заслужений працівник освіти України;
 8. Калабська Віра Степанівна – канд. пед. наук, доцент кафедри інструментального виконавства, заступник декана з наукової роботи;
 9. Волошина Анастасія Олександрівна – викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, заступник декана з виховної роботи;
 10. Сухецька Оксана Валеріївна – старший викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, заступник декана з міжнародного співробітництва, координатор з курсів підвищення кваліфікації
 11. Заєць Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури, директор Регіонального науково-творчого центру художньої освіти і майстерості;
 12. Подгорінова Анастасія Юріївна – викладач кафедри хореографії та художньої культури, голова Ради молодих вчених факультету мистецтв;
 13. Діброва Владислава Миколаївна – голова студентської ради факультету, студентка 36 групи, спеціальність 024 Хореографія;
 14. Маліцька Юлія Володимирівна – студентка 21 групи, спеціальність 024 Хореографія.
 15. Звіряка Вікторія Сергіївна – студентка 22 (А) групи, спеціальності 014. Середня освіта (Музичне мистецтво).
 16. Марценюк Дар’я Олександрівна – студентка 33 групи, спеціальності 014. Середня освіта (Образотворче мистецтво).

Засідання Групи проводяться не рідше 1 разу на семестр і вважаються правомірними, якщо на них були присутні не менше двох третин її членів.

 

Академічна доброчесність в УДПУ імені Павла Тичини

 

План заходів сприяння академічної доброчесності

ПЛАН ЗАХОДІВ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НА 2023-2024 Н.Р. »

ПЛАН ЗАХОДІВ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
НА ФАКУЛЬТЕТІ МИСТЕЦТВ НА 2023-2024 Н.Р.

№ з/п Назва заходу Відповідальні Термін виконання
1 Координація діяльності Групи сприяння академічній доброчесності факультету мистецтв, Студентської ради факультету мистецтв, Наукового товариства студентів факультету мистецтв, Ради молодих вчених факультету мистецтв, Регіонального науково-творчого  центру художньої освіти і майстерності з формування культури академічної доброчесності в учасників освітнього процесу Деканат, керівники структурних підрозділів факультету Постійно
2 Популяризація принципів академічної доброчесності під час освітніх, науково-практичних заходів Група сприяння академічній доброчесності факультету мистецтв, Гаранти ОПП, завідувачі кафедр Постійно
3 Організація та проведення ефективних форм популяризації принципів академічної доброчесності (тренінгів, семінарів, тижня академічної доброчесності, конкурсів, проєктів і т. ін.) Група сприяння академічній доброчесності факультету мистецтв, Гаранти ОПП, завідувачі кафедр, Студрада факультету мистецтв, куратори академічних груп Постійно
4 Проведення циклу лекцій для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників для інформування і популяризація дотримання академічної доброчесності Деканат, Група сприяння академічній доброчесності факультету Листопад, Квітень
5 Вивчення українського і зарубіжного досвіду щодо реалізації академічної доброчесності в освітньому середовищі Група сприяння академічній доброчесності факультету мистецтв, Гаранти ОПП, завідувачі кафедр, Студрада факультету мистецтв, куратори академічних груп Постійно
6 Моніторинг дотримання академічної доброчесності (здобувачами вищої освіти, науково-педагогічними працівниками) шляхом рецензування, перевірки на текстові запозичення кваліфікаційних, навчально-методичних, наукових праць Група сприяння академічній доброчесності факультету мистецтв, Гаранти ОПП, завідувачі кафедр Постійно
7 Опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників з питань академічної доброчесності Група сприяння академічній доброчесності факультету мистецтв, Гаранти ОПП, завідувачі кафедр, Студрада факультету мистецтв Грудень
8 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, з питань академічної доброчесності Гаранти ОП, завідувачі кафедр Постійно
9 Розміщення кваліфікаційних робіт (проєктів) здобувачів освіти на сайті факультету Гаранти ОП, завідувачі кафедр Січень, Червень 2024 р.
10 Розміщення на сайті факультету повідомлень про проведені заходи з формування культури академічної доброчесності учасників освітнього процесу Організатори заходу Постійно

ПЛАН ЗАХОДІВ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НА 2022-2023 Н.Р. »

ПЛАН ЗАХОДІВ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
НА ФАКУЛЬТЕТІ МИСТЕЦТВ НА 2022-2023 Н.Р.

з/п

Назва заходу Відповідальні Термін виконання
1 Координація дотримання і популяризація академічної доброчесності на факультеті Група сприяння академічній доброчесності Впродовж року
2 Інформування і популяризація дотримання Кодексу академічної доброчесності УДПУ імені Павла Тичини серед здобувачів вищої освіти і науково- педагогічних працівників Група сприяння академічній доброчесності, гаранти ОП, завідувачі кафедр Вересень-жовтень 2022 р.
3 Залучення здобувачів освіти, стейкхолдерів до популяризації академічної доброчесності на факультеті Група сприяння академічній доброчесності, гаранти ОП, завідувачі кафедр, студрада факультету Впродовж року
4 Проведення лекцій, семінарів-тренінгів, тематичних бесід, зустрічей для здобувачів освіти щодо популяризації академічної доброчесності. Група сприяння академічній доброчесності, гаранти ОП, завідувачі кафедр, студрада факультету Впродовж року
5 Анкетування учасників освітнього процесу щодо академічної доброчесності Група сприяння академічній доброчесності, гаранти ОП, завідувачі кафедр, студрада факультету Грудень 2022 р., Травень 2023 р.
6 Розміщення кваліфікаційних робіт (проєктів) здобувачів освіти на сайті факультету Гаранти ОП, завідувачі кафедр Січень, Червень 2023 р.
7 Розміщення на сайті факультету повідомлень про проведені заходи з формування культури академічної доброчесності учасників освітнього процесу Організатори заходу Впродовж року
8 Вивчення досвіду щодо впровадження академічної доброчесності в Україні та за кордоном. Гаранти ОП, завідувачі кафедр, студрада факультету Впродовж року
9 Підвищення кваліфікації учасників освітнього процесу з питань академічної доброчесності Гаранти ОП, завідувачі кафедр, студрада факультету Впродовж року
Інформаційні матеріали