ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ » Спеціальність – 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво (1,5 р.н.)

Спеціальність – 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво (1,5 р.н.)

Роздрукувати публікацію

Профіль освітньо-професійної програми

Освітня кваліфікація – Магістр освіти
Спеціальність – 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво.
Академічна кваліфікація: магістр освіти
Професійна кваліфікація: вчитель образотворчого мистецтва.

Тип диплому та обсяг програм Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС
Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Акредитаційна інституція Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджується у 2016 році
Рівень програми FQ-EHEA-другий цикл, QF-LLL- 7 рівень,
НРК – 7 рівень
а Мета програми
  Набуття академічної та професійної кваліфікації для навчання образотворчому мистецтву в середній школі.
б Характеристика програми
1 Предметна область, напрям Зміст теоретичних знань: педагогіка і психологія середньої освіти, теорія рисунку, живопису, композиції та етнодизайну.
Цикл загальної підготовки – 29 кредитів
Гуманітарна підготовка – 8 кредитів
Фундаментальна підготовка – 21кредит
Цикл професійної підготовки – 19 кредитів
Психолого-педагогічна підготовка – 9 кредитів
Науково-предметна підготовка – 10 кредитів
Дисципліни вільного вибору студента – 48 кредитів
Вибір за блоками:
Блок 1 – 24 кредити
Блок 2 – 24 кредити
Практична підготовка – 9 кредитів
Атестація (кваліфікаційна робота) – 9 кредитів
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Середня освіта (профільна школа) за предметною галуззю «Мистецтво» (образотворче)
3 Орієнтація програми Професійна – поглиблення теоретичних знань і набуття фахових умінь з образотворчого мистецтва та його викладання у профільній школі
4 Особливості програми Обов’язковість проходження навчально-виробничої і навчально-творчої практик та підготовка випускної кваліфікаційної роботи у формі виконання теоретико-методичної письмової роботи та відповідного художнього твору у матеріалі.
в Працевлаштування та продовження освіти
1 Працевлаштування Сфера працевлаштування – заклади середньої освіти.
Професійні назви робіт: учитель загальноосвітнього навчального закладу; викладач спеціалізованої та профільної школи; організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми середнього й старшого шкільного віку; педагог-організатор.
2 Продовження освіти Продовження навчання на другому рівні вищої освіти. Набуття кваліфікації за іншими предметними спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.
Продовження навчання в аспірантурі без відриву від виробництва.
Допуск до професії – наявність академічної і професійної кваліфікації, підтверджена документом про вищу освіту.
г Стиль та методика навчання
1 Підходи до викладання та навчання Компетентнісний – формування педагогічної та художньо-творчої компетентності.
Контекстний – імітування уявних та реальних ситуацій навчально-виховного процесу в закладах середньої освіти.
Акмеологічний – формування художньо-педагогічної та художньо-творчої майстерності.
Комплексне використання проблемних, евристичних та практично-творчих методів навчанняу процесі академічної й самоосвітньої діяльності.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, фахові творчі випробування, заліки, захист практик та кваліфікаційної роботи.
Атестація здійснюється у формі: комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, психології та методики викладання образотворчого мистецтва; захисту випускної кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи
Кваліфікаційна робота за спеціальністю 014.12 (Середня освіта. Образотворче мистецтво) під керівництвом кваліфікованого викладача самостійно виконується здобувачем ступеня магістра й захищається перед екзаменаційною комісією.
Кваліфікаційна робота має подвійну форму: теоретична науково-методична частина (письмова робота) та виконання відповідної художньо-творчої продукції (картини, графічні аркуші, вироби декоративного мистецтва тощо).
Після перевірки на плагіат кваліфікаційна робота у відкритому доступі оприлюднюється на сайті підрозділу ВНЗ. За результатом успішного захисту, здобувач може отримати від екзаменаційної комісії рекомендацію для вступу в аспірантуру.
Вимоги до комплексного кваліфікаційного екзамену. Єдиний комплексний кваліфікаційний екзамен повинен забезпечити перевірку якості підготовки з педагогіки, психології та методики викладання образотворчого мистецтва.
д Програмні компетентності
1 Загальні
 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями впродовж життя.
 2. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.
 3. Здатність до системного мислення, аналізу й синтезу з метою виявлення професійних проблем та пошуку ефективних способів їх розв’язання.
 4. Здатність проводити дослідження на сучасному рівні.
 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 8. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 10. Здатність розробляти новітніпроекти й управляти ними.
 11. Здатність до самоаналізу, самооцінки, самокритичності, самореалізації й самовдосконалення.
 12. Здатність працювати в команді й уміння толерантної міжособистісної взаємодії.
 13. Навички здійснення безпечної діяльності.
 14. Здатність соціально, відповідально й свідомо мотивувати людей, рухатися до спільної мети.
 15. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності, усвідомлення гендерних проблем.
 16. Здатність спілкуватися й діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 17. Здатність реалізовувати стратегію сталого розвитку щодо екологізації суспільної свідомості та економіки з метою збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку суспільства.
2 Фахові
 1. Здатність володіти термінологією образотворчого мистецтва.
 2. Здатність розкривати загальну структуру і взаємозв’язок різних видів образотворчого мистецтва, уміти практично виконувати роботу в різних техніках образотворчого мистецтва.
 3. Здатність характеризувати особливості розвитку мистецтва в різні історичні епохи.
 4. Здатність характеризувати та визначати приналежність твору до тієї чи іншої історичної доби розвитку мистецтва.
 5. Здатність застосовувати сучасні методи дослідження для виконання авторської художньо- творчої роботи.
 6. Здатність до перенесення системи знань з образотворчого мистецтва у площину шкільного навчального предмету «Образотворче мистецтво», уміння структурувати навчальний матеріал.
 7. Здатність чітко і логічно відтворювати базові знання з циклу дисциплін образотворчого мистецтва; оцінювати нові відомості та інтерпретації у контексті формування в учнів цілісної картини розвитку мистецтва протягом історії людства.
 8. Здатність застосовувати загальну модель процесу навчання образотворчому мистецтву для планування та організації навчально-виховного процесу при вивченні образотворчого мистецтва.
 9. Здатність до проектування власної діяльності при навчанні образотворчому мистецтву учнів середньої загальноосвітньої школи та спеціалізованої і профільної шкіл.
 10. Здатність здійснювати добір підходів, форм, методів, прийомів і засобів навчання образотворчому мистецтву, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів.
 11. Здатність формувати в учнів предметні (спеціальні) уміння.
 12. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з образотворчого мистецтва.
 13. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології, у тому числі й інформаційні, для забезпечення якості навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх закладах, спеціалізованих і профільних школах.
 14. Здатність безпечного використання розчинників, лаків та різних хімічних речовин у процесі виконання художніх творів.
 15. Здатність до продукування об’єктивно-ціннісних художніх творів.
 16. Здатність до неперервного збагачення художньо-методичного та художньо-творчого досвіду.
 17. Здатність до синтезу мистецтв у процес професійної діяльності
 
е Програмні результати навчання
  Знання:

 1. Знає термінологію образотворчого мистецтва.
 2. Знає основні й допоміжні поняття художньої педагогіки.
 3. Знає методологічні засади художньо-естетичного розвитку школярів.
 4. Знає методику викладання образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі.
 5. Знає особливості й специфіку організації уроків з образотворчого мистецтва.
 6. Знає й розуміє основні концепції, теорії та загальну структуру образотворчого мистецтва.
 7. Знає класифікацію видів, жанрів образотворчого мистецтва.
 8. Знає історію зарубіжногой українського образотворчого мистецтва.
 9. Знає особливості основних напрямівобразотворчого мистецтва.
 10. Знає тенденцію розвитку світового й національного образотворчого мистецтва.
 11. Знає теоретичні основи рисунку, живопису, композиції, декоративно-прикладного мистецтва та етнодизайну.
 12. Знає технологію роботи різними графічними, пластичними і живописними матеріалами.
 13. Знає специфіку сучасного поліграфічного процесу.
 14. Знає особливості типографіки та фотомиситецтва.
 15. Знає основні теоретичні положення психології художньої творчості.
 16. Знає основні положення педагогіки та психології профільної школи.
 17. Знає основні теоретичні положення художньої та музейної педагогіки.
 18. Знає особливості роботи на пленері.
 19. Знає українську та іноземну мову.
 20. Знає основи мовної комунікації.

Уміння:

 1. Уміє самостійно проводити уроки образотворчого мистецтва, вибирати й застосовувати продуктивні технології, методи, прийоми, форми та засоби навчання.
 2. Уміє практично застосовувати сучасні художні матеріали у роботі.
 3. Уміє виконувати творчі роботи в різних художніх техніках.
 4. Уміє оформляти роботи, організовувати і проводитихудожню виставку.
 5. Уміє проводити екскурсію в музеях і на виставках.
 6. Уміє аналізувати художні твори за різними критеріями.
 7. Уміє організовувати і проводитипозакласну роботу.
 8. Уміє виконувати плакатно-шрифтові роботи.
 9. Уміє працювати з різними комп’ютерно-графічними редакторами.
 10. Уміє створювати предмети ужиткового мистецтва й декорувати їх.
 11. Уміє використовувати етнічні мотиви в проектній роботі.
 12. Уміє використовувати креативні технології навчання образотворчому мистецтву.
 13. Володіє майстерністю рисунку, живопису, композиції.
 14. Уміє продукувати художні твори, що мають об’єктивну цінність.
 15. Уміє адекватно оцінити навчальні досягнення учнів з образотворчого мистецтва.
 16. Володіє основами художньої фотографії.
 17. Володіє основами професійної культури, здатний до підготовки та редагування текстів професійного змісту державною мовою.
 18. Володіє іноземною мовою на рівні, необхідному для роботи з науково-методичною літературою.
 19. Здатний забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів у навчально-виховному процесі та позаурочній діяльності.
 20. Володіє інформаційно-комунікаційними технологіями.

Комунікація

 1. Здатний до вироблення ефективних комунікативних стратегій у професійній діяльності.
 2. Здатний організуватиефективну співпрацю в учнівському та педагогічному колективах.
 3. Здатний до міжособистісної взаємодії за принципами толерантності, діалогу й співпраці.
 4. Здатний налагоджувати контакти з учнями, які мають особливі освітні потреби.
 5. Здатний до міжкультурної комунікації засобами образотворчого мистецтва.
 6. Здатний до спілкування за допомогою синтезу мистецтв.
 7. Здатний до інтеракції за допомогою інформаційних технологій.

Автономія і відповідальність

 1. Здатний учитися впродовж життя.
 2. Здатний до постійного професійного самовдосконалення.
 3. Здатний до самоактуалізації й творчої самореалізації.
 4. Здатний до самоорганізації у професійній діяльності.
 5. Здатний створювати рівноправне й справедливе навчально-виховне середовище, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їхніх освітніх потреб.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

№ з/п Назва дисципліни
1 2
  Обов’язкові
І. Цикл загальної підготовки
1.1 Гуманітарна підготовка
ГП 1.1.1. Ділова іноземна мова Ru En
ГП 1.1.2. Філософія та соціологія освіти Ru En
1.2. Фундаментальна підготовка
ФП 1.2.1. Цивільний захист та охорона праці в галузі Ru En
ФП 1.2.2. Академічна риторика Ru En
ФП 1.2.3. Теорія і практика рисунку Ru En
ФП 1.2.4. Теорія і практика живопису Ru En
ІІ. Цикл професійної підготовки
2.1. Психолого-педагогічна підготовка
ППП 2.1.1. Педагогіка профільної школи Ru En
ППП 2.1.2. Психологія профільної школи Ru En
ППП 2.1.3. Креативні технології навчання Ru En
2.2. Науково-предметна підготовка
НПП 2.2.1. Культурно-історичний розвиток світових цивилізацій Ru En
НПП 2.2.2. Основи мовної комунікації Ru En
НПП 2.2.3. Теорія і практика композиції Ru En
ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА
  Кластер 1
ВВ 3.1.1. Інноваційні технології викладання образотворчого мистецтва Ru En
ВВ 3.1.2. Теорія і практика етнодизайну Ru En
ВВ 3.1.3 Історія художнього текстилю та костюма Ru En
ВВ 3.1.4 Практикум з художньої творчості Ru En
ВВ 3.1.5 Фіто- та ландшафтний дизайн Ru En
  Кластер 2
ВВ 3.1.1. Інноваційні технології викладання образотворчого мистецтва Ru En
ВВ 3.1.2. Теорія і практика етнодизайну Ru En
ВВ 3.1.3 Практикум з художньої творчості Ru En
ВВ 3.1.4 Поліграфія, типографіка та фотомистецтво Ru En
ВВ 3.1.5 Художня та музейна педагогіка Ru En
  Практична підготовка
П1. Виробнича практика
П2. Навчально-творча практика (пленер)

Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності: 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво.

 

Контактні дані адміністратора сайту:

Телефони: (093)-188-35-45; (096)-171-61-75.
Email: kutsenko.udpu@gmail.com
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію