ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ » Спеціальність – 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»

Спеціальність – 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»

Роздрукувати публікацію

Профіль освітньої програми
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО
освітній ступінь «бакалавр»
за спеціальністю 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)»

Тип диплому та обсяг програми Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС / 3, 10 роки
Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
Акредитуюча інституція Акредитаційна комісія України
Рівень програми, тип диплому Перший рівень вищої освіти, одиничний ступінь
Галузь знань 01 Освіта
Кваліфікація Бакалавр освіти (з профільною кваліфікацією вчитель музичного мистецтва)
Bachelor of Education (with relevant qualification teacher of music)
А Мета програми
Набуття академічної та професійної кваліфікації для навчання музичного мистецтва. Зміст спеціальної професійної підготовки бакалаврів освіти з професійною спеціалізацією – вчитель музичного мистецтва зумовлений необхідністю здобуття знань, напрацювання умінь та навичок, які можуть забезпечити відповідність фахівця таким рівням, як вчитель середнього навчально-виховного закладу, керівник гуртка за профілем підготовки.
Дана програма формує у студентів комплекс знань, умінь та навичок для розуміння сучасних проблем методології, методики та музичного мистецтва.
В Характеристика програми
1. Предметна область, напрям Дисципліни циклу загальної підготовки, циклу професійної підготовки, вільного вибору здобувача вищої освіти (33:41:26). Основні предмети – Комплексна дисципліна Вокально-хорове виконавство (26.25%), Хорознавство (1,6%), Теорія музики та сольфеджіо (5%), Комплексна дисципліна Інструментальне виконавство (6,25%), Мистецтво в культурі сучасності (1,25%), Основи навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» в школі (1,25%), Музична інформатика (2,5%), Гармонія та основи поліфонії (4,16%), Історія музики (6,25%), Аналіз музичних творів (2,08%).
2. Фокус програми загальна \ спеціальна Способи організації практичної та теоретичної діяльності учасників освітнього процесу, зумовлені закономірностями та особливостями науки з фізичного виховання та процесу навчання.
3. Орієнтація програми Набуття методик навчання і виховання; вмінь і навичок використання набутих знань необхідних в освітньому процесі для навчання музичного мистецтва у середній школі.
4. Особливості програми Програма передбачає підготовку фахівців з музичного мистецтва. Виконується в активному дослідницькому середовищі, є мобільною за програмою «Подвійний диплом». Програма викладається українською мовою.
С Працевлаштування та продовження освіти
1. Працевлаштування Сфера працевлаштування – заклади середньої освіти.
Професійні назви робіт: Вчитель середнього навчально-виховного закладу; керівник гуртка за профілем підготовки.
2. Продовження освіти Продовження навчання на другому рівні вищої освіти. Набуття кваліфікації за іншими предметними спеціалізаціями.
D Стиль та методика навчання
1. Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні проводяться з використанням поширених методів: ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з використання сучасних професійних програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через університетське Moodle- інформаційно-освітнє середовище.
2. Система оцінювання Поточне опитування, модульний тестовий контроль, звіти з практики, тестування знань в середовищі Moodle. Підсумковий контроль – екзамен/залік або за безсесійною формою (за сумою накопичених впродовж вивчення дисципліни балів). Підсумкова атестація – комплексний екзамен «Педагогіка та методика музичного виховання», або захист випускної кваліфікаційної роботи, кваліфікаційні екзамени «Хорове диригування», та «Основний музичний інструмент»
E Програмні компетентності
1. Загальні Аналіз та синтез: здатність до аналізу та синтезу з використанням логічних аргументів та перевірених фактів.
Гнучкість мислення: здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем інтелектуального потенціалу для вирішення проблемних професійних завдань у галузі середньої освіти (музичне мистецтво).
Робота в команді: здатність виконувати роботу в команді, включаючи взаємодію з колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни.
Здатність до самостійної роботи: здатність самостійно приймати рішення та нести відповідальність за їх реалізацію. Здатність породжувати нові ідеї.
Ініціативність: здатність до формування світогляду, розуміння принципів розвитку суспільства.
Комунікативна здатність: здатність ефективно спілкуватися, надавати складну комплексну інформацію у стислій формі усно та/або письмово із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та відповідною діловою мовою, у тому числі іноземною.
Соціальні та етичні зобов’язання: формування навичок соціальної відповідальності професійної діяльності та етичних зобов’язань з точки зору професійної етики.
Здатність до наукової діяльності: здатність до формування філософії, методології, логіки та принципів об’єктивності наукового пошуку.
2. Фахові Загально-професійні компетенції: проектувальні, які передбачають вміння, навички і здатність виявляти та формулювати проблеми, визначати об’єкт і предмет дослідження, формулювати мету та гіпотезу дослідження, визначати основні поняття.
Спеціалізовано-професійні компетенції: здатність навчати співвідносити індивідуальні можливості з поставленими творчими завданнями. Формувати уявлення про значення музичного мистецтва в умовах сучасного суспільства. Залучати учнів до виконання творчих та науково-дослідницьких завдань.
Загально-теоретичні: використовує гуманістичний (художньо-виховний, здоров’язберігальний, національно-світоглядний, творчо-розвивальний) потенціал українського музичного мистецтва у формуванні ціннісної сфери юного покоління громадян України. Володіє методами й методиками діагностування творчих досягнень учнів у сфері музичного мистецтва.
Організаційні: здатність організовувати поетапно навчальний та репетиційний процес: постановка завдання, корегування діяльності, контроль та оцінювання її результатів; організація та забезпечення професійної діяльності в колективі; уміння формулювати і делегувати професійні завдання; уміння взаємодіяти з іншими особами для досягнення прийнятних рішень у професійних питаннях.
Планово-навчальні: знає особливості й специфіку організації уроків з музичного мистецтва. Вміння прогнозувати результати репетиційної роботи в професійній діяльності.
Контрольні: застосування професійно-профільованих знань в репетиційній, концертній та педагогічній діяльності. Здійснення контролю за виконанням та дотриманням правил в творчій та освітній діяльності, дотриманням правил безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог.
Технологічні: Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у професійній діяльності. Здатність записувати та обробляти звук цифровим методом.
Науково-дослідні: проведення досліджень з вивчення провідних методик навчання; наукових основ організації концертної діяльності творчих колективів, здійснення аналізу результатів дослідження та розробка рекомендацій щодо їх упровадження.
Управлінські: бути здатним керувати творчим колективом різного рівня та складу. Уміло керувати творчим процесом від репетицій до концертного виконання.
F Програмні результати навчання
  Знання
Знає основні принципи професійного спілкування українською мовою.
Володіє основними формами мовленнєвого етикету.
Володіє основними науковими принципами сучасного правопису.
Знає лексичний мінімум у межах тем, визначених програмою.
Знає основні граматичні категорії частин мови відповідно до потреб усного мовлення та читання.
Знає основні етапи розвитку світової та української філософії.
Знає основні положення філософської антропології.
Знає види, рівні і форми пізнання.
Знає лексичний мінімум у межах тем, визначених програмою.
Знає основні граматичні категорії частин мови відповідно до потреб усного мовлення та читання.
Знає класифікацію, загальну характеристику, специфіку діяльності та функціонування суб’єктів політики.
Знає зміст і структуру основних понять теорії голосоутворення.
Знає твори композиторів-класиків, сучасних композиторів, українські народні пісні та шкільний репертуар.
Знає теоретичні основи техніки хорового диригування та її специфіку.
Знає світоглядно-методологічні засади навчально-виховного процесу у навчальному закладі.
Володіє знанням про духовну (світогляд та духовні цінності, знання, громадський побут і звичаєвість, родинну обрядовість українців) та матеріальну (основні та допоміжні галузі господарства і заняття населення України, домашні помисли і ремесла, поселення і житло, народний одяг, харчування; культуру українців).
Знає загальні відомості про будову організму людини.
Знає анатомо-вікові особливості дитини.
Знає основи анатомії і фізіології організму людини.
Знає дії населення в надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу.
Знає характеристики осередків і регіонів з надзвичайними ситуаціями.
Здатний використовувати засоби захисту населення від ураження наслідків аварії, катастроф, стихійних лих, зброї масового знищення.
Знає послідовність дій населення при організації проведення рятувальних та інших запобіжних робіт.
Знає хорові колективи України, їх творчість.
Знає історію хорового мистецтва.
Знає основні принципи роботи з хоровими партитурами.
Знає способи класифікації та систематизації етнографічного матеріалу.
Знає історію української етномузикології.
Знає календарно-обрядову творчість.
Знає історію родинно-обрядової творчості.
Знає основні поняття про елементи музичної мови.
Знає засоби музичної виразності та застосовує їх в практичній діяльності.
Знає основи теорії музики.
Знає структуру інтервалів, тризвуків та акордів.
Знає методику навчання музичного мистецтва у профільній школі.
Знає особливості й специфіку організації уроків з музичного мистецтва.
Знає й розуміє основні концепції, теорії та загальну структуру музичного мистецтва.
Знає класифікацію видів, жанрів музичного мистецтва.
Знає особливості основних напрямів музичного мистецтва.
Знає основні категорії, розділи і закони загальної риторики; закономірності логіки мовлення та основні види ораторських промов.
Знає стрій, діапазон свого інструменту.
Знає репертуар шкільної програми.
Знає історію виникнення музичних інструментів.
Знає особливості розвитку мистецтва на різних історичних етапах у взаємозв’язку з соціальними, ідейними та естетичними концепціями.
Знає вікові та індивідуальні особливості учнів загальноосвітньої школи.
Знає історію розвитку різних видів мистецтва.
Знає національні та світові традиції різних видів мистецтва.
Знає специфіку сучасних музичних технологій.
Знає можливості основних музичних програм по роботі зі звуком.
Знає основні терміни та поняття, пов’язані з принципом звукозапису, типами та форматами звукових файлів.
Знає теоретичний та практичний матеріал з гармонії та основ поліфонії.
Знає історію поліфонію, теорію поліфонічного багатоголосся.
Знає специфіку поліфонічної фактури і структуру поліфонічних творів.
Знає історію зарубіжної та української музики, твори відомих композиторів.
Знає закономірності музично-історичних явищ, художніх стилів, напрямків, жанрів і форм.
Знає системи типових гомофонних форм різних епох, жанрів, стилів.
Знає складні форми гомофонної музики: варіації, рондо, різновиди сонатної форми.
Знає функції та ролі окремих інструментальних груп у колективному музикуванні.
Знає та розпізнає в практичній роботі знаки скорочення нотного письма.
Уміння
Розуміє основні культурологічні поняття.
Змістовно й послідовно аналізує основні культурні епохи.
Уміло аналізує закономірності розвитку світової культури та особливості їх прояву/відображення в українській культурі.
Вміє працювати з довідковою літературою.
Вміє створювати зв’язні висловлювання та передавати їх письмово.
Розуміє особливості інтонаційного ладу іноземної мови.
Вміє застосовувати теоретичні знання основних парадигм філософського розуміння світу, предмету, структури, основних понять і законів соціології у професійній діяльності та житті.
Усвідомлено демонструє розуміння філософських проблем сучасної освіти та мистецтва.
Розуміє значення філософської культури педагога, як складової його професійної підготовки і методологічної основи практичної діяльності.
Розуvіє зміст висловлювань відповідно до тематики спілкування у побутовій сфері та професійній сферах.
Здатний організовувати теоретичну та практичну (фіксації, аналізу, класифікації, оформлення, систематизації) пошуково-експедиційну роботу.
Вміє оцінювати події та діяльність людей в історичному, політичному та соціальному процесах з позицій загальнолюдських цінностей.
Здатний аналізувати соціально й особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на підставі сформованих ціннісних орієнтирів.
Здатний оцінювати та аналізувати державні та світові суспільно-політичні процеси.
Застосовує знання іноземної мови у процесі професійного спілкування.
Володіє основними формами мовленнєвого етикету.
Здатний дискутувати на професійно значущі проблеми та обґрунтовувати власну точку зору.
Демонструє правильне співацьке дихання, безшумний вдих та плавний, довгий видих.
Вміє співати «на опорі».
Здатність передавати в диригентському жесті інтонаційну і ритмічну структуру музичного твору.
Здатність виразно показувати вступ і зняття різних хорових партій та інструментального супроводу.
Здатність складати план роботи з хором.
Вміє застосовувати сучасні психологічні методи роботи з першоджерелами, аналізувати їх та використовувати при підготовці випускної кваліфікаційної роботи.
Здатність проводити педагогічні дослідження.
Здатність використовувати різні форми і методи виховних впливів на вихованців у професійній діяльності.
Здатність планувати педагогічну діяльність, здійснювати навчання та виховання учнів відповідно до педагогічних закономірностей і принципів.
Усвідомлює вплив фізичних вправ на функціонування окремих органів та систем.
Здатний скласти план аналізу хорового твору.
Здатний сформулювати основні вимоги до колективу.
Здатність засвоювати знання з усної народної творчості.
Здатність застосовувати набуті знання специфіки розмаїття жанрів, їх активності чи пасивності у сучасному соціумі.
Здатність усвідомлювати еволюцію та трансформацію жанрів усної народної творчості у часі та просторі.
Вміє правильно, чисто інтонувати нотний текст.
Здатність визначати на слух інтервали, акорди, гармонічні послідовності.
Здатність визначати кульмінацію, тональний план та інші елементи музичної мови.
Вміє працювати з дітьми з особливими потребами, володіє основами музикотерапевтичної діяльності.
Здатність застосовувати певні технічні прийоми під час роботи над твором.
Здатність виразно виконувати твори з урахуванням вікових особливостей сприймання шкільної аудиторії.
Здатність підбирати на слух музичні мелодії з нескладним акомпанементом.
Здатність розрізняти музичні напрями, течії, жанри, стилі за їхніми сутнісними характеристиками.
Вміє самостійно працювати із звукотехнічним обладнанням.
Здатний використовувати комп’ютер, як музичну студію.
Вміє записувати та обробляти звук цифровим методом.
Здатний складати музичні побудови в обсязі, необхідному для професійної діяльності.
Здатність створювати поліфонічну музику.
Здатність застосовувати знання з основ голосоведення.
Здатність використовувати знання основ контрапункту строгого письма.
Здатність здійснювати поліфонічний аналіз прикладів строгого та вільного письма.
Здатність аналізувати фугу та її різновиди.
Здатність створювати елементарні мелодії різних стилів, тем фуг, відповідь та варіації на народну тему.
Здатність вільно орієнтуватися у художньо-естетичних та стильових особливостях музики різних країн і народів.
Здатність розуміння цілісного рішення об’єкту на основі емоційно-чуттєвого сприйняття музичної форми.
Здатність розглядати релігію як цілісне явище через єдність її складових.
Здатність виокремлювати догматичні та культові особливості конкретних релігій.
Здатний аналізувати національні, світові релігії, неорелігії.
Здатний оцінювати підходи до релігії.
Розуміє сучасний стан навчально-виховної роботи в різних типах закладів освіти.
Здатний використовувати передовий педагогічний досвід.
Комунікація
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
Здатний керувати виконанням.
Знає особливості роботи з хоровими колективами.
Керується у своїй діяльності принципами толерантності, творчого діалогу, співробітництва, взаємоповаги до всіх учасників освітнього процесу.
Навички міжособистісної взаємодії.
Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі.
Адаптивність і комунікабельність.
Розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей.
Володіння навичками ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування.
Володіння психологічними та етичними аспектами спілкування.
Уміння застосовувати знання ділового етикету, ділової мови та норм усного та письмового спілкування для логічного та послідовного доведення інформації у професійному спілкуванні.
Здатний виховувати в учнів національно-патріотичні, інтелектуальні, моральні, естетичні та інші якості.
Автономія і відповідальність
Здатність свідомо долати труднощі, пов’язані з інтонуванням, досягненням ансамблю, строю, активною роботою артикуляційного апарату.
Організація власної роботи як складової колективної діяльності.
Турбота про якість виконуваної роботи.
Здатний виконувати високоідейні твори, які сприяють оволодінню вокально-хоровими та художньо-виконавськими навичками.
Здатний розвивати емоційну сферу виконавців, використовуючи в роботі елементи новизни, яскраві приклади, проблемні ситуації, факти, наочність.
Здатний глибоко осмислювати поетику слова і виразність живої мовної інтонації.
Демонструє власну музично-виконавську та художньо-педагогічну культуру.

 

МОДУЛІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
І Цикл загальної підготовки
1.1 Гуманітарна підготовка
ГП 1.1.1. Українська мова за професійним спрямуванням Ru En
ГП 1.1.2. Історія та культура України Ru En
ГП 1.1.3. Іноземна мова Ru En
ГП 1.1.4. Філософія Ru En
ГП 1.1.5. Українознавство Ru En
ГП 1.1.6. Політична та соціологічна науки Ru En
1.2 Фундаментальна підготовка
ФП 1.2.1. Іноземна мова за професійним спрямуванням Ru En
ФП 1.2.2. Комплексна дисципліна Вокально-хорове виконавство Ru En
  Частина 1 Постановка голосу Ru En
  Частина 2 Хоровий клас Ru En
  Частина 3 Хорове диригування Ru En
ІІ Цикл професійної підготовки
2.1 Психолого-педагогічна підготовка
ППП 2.1.1. Психологія Ru En
ППП 2.1.2. Педагогіка Ru En
ППП 2.1.3. Фізичне виховання Ru En
ППП 2.1.4. Вікова фізіологія і шкільна гігієна з основами медзнань Ru En
ППП 2.1.5. Охорона праці та безпека життєдіяльності Ru En
ППП 2.1.6. Хорознавство Ru En
ППП 2.1.7. Українська народна музична творчість Ru En
2.2 Науково-предметна підготовка
НПП 2.2.1. Теорія музики та сольфеджіо Ru En
НПП 2.1.2. Методика музичного виховання Ru En
НПП 2.1.3. Культура мовлення Ru En
НПП 2.1.4. Комплексна дисципліна Інструментальне виконавство Ru En
  Частина 1 Основний музичний інструмент Ru En
  Частина 2 Додатковий музичний інструмент Ru En

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

Блок 1

ВВ 1.1 Мистецтво в культурі сучасності Ru En
ВВ 1.2 Українська художня культура Ru En
ВВ 1.3 Зарубіжна художня культура Ru En
ВВ 1.4 Основи навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» в школі Ru En
ВВ 1.5 Музична інформатика Ru En
ВВ 1.6 Гармонія та основи поліфонії Ru En
ВВ 1.7 Історія музики Ru En
ВВ 1.8 Аналіз музичних творів Ru En
ВВ 1.9 Релігієзнавство Ru En
ВВ 1.10 Оркестровий клас Ru En
Блок 2
ВВ 2.1 Мистецтво в полікультурному просторі Ru En
ВВ 2.2 Художня культура України Ru En
ВВ 2.3 Світова художня культура Ru En
ВВ 2.4 Методика навчання курсу «Мистецтво» в школі Ru En
ВВ 2.5 Інформаційні технології в музиці Ru En
ВВ 2.6 Гармонія та основи поліфонії Ru En
ВВ 2.7 Історія світової музики Ru En
ВВ 2.8 Основи дослідження музичної форми Ru En
ВВ 2.9 Основи етики та естетики Ru En
ВВ 2.10 Інструментальний ансамбль Ru En
  Практична підготовка

Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності: 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво.

 

Контактні дані адміністратора сайту:

Телефони: (093)-188-35-45; (096)-171-61-75.
Email: kutsenko.udpu@gmail.com
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію