ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ » Спеціальність – 014 «Середня освіта (Хореографія)» з додатковою спеціалізацією: художня культура

Спеціальність – 014 «Середня освіта (Хореографія)» з додатковою спеціалізацією: художня культура

Профіль освітньо-професійної програми

Освітня кваліфікація – Бакалавр освіти
Спеціальність – 014 «Середня освіта (Хореографія
з предметною спеціалізацією: художня культура
Професійна кваліфікація: вчитель хореографії та художньої культури

Тип диплому та обсяг програми Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС.
Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Акредитаційна інституція Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджується в 2016 році
Рівень програми FQ – EHEA – перший цикл, QF – LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень.
а Мета програми
  Набуття академічної та професійної кваліфікації для навчання хореографії у шкільних та позашкільних навчальних закладах.
б Характеристика програми
1 Предметна область, напрям Зміст теоретичних знань: педагогіка і психологія середньої освіти, теоретичні основи хореографії та методики її викладання у шкільних та позашкільних навчальних закладах, а також дисципліни додаткової спеціалізації художня культура
Цикл загальної підготовки – 81 кредит
Гуманітарна підготовка – 22 кредити
Фундаментальна підготовка – 59 кредитів
Цикл професійної підготовки – 84 кредити
Психолого-педагогічна підготовка – 12 кредитів
Науково-предметна підготовка – 72 кредити
Дисципліни вільного вибору студента – 60 кредитів
Дисципліни спеціалізації художня культура – 60 кредитів
Практична підготовка – 15 кредитів
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Організація практичної та теоретичної діяльності освітнього процесу з урахуванням особливостей хореографічного навчання та виховання у шкільних та позашкільних навчальних закладах.
3 Орієнтація програми Вивчення методик хореографічного навчання і виховання у шкільних та позашкільних навчальних закладах; набуття професійних умінь і навичок педагога-хореографа, балетмейстера та керівника хореографічного колективу.
4 Особливості програми Систематична творча хореографічна діяльність студентів у процесі вивчення дисциплін професійного спрямування; інноваційні методи навчання.
в Працевлаштування та продовження освіти
1 Працевлаштування Сфера працевлаштування – шкільні та позашкільні навчальні заклади.
Професійні назви: учитель хореографії; керівник хореографічного колективу.
2 Продовження освіти Продовження навчання на другому рівні вищої освіти.
Допуск до професії – наявність академічної і професійної кваліфікації, підтверджена документом про вищу освіту.
г Стиль та методика навчання
1 Підходи до викладання та навчання Поєднання лекцій, лабораторних та практичних занять. Практичний показ хореографічних елементів викладачем та усне пояснення методики виконання. Творчі завдання різного характеру для студентів.
2 Система оцінювання Екзамени, заліки, практика, курсові роботи, захист індивідуальних навчально-дослідних завдань творчого характеру, захист кваліфікаційних робіт (творчі проекти).
д Програмні компетентності
1 Загальні ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 3. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 5. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово.
ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 7. Здатність проведення досліджень на бакалаврському рівні.
ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями впродовж життя.
ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 11. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 12. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 13. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК 14. Здатність працювати в міжнародному контексті з повагою до різноманітності та мультикультурності.
ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
2 Фахові СК 1. Здатність застосовувати сучасні методи й навчальні технології в освітніх закладах.
СК 2. Здатність вивчати психологічні особливості засвоєння учнями / вихованцями навчальної інформації та виявлення рухової активності з метою діагностики, прогнозу ефективності та корекції навчально-виховного та творчого процесу у загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, культурно-освітніх закладах, танцювальних гуртках та хореографічних студіях.
СК 3. Здатність здійснювати добір методів і засобів навчання з педагогіки, психології, методики та основ хореографічного мистецтва, спрямованих на розвиток індивідуальних творчих здібностей учнів / вихованців, з урахуванням їхніх вікових фізіологічних і психологічних особливостей.
СК 4. Здатність формувати в учнів / вихованців предметні компетентності.
СК 5. Здатність застосовувати комплекс стимулів для заохочення і розвитку творчого потенціалу учнів / вихованців.
СК 6. Здатність здійснювати педагогічний супровід процесів соціалізації та професійного самовизначення учнів
СК 7. Здатність організувати комунікацію учнів і вихованців, створювати рівноправну, справедливу і доброзичливу атмосферу, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їхніх соціально-культурно-економічних особливостей.
СК 8. Здатність орієнтуватися у психолого-педагогічних засадах художньо-естетичного розвитку дітей та молоді засобами хореографічного мистецтва.
СК 9. Усвідомлення художньо-виховного, здоров’язберігального, національно-світоглядного, творчо-розвивального потенціалу мистецтва танцю для дітей та молоді.
СК 10. Здатність враховувати психофізіологічні та анатомічні характеристиках дитини у процесі занять хореографією.
СК 11. Здатність застосовувати вербальний коментар щодо виконання вправ та екзерсисів у лаконічній та доступній для школярів формі.
СК 12. Здатність до розроблення навчально-методичних матеріалів для проведення занять хореографії.
СК 13. Вільне володіння хореографічною лексикою.
СК 14. Здатність екстраполювати національні, етнічні, регіональні соціокультурні цінності та традиції в освітнє середовище засобами хореографічного мистецтва.
СК 15. Демонстрування власної хореографічно-виконавської та художньо-педагогічної культури.
СК 16. Здатність використовувати когнітивно-пізнавальну активність, творчо-пошукові дії в процесі роботи над хореографічними постановами.
СК 17. Уміння діагностувати й корегувати власну професійну діяльність (хореографічно-виконавську, композиційну, педагогічну), оцінювати педагогічний досвід у галузі викладання хореографічних дисциплін з метою професійного самовдосконалення й свідомого вибору шляхів вирішення проблем у навчально-виховному процесі.
СК 18. Здатність аналізувати й інтерпретувати хореографічно-творчі процеси, зіставляти художню інформацію, порівнювати лексику, художні засоби розкриття образу.
СК 19. Здатність виконувати власне дослідження (проект), узагальнювати й оприлюднювати результати діяльності з розроблення актуальної проблеми.
е Програмні результати навчання
  Знання

 1. Володіє фундаментальною та спеціальною інформацією в галузі хореографічно-педагогічної діяльності.
 2. Обізнаний у сфері мистецької педагогіки та володіє дидактичними й методичними засадами навчання хореографії.
 3. Розуміється на танцювальному фольклорі та історії хореографічного мистецтва.
 4. Має базові знання з теорії та методики викладання танців (за видами), обізнаний з відповідною лексикою.
 5. Володіє знаннями щодо психологічних особливостей засвоєння учнями/вихованцями навчальної інформації та виявлення рухової активності з метою діагностики, прогнозу ефективності та корекції навчально-виховного та творчого процесу у загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, культурно-освітніх закладах, танцювальних гуртках та хореографічних студіях.

Уміння

 1. Виконує завдання та обов’язки відповідного рівня фахової діяльності.
 2. Здатний працювати з науково-методичними джерелами та мультимедійними технологіями, обробляти, та застосовувати в освітній діяльності відповідний музичний супровід
 3. Застосовує елементи теоретичного й експериментального дослідження в професійній діяльності.
 4. Володіє державною мовою, основами професійної культури та акторською майстерністю.
 5. Розрізняє хореографічні напрями, течії, жанри, стилі за їхніми сутнісними характеристиками
 6. Використовує гуманістичний (художньо-виховний, здоров’язберігальний, національно-світоглядний, творчо-розвивальний) потенціал українського танцювального мистецтва у формуванні ціннісної сфери юного покоління громадян України.
 7. Здатний створювати хореографічні композиції та сценічні постановки
 8. Володіє професійно-практичними навичками навчання хореографічних дисциплін (за видами), скеровує танцювальну та ритмічно-рухову діяльність учнів, здатний співвідносити психофізіологічні та анатомічні характеристики дитини з методикою проведення занять хореографії
 9. Застосовує сучасні методики й технології (зокрема мультимедійні) для забезпечення якості навчально-виховного процесу в загальноосвітніх , дошкільних та позашкільних закладах освіти.
 10. Удосконалює й підвищує власний компетентнісний рівень, вміє працювати з дітьми з особливими потребами, володіє основами логоритмічної та хореотерапевтичної діяльності
 11. Володіє методами й методиками діагностування творчих досягнень учнів у сфері хореографії.
 12. Демонструє власну хореографічно-виконавську та художньо-педагогічну культуру.

Комунікація

 1. Здатний дотримуватись етичних норм у формуванні комунікаційних стратегій із колегами, соціальними партнерами, учнями (вихованцями) та їхніми батьками.
 2. Організовує співпрацю учнів / вихованців на заняттях хореографії та у дитячому танцювальному колективі.
 3. Керується у своїй діяльності принципами толерантності, творчого діалогу, співробітництва, взаємоповаги до всіх учасників освітнього процесу.
 4. Ефективно спілкується в колективі, науково-навчальній, соціально-культурній та офіційно-ділових сферах; володіє засобами невербальної комунікації, хореографічною лексикою.

Автономія і відповідальність

 1. Здатний навчатися впродовж життя, удосконалювати з високим рівнем автономності набуту під час навчання кваліфікацію.
 2. Здатний аналізувати соціально й особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на підставі сформованих ціннісних орієнтирів.
 3. Здатний організовувати, аналізувати, критично оцінювати, відповідально ставитися до результатів власної професійної діяльності.
 4. Забезпечує охорону життя й здоров’я учнів у навчально-виховному процесі та позаурочній діяльності.
 5. Здатний діагностувати й корегувати власну професійну діяльність (хореографічно-виконавську, постаново-композиційну, педагогічну), оцінювати педагогічний досвід у галузі викладання хореографічних дисциплін з метою професійного самовдосконалення й свідомого вибору шляхів вирішення проблем у навчально-виховному процесі

 

МОДУЛІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

І Цикл загальної підготовки
1.1 Гуманітарна підготовка
ГП 1.1.1 Українська мова за професійним спрямуванням Ru En
ГП 1.1.2. Історія та культура України Ru En
ГП 1.1.3. Філософія Ru En
ГП 1.1.4. Політична та соціологічна науки Ru En
1.2 Фундаментальна підготовка
ФП 1.2.1. Вікова фізіологія, шкільна гігієна Ru En
ФП 1.2.2. Охорона праці та безпека життєдіяльності Ru En
ФП 1.2.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Ru En
ФП 1.2.4. Хореографічні терміни французькою мовою Ru En
ФП 1.2.5. Українська і зарубіжна культура Ru En
ФП 1.2.6. Народознавство та хореографічний фольклор України Ru En
ФП 1.2.7. Історія хореографічного мистецтва Ru En
ФП 1.2.8. Теорія і методика роботи з хореографічним колективом Ru En
ФП 1.2.9. Мистецтво балетмейстера Ru En
ФП 1.2.10. Народний костюм і сценічне оформлення Ru En
ФП 1.2.11. Ритміка та музичний рух Ru En
ІІ Цикл професійної підготовки
2.1 Психолого-педагогічна підготовка
ППП 2.1.1. Педагогіка Ru En
ППП 2.1.2. Психологія Ru En
2.2 Науково-предметна підготовка
2.2.1 Теорія та методика танцю Ru En
3 Дисципліни вільного вибору студента
3.1. Дисципліни спеціалізації художня культура
  Блок 1
ВВ 3.1.1. Художня культура Ru En
ВВ 3.1.2. Етика, естетика Ru En
ВВ 3.1.3. Ансамбль Ru En
ВВ 3.1.4. Теорія і методика сучасного танцю Ru En
ВВ 3.1.5 Гімнастика та методика навчання віртуозних рухів Ru En
  Блок 2
ВВ 3.1.1. Художня культура Ru En
ВВ 3.1.2. Історія театру, кіномистецтва і телебачення Ru En
ВВ 3.1.3. Режисура в танціRu En
ВВ 3.1.4. Теорія і методика сучасного танцю Ru En
ВВ 3.1.5 Гімнастика та методика навчання віртуозних рухів Ru En
4 Практична підготовка
ПП 4.1. Навчальна (пропедевтична)
ПП 4.2. Виробнича (у позашкільних навчальних закладах)
 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

15.01
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
Запрошуємо Вас до участі в конкурсному відборі для подальшого долучення до навчальних тренінгів і семінарів, спрямованих на вдосконалення цифрової і дидактичної компетентностей викладачів ЗВО та учасників проекту MoPED. [...]
ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ
15.01
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
На базі історичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбувся семінар-тренінг для викладачів закладів професійної (професійно-технічної освіти) «Методика підготовки учнів до ДПА з історії України у формі ЗНО». [...]
В УДПУ ВІДБУВСЯ СЕМІНАР-ТРЕНІНГ З ІСТОРІЇ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ)
14.01
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
Студенти  навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини гідно презентували свої роботи на Всеукраїнському студентському конкурсі бізнес-проектів «Бізнес-трамплін», фінал якого  відбувся на базі Київського національного торговельн [...]
СТУДЕНТИ НН ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-ОСВІТИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У СТУДЕНТСЬКОМУ КОНКУРСІ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ «БІЗНЕС-ТРАМПЛІН – 2018»

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua