ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ » Спеціальність – 025 Музичне мистецтво (1 рік, 5 місяців)

Спеціальність – 025 Музичне мистецтво (1 рік, 5 місяців)

Профіль освітньо-професійної програми

Освітня кваліфікація – Магістр музичного мистецтва
Спеціальність – 025 Музичне мистецтво
Академічна кваліфікація:
магістр музичного мистецтва
Професійна кваліфікація:

 1. Викладач вищого навчального закладу, концертмейстер, артист-соліст-інструменталіст;
 2. Викладач вищого навчального закладу, артист (оркестру, ансамблю), артист-соліст-інструменталіст

(1 рік, 5 місяців)

Тип диплому та обсяг програм Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС
Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Акредитаційна інституція Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджується у 2016 році
Рівень програми FQ – EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень,
HPK – 6 рівень.
а Мета програми
  Набуття академічної та професійної кваліфікації для здійснення виконавської професійної та навчальної діяльності у спеціалізованих навчальних закладах. Керівництво творчими колективами; організація навчально-виховного процесу з музики у професійних навчально-виховних закладах.
б Характеристика програми
1 Предметна область, напрям Зміст теоретичних знань: педагогіка і психологія вищої школи, еволюція художніх стилів у мистецтві, основи сценічно-виконавської майстерності, методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ.
Цикл загальної підготовки – 30 кредитів
Гуманітарна підготовка – 8 кредитів
Фундаментальна підготовка – 22 кредити
Цикл професійної підготовки – 18 кредитів
Психолого-педагогічна підготовка – 9 кредитів
Науково-предметна підготовка – 9 кредитів
Дисципліни вільного вибору студента – 24 кредити
Вибір за блоками:
Блок 1 – 24 кредити
Блок 2 – 24 кредити
Практична підготовка – 9 кредитів
Атестація (кваліфікаційна робота) – 9 кредитів
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Професійна освіта за предметною галуззю «Культура і мистецтво» (музичне мистецтво)
3 Орієнтація програми Професійна – поглиблення теоретичних знань і набуття фахових умінь з музичного мистецтва та його викладання у професійних навчально-виховних закладах
4 Особливості програми Обов’язковість проходження педагогічної і концертно-виконавської практик та підготовка випускної кваліфікаційної роботи у формі виконання теоретико-методичної письмової роботи та концертної програми з фаху.
в Працевлаштування та продовження освіти
1 Працевлаштування Сфера працевлаштування – професійні навчально-виховні заклади.
Професійні назви робіт: викладач вищого навчального закладу, концертмейстер, артист-соліст-інструменталіст, артист (оркестру, ансамблю).
2 Продовження освіти Продовження навчання на другому рівні вищої освіти. Набуття кваліфікації за іншими предметними спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.
Продовження навчання в аспірантурі без відриву від виробництва.
Допуск до професії – наявність академічної і професійної кваліфікації, підтверджена документом про вищу освіту.
г Стиль та методика навчання
1 Підходи до викладання та навчання Компетентнісний – формування педагогічної та художньо-творчої компетентності.
Контекстний – імітування уявних та реальних ситуацій навчально-виховного процесу в професійних навчально-виховних закладах.
Акмеологічний – формування художньо-педагогічної та художньо-творчої майстерності.
Комплексне використання проблемних, евристичних та практично-творчих методів навчання у процесі академічної й самоосвітньої діяльності.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, фахові творчі випробування, заліки, захист практик та кваліфікаційної роботи.
Атестація здійснюється у формі: захисту магістерської роботи;
комплексного кваліфікаційного екзамену за спеціалізацією:

 1. Виконання магістерської концертної програми з фаху та диригування оркестром
 2. Виконання магістерської концертної програми з фаху та концертмейстерський клас.

Вимоги до магістерської роботи
Кваліфікаційна робота за спеціальністю 025 (Музичне мистецтво) під керівництвом кваліфікованого викладача самостійно виконується здобувачем ступеня магістра й захищається перед екзаменаційною комісією.
Після перевірки на плагіат кваліфікаційна робота у відкритому доступі оприлюднюється на сайті підрозділу ВНЗ. За результатом успішного захисту, здобувач може отримати від екзаменаційної комісії рекомендацію для вступу в аспірантуру.
Вимоги до комплексного кваліфікаційного екзамену. Єдиний комплексний кваліфікаційний екзамен повинен забезпечити перевірку якості виконавських умінь з фаху та концертмейстерського класу.

д Програмні компетентності
1 Загальні
 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями впродовж життя.
 2. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.
 3. Здатність до системного мислення, аналізу й синтезу з метою виявлення професійних проблем та пошуку ефективних способів їх розв’язання.
 4. Здатність проводити дослідження на сучасному рівні.
 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 8. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 10. Здатність розробляти новітніпроекти й управляти ними.
 11. Здатність до самоаналізу, самооцінки, самокритичності, самореалізації й самовдосконалення.
 12. Здатність працювати в команді й уміння толерантної міжособистісної взаємодії.
 13. Навички здійснення безпечної діяльності.
 14. Здатність соціально, відповідально й свідомо мотивувати людей, рухатися до спільної мети.
 15. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності, усвідомлення гендерних проблем.
 16. Здатність спілкуватися й діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 17. Здатність реалізовувати стратегію сталого розвитку щодо екологізації суспільної свідомості та економіки з метою збалансованого соціально економічного та екологічного розвитку суспільства.
2 Фахові
 1. Застосування професійно-профільованих знань у репетиційній, концертній, педагогічній, науково-дослідницькій роботі.
 2. Використання нормативних документів в концертній, диригентській, навчально-педагогічній та науково-дослідницькій роботі.
 3. Знання основних шліхів пошуку виконавських засобів втілення художнього образу у виконавській, педагогічній діяльності.
 4. Використання знання педагогічного репертуару в педагогічній діяльності.
 5. Використання професійно-профільованих знань у виконавській, педагогічній, науково-дослідницькій діяльності.
 6. Використання професійно-профільованих знань та практичних навичок з гри на музичному інструменті для здійснення професійної діяльності.
 7. Використання професійно-профільованих знань та практичних навичок з сольфеджіо, гармонії, аналізу музичних творів для виробничої діяльності.
 8. Використання теоретичних знань та володіння музичним матеріалом різних епох для виконавської, педагогічної, науково-дослідницької роботи.
 9. Використання професійно-профільованих знань і практичних навичок оркестрової, ансамблевої гри для професійної діяльності.
 10. Використання практичних навичок з інструментознавства для виконавської діяльності.
 11. Використання професійно-профільованих знань і навичок з оформлення документації навчально-виховного процесу, управління навчальним закладом і роботі з творчими колективами.
 12. Використання професійно-профільованих знань і навичок при вихованні та навчанні музикантів, у процесі формування естетичних поглядів, тенденцій та художніх смаків.
 13. Використання знань, умінь і навичок зі спеціалізованих професійних дисциплін у процесі рішення практичних завдань.
 14. Використання комп’ютерних технологій в практичному втіленні професійних знань і умінь.
е Програмні результати навчання
  Знання:

артист, соліст, інструменталіст:

 1. Передові технології і стратегії з формування духовності, дійсну сутність взаємин культури і мистецтва, культури і цивілізації, культури і інструментальної музики.
 2. Теорію та практику виконавської майстерності.
 3. Основи інтерпретації музичних творів, стилістичні засоби втілення авторських та власних інтерпретаторських задумів, знання з історії та сучасного розвитку інструментального мистецтва.
 4. Найкращі зразки музичного мистецтва, концертного репертуару, народної творчості.
 5. Кращі традиції української та провідних світових виконавських шкіл.
 6. Духовно-просвітницьку діяльність у мистецькій сфері.
 7. Соціальні проблеми розвитку суспільства в контексті формування естетичних смаків людства, української нації та її гідності.
 8. Сучасні державні нормативні документи, постанови з питань розвитку суспільства, культури і мистецтва, науки й освіти України.

керівник оркестру та ансамблю:

 1. Особливості та специфіку оркестрового (ансамблевого) виконавства.
 2. Методику роботи з оркестром (ансамблем).
 3. Основи інструментознавства, аранжування.
 4. Відповідний виконавський репертуар, що включає твори різних епох, жанрів та стилів.
 5. Професійну методику роботи з творчими колективами.
 6. Основні стильові напрямки та процеси розвитку української та світової культури минулого та сучасності.
 7. Стилі, жанри, напрямки, особливості та закономірності музичного процесу.

викладач ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації:

 1. Цілі, завдання, зміст, форми, методи і засоби навчання у сфері музичної освіти.
 2. Методику викладання.
 3. Педагогічний репертуар.
 4. Основи психології та педагогіки.
 5. Основні принципи планування навчально-виховного процесу та ведення навчальної документації, форми контролю.
 6. Основні стильові напрямки та процеси розвитку української та світової культури минулого та сучасності.
 7. Стилі, жанри, напрямки, особливості та закономірності музичного процесу.

артист оркестру, ансамблю:

 1. Особливості та специфіку оркестрового (ансамблевого) виконавства.
 2. Методи самостійної роботи над оркестровою, ансамблевою партитурою.
 3. Відповідний виконавський репертуар, що включає твори різних епох, жанрів та стилів.
 4. Професійні навички володіння відповідною професією.
 5. Техніки, прийоми, методики виконавського мистецтва.
 6. Стилі, жанри, напрямки, особливості та закономірності музичного процесу.

концертмейстер:

 1. Особливості та специфіку інструментального та вокального виконавства (сольного, ансамблевого, оркестрового, хорового тощо).
 2. Методи самостійної роботи над музичним твором.
 3. Основи теоретичного та історичного музикознавства.
 4. Загальні процеси української та світової виконавської культури.
 5. Специфіку вокального, хорового, інструментального мистецтва.
 6. Специфіку фізіологічних, психологічних спроможностей, діапазон, артикуляцію артистів-вокалістів, інструменталістів.

диригент:

 1. Методику і зміст роботи з оркестром, ансамблем.
 2. Оркестрові особливості партитури.
 3. Оркестровий репертуар сучасності та минулого.
 4. Принципи і засоби художнього втілення авторського замислу, основи інтерпретації.
 5. Сукупність диригентських прийомів, навичок, методик у роботі з творчими колективами.
 6. Основні стильові напрямки та процеси розвитку української та світової культури минулого та сучасності.
 7. Стилі, жанри, напрямки, особливості та закономірності музичного процесу.

Уміння:

 1. Створювати виконавську концепцію музичного твору.
 2. Оволодівати основами методології історичного і теоретичного музикознавства.
 3. Аналізувати сучасний стан музичної практики та нові досягнення в галузі теоретичного, історичного музикознавства, виконавської та педагогічної практики.
 4. Оволодівати теоретичним багажем з обраної галузі музикознавства, відповідним науковим апаратом та логікою мислення.
 5. Формувати власний репертуар.
 6. Засвоювати нові знання, самовдосконалюватися, здійснювати ефективну комунікаційну взаємодію у подальшій виконавській, педагогічній, науково-дослідницькій діяльностях.
 7. Придбання необхідного музичного світогляду.
 8. Організовувати поетапно навчальний та репетиційний процес: постановка завдання, самостійна робота, корегування діяльності,контроль та оцінювання її результатів.

Комунікація:

 1. Здатний до вироблення ефективних комунікативних стратегій у професійній діяльності.
 2. Здатний організувати ефективну співпрацю в учнівському та педагогічному колективах.
 3. Здатний до міжособистісної взаємодії за принципами толерантності, діалогу й співпраці.
 4. Здатний налагоджувати контакти з учнями, які мають особливі освітні потреби.
 5. Здатний до міжкультурної комунікації засобами образотворчого мистецтва.
 6. Здатний до спілкування за допомогою синтезу мистецтв.
 7. Здатний до інтеракції за допомогою інформаційних технологій.

Автономія і відповідальність:

 1. Здатний учитися впродовж життя.
 2. Здатний до постійного професійного самовдосконалення.
 3. Здатний до самоактуалізації й творчої самореалізації.
 4. Здатний до самоорганізації у професійній діяльності.
 5. Здатний створювати рівноправне й справедливе навчально-виховне середовище, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їхніх освітніх потреб.

 

МОДУЛІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

І Цикл загальної підготовки
1.1. Гуманітарна підготовка
1.1.1. Ділова іноземна мова Ru En
1.1.2. Філософія та соціологія освіти Ru En
1.2. Фундаментальна підготовка
1.2.1. Цивільний захист та охорона праці в галузі Ru En
1.2.2. Академічна риторика Ru En
1.2.3. Теорія і методика науково-дослідної роботи Ru En
1.2.4. Еволюція художніх стилів у мистецтві Ru En
1.2.5. Фах Ru En
ІІ Цикл професійної підготовки
2.1. Психолого-педагогічна підготовка
2.1.1. Педагогіка вищої школи Ru En
2.1.2. Психологія вищої школи Ru En
2.1.3. Креативні технології навчання Ru En
2.2. Науково-предметна підготовка
2.2.1. Музика ХХ століття Ru En
2.2.2. Основи мовної комунікації Ru En
2.2.3. Основи сценічно-виконавської майстерності Ru En
ІІІ Дисципліни вільного вибору студента
3.1. Спеціалізація 1: струнні інструменти, народні інструменти, духові інструменти, ударні інструменти
3.1.1. Оркестровий клас та диригування оркестром Ru En
3.1.2. Диригування Ru En
3.1.3. Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ Ru En
3.1.4. Підготовка магістерської концертної програми з фаху Ru En
3.2. Спеціалізація 2: фортепіано
3.2.1. Концертмейстерський клас Ru En
3.2.2. Камерний ансамбль Ru En
3.2.3. Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ Ru En
3.2.4. Підготовка магістерської концертної програми з фаху Ru En
  Практична підготовка
  Педагогічна практика
  Концертно-виконавська практика
 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

22.01
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
Делегація Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини разом з представниками громадськості міста Умань взяла участь у загальноміському заході, присвяченому Дню Соборності України. [...]
ДЕЛЕГАЦІЯ УДПУ СТАЛА ЧАСТИНОЮ СИМВОЛІЧНОГО ЛАНЦЮГА ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ
21.01
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
Як ми раніше повідомляли, так звана «ініціативна група» надсилає анонімні листи на електронні скриньки освітніх закладів України. [...]
Шановні друзі!
21.01
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини проходять урочистості з нагоди вручення дипломів магістра випускникам 2019 року. Вже пролунали слова привітань на адресу випускників факультету іноземних мов. [...]
В УДПУ РОЗПОЧАЛИСЯ ВИПУСКИ МАГІСТРІВ

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua