ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ » Спеціальність – 025 Музичне мистецтво

Спеціальність – 025 Музичне мистецтво

Роздрукувати публікацію

Профіль освітньо-професійної програми

Освітня кваліфікація – бакалавр музичного мистецтва
Спеціальність – 025 Музичне мистецтво
Академічна кваліфікація:
Бакалавр музичного мистецтва
Професійна кваліфікація:

 1. Викладач професійного навчально-виховного закладу, артист (оркестру, ансамблю), диригент, керівник (оркестру, ансамблю), артист-соліст-інструменталіст;
 2. Викладач професійного навчально-виховного закладу, концертмейстер, артист-соліст-інструменталіст;
 3. Вчитель музичного мистецтва, артист-вокаліст, артист ансамблю, керівник ансамблю.

(3 роки, 10 місяців)

Тип диплому та обсяг програм Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС
Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Акредитаційна інституція Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджується у 2016 році
Рівень програми FQ – EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень,
HPK – 6 рівень.
а Мета програми
  Набуття академічної та професійної кваліфікації для здійснення виконавської професійної та навчальної діяльності у професійних навчально-виховних та загальноосвітніх навчальних закладах. Керівництво творчими колективами; організація навчально-виховного процесу з музики у професійних навчально-виховних закладах.
б Характеристика програми
1 Предметна область, напрям Зміст теоретичних знань: педагогіка і психологія середньої освіти, теоретичні основи музичного мистецтва, методика викладання фахових дисциплін та методика музичного виховання.
Цикл загальної підготовки – 80 кредитів
Гуманітарна підготовка – 22 кредити
Фундаментальна підготовка – 56 кредитів
Цикл професійної підготовки – 70 кредитів
Психолого-педагогічна підготовка – 27 кредитів
Науково-предметна підготовка – 43 кредити
Дисципліни вільного вибору студента – 60 кредитів
Вибір за блоками:
Блок 1 – 60 кредитів
Блок 2 – 60 кредитів
Блок 3 – 60 кредитів
Практична підготовка – 24 кредити
Атестація (кваліфікаційна робота) – 6 кредитів
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Професійна освіта за предметною галуззю «Культура і мистецтво» (музичне мистецтво)
3 Орієнтація програми Професійна – поглиблення теоретичних знань і набуття фахових умінь з музичного мистецтва та його викладання у професійних навчально-виховних та загальноосвітніх навчальних закладах
4 Особливості програми Обов’язковість проходження педагогічної і концертно-виконавської практик, виконання концертної програми з фаху, випускових екзаменів з диригування оркестром та концертмейстерського класу (для спеціалізацій 1, 2); складання комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки та методики музичного виховання, та вокального ансамблю (для спеціалізації 3).
в Працевлаштування та продовження освіти
1 Працевлаштування Сфера працевлаштування – професійні навчально-виховні та загальноосвітні навчальні заклади.
Професійні назви робіт: викладач професійного навчального-виховного закладу, концертмейстер, артист-соліст-інструменталіст, артист (оркестру, ансамблю), вчитель музичного мистецтва, артист-вокаліст, артист ансамблю, керівник ансамблю.
2 Продовження освіти Продовження навчання на другому рівні вищої освіти. Набуття кваліфікації за іншими предметними спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.
Допуск до професії – наявність академічної і професійної кваліфікації, підтверджена документом про вищу освіту.
г Стиль та методика навчання
1 Підходи до викладання та навчання Компетентнісний – формування педагогічної та художньо-творчої компетентності.
Контекстний – імітування уявних та реальних ситуацій навчально-виховного процесу в професійних навчально-виховних закладах.
Акмеологічний – формування художньо-педагогічної та художньо-творчої майстерності.
Комплексне використання проблемних, евристичних та практично-творчих методів навчання у процесі академічної й самоосвітньої діяльності.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, фахові творчі випробування, заліки, захист практик та кваліфікаційної роботи.
Атестація здійснюється у формі: захисту магістерської роботи;
комплексного кваліфікаційного екзамену за спеціалізацією:

 1. Виконання магістерської концертної програми з фаху та диригування оркестром
 2. Виконання магістерської концертної програми з фаху та концертмейстерський клас.

Вимоги до магістерської роботи
Кваліфікаційна робота за спеціальністю 025 (Музичне мистецтво) під керівництвом кваліфікованого викладача самостійно виконується здобувачем ступеня магістра й захищається перед екзаменаційною комісією.
Після перевірки на плагіат кваліфікаційна робота у відкритому доступі оприлюднюється на сайті підрозділу ВНЗ. За результатом успішного захисту, здобувач може отримати від екзаменаційної комісії рекомендацію для вступу в аспірантуру.
Вимоги до комплексного кваліфікаційного екзамену. Єдиний комплексний кваліфікаційний екзамен повинен забезпечити перевірку якості виконавських умінь з фаху та концертмейстерського класу.

д Програмні компетентності
1 Загальні
 1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі середньої освіти або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів педагогічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
 2. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями впродовж життя.
 3. Здатність до критичного аналізу й оцінці сучасних досягнень науки, генерування нових ідей під час розв’язування дослідницьких і практичних задач.
 4. Здатність проводити дослідження на сучасному рівні.
 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 7. Здатність розробляти та управляти проектами.
 8. Здатність до самоаналізу, самооцінки, самокритичності, самореалізації та самовдосконалення.
 9. Здатність виконувати наукові, професійні завдання в групі під керівництвом лідера, готовність до виконання встановлених в групі (команді) правил, етикету, такту взаємовідносин, вимог до дисципліни, планування та управління часом.
 10. Здатність до продуктивного міжособистісного спілкування.
 11. Здатність приймати участь у роботі інтернаціональних, міжнародних групах, командах і вміти спілкуватися іноземною мовою.
 12. Здатність соціально, відповідально та свідомо мотивувати людей, рухатися до спільної мети.
 13. Соціальні та етичні зобов’язання: формування навичок соціальної відповідальності професійної діяльності та етичних зобов’язань з точки зору професійної етики.
 14. Організація власної діяльності як складової колективної діяльності.
 15. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 16. Здатність бути критичним і самокритичним.
 17. Здатність працювати автономно.
 18. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності, усвідомлення гендерних проблем.
 19. Базові знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності.
2 Фахові
 1. Застосування професійно-профільованих знань у репетиційній, концертній, педагогічній, науково-дослідницькій роботі.
 2. Використання нормативних документів в концертній, диригентській, навчально-педагогічній та науково-дослідницькій роботі.
 3. Знання основних шліхів пошуку виконавських засобів втілення художнього образу у виконавській, педагогічній діяльності.
 4. Використання знання педагогічного репертуару в педагогічній діяльності.
 5. Використання професійно-профільованих знань у виконавській, педагогічній, науково-дослідницькій діяльності.
 6. Використання професійно-профільованих знань та практичних навичок з гри на музичному інструменті для здійснення професійної діяльності.
 7. Використання професійно-профільованих знань та практичних навичок з сольфеджіо, гармонії, аналізу музичних творів для виробничої діяльності.
 8. Використання теоретичних знань та володіння музичним матеріалом різних епох для виконавської, педагогічної, науково-дослідницької роботи.
 9. Використання професійно-профільованих знань і практичних навичок оркестрової, ансамблевої гри для професійної діяльності.
 10. Використання практичних навичок з інструментознавства для виконавської діяльності.
 11. Використання професійно-профільованих знань і навичок з оформлення документації навчально-виховного процесу, управління навчальним закладом і роботі з творчими колективами.
 12. Використання професійно-профільованих знань і навичок при вихованні та навчанні музикантів, у процесі формування естетичних поглядів, тенденцій та художніх смаків.
 13. Використання знань, умінь і навичок зі спеціалізованих професійних дисциплін у процесі рішення практичних завдань.
 14. Використання комп’ютерних технологій в практичному втіленні професійних знань і умінь.
е Програмні результати навчання
  Знання:
артист, соліст, інструменталіст:

 1. Передові технології і стратегії з формування духовності, дійсну сутність взаємин культури і мистецтва, культури і цивілізації, культури і інструментальної музики.
 2. Теорію та практику виконавської майстерності.
 3. Основи інтерпретації музичних творів, стилістичні засоби втілення авторських та власних інтерпретаторських задумів, знання з історії та сучасного розвитку інструментального мистецтва.
 4. Найкращі зразки музичного мистецтва, концертного репертуару, народної творчості.
 5. Кращі традиції української та провідних світових виконавських шкіл.
 6. Духовно-просвітницьку діяльність у мистецькій сфері.
 7. Соціальні проблеми розвитку суспільства в контексті формування естетичних смаків людства, української нації та її гідності.
 8. Сучасні державні нормативні документи, постанови з питань розвитку суспільства, культури і мистецтва, науки й освіти України.

керівник оркестру та ансамблю:

 1. Особливості та специфіку оркестрового (ансамблевого) виконавства.
 2. Методику роботи з оркестром (ансамблем).
 3. Основи інструментознавства, аранжування.
 4. Відповідний виконавський репертуар, що включає твори різних епох, жанрів та стилів.
 5. Професійну методику роботи з творчими колективами.
 6. Основні стильові напрямки та процеси розвитку української та світової культури минулого та сучасності.
 7. Стилі, жанри, напрямки, особливості та закономірності музичного процесу.

викладач ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації:

 1. Цілі, завдання, зміст, форми, методи і засоби навчання у сфері музичної освіти.
 2. Методику викладання.
 3. Педагогічний репертуар.
 4. Основи психології та педагогіки.
 5. Основні принципи планування навчально-виховного процесу та ведення навчальної документації, форми контролю.
 6. Основні стильові напрямки та процеси розвитку української та світової культури минулого та сучасності.
 7. Стилі, жанри, напрямки, особливості та закономірності музичного процесу.

артист оркестру, ансамблю:

 1. Особливості та специфіку оркестрового (ансамблевого) виконавства.
 2. Методи самостійної роботи над оркестровою, ансамблевою партитурою.
 3. Відповідний виконавський репертуар, що включає твори різних епох, жанрів та стилів.
 4. Професійні навички володіння відповідною професією.
 5. Техніки, прийоми, методики виконавського мистецтва.
 6. Стилі, жанри, напрямки, особливості та закономірності музичного процесу.

концертмейстер:

 1. Особливості та специфіку інструментального та вокального виконавства (сольного, ансамблевого, оркестрового, хорового тощо).
 2. Методи самостійної роботи над музичним твором.
 3. Основи теоретичного та історичного музикознавства.
 4. Загальні процеси української та світової виконавської культури.
 5. Специфіку вокального, хорового, інструментального мистецтва.
 6. Специфіку фізіологічних, психологічних спроможностей, діапазон, артикуляцію артистів-вокалістів, інструменталістів.

диригент:

 1. Методику і зміст роботи з оркестром, ансамблем.
 2. Оркестрові особливості партитури.
 3. Оркестровий репертуар сучасності та минулого.
 4. Принципи і засоби художнього втілення авторського замислу, основи інтерпретації.
 5. Сукупність диригентських прийомів, навичок, методик у роботі з творчими колективами.
 6. Основні стильові напрямки та процеси розвитку української та світової культури минулого та сучасності.
 7. Стилі, жанри, напрямки, особливості та закономірності музичного процесу.

Уміння:

 1. Створювати виконавську концепцію музичного твору.
 2. Оволодівати основами методології історичного і теоретичного музикознавства.
 3. Аналізувати сучасний стан музичної практики та нові досягнення в галузі теоретичного, історичного музикознавства, виконавської та педагогічної практики.
 4. Оволодівати теоретичним багажем з обраної галузі музикознавства, відповідним науковим апаратом та логікою мислення.
 5. Формувати власний репертуар.
 6. Засвоювати нові знання, самовдосконалюватися, здійснювати ефективну комунікаційну взаємодію у подальшій виконавській, педагогічній, науково-дослідницькій діяльностях.
 7. Придбання необхідного музичного світогляду.
 8. Організовувати поетапно навчальний та репетиційний процес: постановка завдання, самостійна робота, корегування діяльності,контроль та оцінювання її результатів.

Комунікація:

 1. Здатний до вироблення ефективних комунікативних стратегій у професійній діяльності.
 2. Здатний організувати ефективну співпрацю в учнівському та педагогічному колективах.
 3. Здатний до міжособистісної взаємодії за принципами толерантності, діалогу й співпраці.
 4. Здатний налагоджувати контакти з учнями, які мають особливі освітні потреби.
 5. Здатний до міжкультурної комунікації засобами образотворчого мистецтва.
 6. Здатний до спілкування за допомогою синтезу мистецтв.
 7. Здатний до інтеракції за допомогою інформаційних технологій.

Автономія і відповідальність:

 1. Здатний учитися впродовж життя.
 2. Здатний до постійного професійного самовдосконалення.
 3. Здатний до самоактуалізації й творчої самореалізації.
 4. Здатний до самоорганізації у професійній діяльності.
 5. Здатний створювати рівноправне й справедливе навчально-виховне середовище, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їхніх освітніх потреб.

 

МОДУЛІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

І Цикл загальної підготовки
1.1. Гуманітарна підготовка
1.1.1. Українська мова за професійним спрямуванням
1.1.2. Історія та культура України
1.1.3. Філософія
1.1.4. Політичні та соціологічні науки
1.1.5. Іноземна мова
1.1.6. Українознавство
1.2. Фундаментальна підготовка
1.2.1. Вікова фізіологія, шкільна гігієна
1.2.2. Охорона праці та безпека життєдіяльності
1.2.3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
1.2.4. Інформаційно-комунікаційні технології в галузі
1.2.5. Історія музики Ru En
1.2.6. Теорія музики та сольфеджіо Ru En
1.2.7. Аналіз музичних творів Ru En
1.2.8. Гармонія та основи поліфонії Ru En
1.2.9. Інструментознавство Ru En
ІІ Цикл професійної підготовки
2.1. Психолого-педагогічна підготовка
2.1.1. Педагогіка і психологія
2.1.2. Музична інформатика Ru En
2.1.3. Спеціалізація 1: струнні інструменти, народні інструменти, духові інструменти, ударні інструменти. Спеціалізація 2: фортепіано
2.1.3.1. Методика викладання фахових дисциплін Ru En
2.1.3.2. Основи інтерпретації Ru En
2.1.3.3. Масова та елітарна культура Ru En
2.1.4. Спеціалізація 3: естрадний спів
4.1.4.1. Історія та теорія вокального мистецтва Ru En
4.1.4.2. Методика музичного виховання Ru En
2.2. Науково-предметна підготовка
2.2.1. Фах Ru En
2.2.2. Спеціалізація 1: струнні інструменти, народні інструменти, духові інструменти, ударні інструменти
2.2.2.1. Диригування Ru En
2.2.2.2. Читання оркестрових партитур Ru En
2.2.3. Спеціалізація 2: фортепіано
2.2.3.2. Камерний ансамбль Ru En
2.2.4. Спеціалізація 3: естрадний спів
2.2.4.1. Методика викладання естрадного співу Ru En
2.2.4.2. Гігієна голосу та культура мовлення
ІІІ Дисципліни вільного вибору студента
3.1. Спеціалізація 1: струнні інструменти, народні інструменти, духові інструменти, ударні інструменти
3.1.1. Інструментування Ru En
3.1.2. Оркестровий клас Ru En
3.1.3. Робота з оркестром Ru En
3.1.4. Ансамбль Ru En
3.1.5. Фортепіано Ru En
1.2 Спеціалізація 2: фортепіано
3.2.1. Концертмейстерський клас і концертмейстерська практика Ru En
3.2.2. Фортепіанний ансамбль Ru En
3.2.3. Історія фортепіанного мистецтва Ru En
3.2.4. Читання оркестрових партитур Ru En
3.2.5. Диригування Ru En
3.3. Спеціалізація 3: естрадний спів
3.3.1. Хоровий клас Ru En
3.3.2. Вокальний ансамбль Ru En
3.3.3. Аранжування Ru En
3.3.4. Основи сценічної майстерності
3.3.5. Фортепіано Ru En
  Практична підготовка
  Спеціалізація 1: струнні інструменти, народні інструменти, духові інструменти, ударні інструменти. Спеціалізація 2: фортепіано
  Педагогічна практика
  Концертно-виконавська практика
  Спеціалізація 3: естрадний спів
  Педагогічна практика
  Концертно-виконавська практика
  Педагогічна практика (виробнича)

Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності: 025 Музичне мистецтво.
Спеціалізація: естрадний спів

Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності: 025 Музичне мистецтво.
Спеціалізація: струнні інструменти, народні інструменти, духові інструменти, ударні інструменти

Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності: 025 Музичне мистецтво.
Спеціалізація: фортепіано

 

Контактні дані адміністратора сайту:

Телефони: (093)-188-35-45; (096)-171-61-75.
Email: kutsenko.udpu@gmail.com
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію