20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28

+380474432323 - деканат

+380474435308 - методист заочного відділу

English Ukrainian

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ НОВИНИ САЙТУ ВИБОРЧА ПРОГРАМА ПРЕТЕНДЕНТА НА ПОСАДУ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ УДПУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ ТЕРЕШКО ІННИ ГРИГОРІВНИ

ВИБОРЧА ПРОГРАМА ПРЕТЕНДЕНТА НА ПОСАДУ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ УДПУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ ТЕРЕШКО ІННИ ГРИГОРІВНИ

Метою своєї діяльності на посаді декана факультету мистецтв ставлю, насамперед, створення гідних умов для якісної підготовки здобувачів вищої освіти  та праці науково-педагогічних працівників у творчому і дружньому академічному середовищі; збереження культурних і мистецько-творчих традицій  факультету в осмисленому поєднанні з новаторськими підходами реформування вищої освіти України.

Принципи, на яких буде ґрунтуватися виконання посадових обов’язків: дисциплінованість, професіоналізм, прозорість рішень, колегіальність, справедливість, повага до прав і свобод членів колективу та здобувачів вищої освіти, демократизм, доброчесність.

Для досягнення  мети необхідне планомірне вирішення завдань за напрямками:

1. Удосконалення освітнього процесу та забезпечення якості освіти

  • покращення кількісного і якісного набору здобувачів вищої освіти шляхом налагодження партнерства з культурно-мистецькими закладами міста, області, України, з обов’язковим укладанням договорів про співпрацю;
  • підвищення кадрової складової, шляхом забезпечення професійного зростання викладачів та підготовку власних кадрів з числа випускників магістратури та аспірантури;
  • використання можливостей підвищення кваліфікації у вітчизняних та закордонних освітніх установах та мистецьких організаціях;
  • розробка освітньо-професійних програм із врахуванням тенденції розвитку спеціальностей, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм (для освітнього ступеня «Бакалавр»);
  • створення міждисциплінарних ОПП (для освітнього ступеня «Магістр»);
  • розширення можливостей індивідуальних навчальних траєкторій здобувачів через сертифіковані курси і програми (впровадження неформальної освіти);
  • активне впровадження в освітній процес проєктної діяльності та інших новітніх технологій навчання;
  • співпраця з роботодавцями у створенні, реалізації, оцінюванні освітніх і освітньо-наукових програм та результатів навчання здобувачів освіти;
  • залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців;
  • створення цифрової бібліотеки наукової, навчальної, методичної літератури, мультимедіа контенту;
  • розширення баз практичної підготовки здобувачів і можливих місць їхнього майбутнього працевлаштування;
  • активне залучення до визначення змісту практик роботодавців та випускників;
  • створення умов для активізації академічної мобільності студентів і викладачів (через програму «Подвійний диплом», проєктів Erasmus+ і т. ін.);
  • забезпечення внутрішнього моніторингу якості освіти, прогнозування та упередження негативних змін у якості освіти;
  • створення умов щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами;
  • організація дистанційно-консультативної допомоги випускникам факультету для  їхньої професійної адаптації в освітніх та мистецьких закладах.

2. Наукова діяльність

  • забезпечення ефективного функціонування Регіонального науково-творчого центру художньої освіти і майстерності.
  • створення умов для підвищення рейтингового показника наукової діяльності науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти (публікації монографій, посібників, наукових праць у фахових виданнях, виданнях з індексами наукометричних баз даних тощо);
  • представлення наукових здобутків працівників факультету на національних та міжнародних наукових, науково-практичних та інноваційних конференціях і виставках;
  • організація наукових семінарів, конференцій за участю науковців інших навчальних закладів, академічних інституцій та закордонних установ;
  • підготовка впродовж п’яти років не менше 2-х проєктів для отримання бюджетного фінансування в Україні (міжнародного (грантового) фінансування);
  • підготовка здобувачів до участі в олімпіадах та конкурсах наукових робіт різного рівня.

3. Міжнародна діяльність

  • зростання показника участі здобувачів, аспірантів, викладачів у програмах міжнародної академічної мобільності;
  • ініціювання спільних міжнародних мистецьких та освітніх проєктів із залученням фінансової підтримки провідних міжнародних фондів і фундацій;
  • розширення практики залучення іноземних викладачів до освітнього процесу факультету;
  • укладання угод про співпрацю з іноземними закладами освіти, мистецькими організаціями.

 4. Співпраця з органами студентського самоврядування

  • врахування пропозицій здобувачів при прийнятті управлінських рішень;
  • планування та сприяння участі здобувачів у наукових, виховних, просвітницьких заходах, організація їхнього дозвілля;
  • систематичне проведення опитувань серед студентів для встановлення і подальшого вирішення проблем організації навчального процесу, проживання в гуртожитку, задоволення соціально-культурних потреб тощо;
  • організація всебічної підтримки здобувачів, які беруть активну участь у діяльності факультету;
  • розвиток інституту кураторства на факультеті.

5. Удосконалення матеріально-технічної бази, надання факультетом комерційних послуг

  • підтримання на належному рівні аудиторного фонду (приміщення) факультету;
  • придбання навчального обладнання, комп’ютерної техніки, ліцензованого програмного забезпечення, меблів тощо;
  • надання платних наукових та освітніх послуг;
  • організація та проведення концертів, вистав, майстер-класів на запрошення організацій та установ;
  • створення студій (шкіл) для обдарованої молоді з образотворчого, музичного, хореографічного мистецтва.

Запевняю, що всі добрі справи, започатковані на факультеті мистецтв у попередні роки, матимуть гідне продовження і в майбутньому. Переконана, що у тісній співпраці з усіма учасниками освітнього процесу ми зможемо готувати фахівців нової генерації та консолідувати наші зусилля на подальше утвердження вищої мистецької освіти в Україні.

Схожі новини

СВЯТО МУЗИКИ НА МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІСВЯТО МУЗИКИ НА МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

Вчора, на протязі всього дня, у холі нового корпусу нашого університету відбувалось грандіозне дійство – святкування Міжнародного Дня музики. Організаторами заходу виступили студентське самоврядування мистецько-педагогічного факультету. Серед глядачів та учасників

З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ В ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ!З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ В ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ!

23 лютого свій День народження відзначає заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, професор кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Балдинюк Дмитро Іванович. Шановний Дмитре Івановичу! Прийміть щирі й сердечні вітання з

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВАПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Педагогічна практика є важливою складовою частиною професійної підготовки студентів, обов’язковим компонентом освітньо-професійних програм. Особливе місце практика посідає в процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Це пов’язано зі специфікою, метою та