ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Козій Ольга Михайлівна

Козій Ольга Михайлівна

КОЗІЙ Ольга Михайлівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва
E: o.m.kozii@udpu.edu.ua

  • Освіта:

У 1985 році закінчила Уманське державне музичне училище імені Порфирія Демуцького, відділ хорового диригування, була присвоєна кваліфікація диригент хору, вчитель музики та співів в загальноосвітній школі, викладач сольфеджіо в ДМШ.

У 2006 році закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» та здобула кваліфікацію вчитель музики, викладач музичних дисциплін ВНЗ I-II рівнів акредитації, етики, естетики і художньої культури середнього закладу освіти.

У 2013 році закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика музичного навчання та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

  • Професійна кар’єра:

1985-1987 роки – викладач хорового класу та сольфеджіо в Лисянській дитячій музичній школі

1987-1989 роки – викладач сольфеджіо в Уманській дитячій музичній школі.

1989-1992 роки – викладач сольфеджіо в Ладижинській музичній школі.

1992-2006 роки – концертмейстер Уманського державного гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка

2007-2015 роки – старший викладач кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 2016 року – доцент кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 Викладає дисципліни: «Хорове диригування», «Хорознавство», «Методика роботи з дитячим хором», «Хорове аранжування», «Теорію музики та сольфеджіо».

  • Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: розвиток мистецької педагогіки в сучасних умовах, формування творчої особистості, розвиток диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя мистецьких дисциплін, розвиток творчого потенціалу засобами хорового співу, модернізація сучасної освіти та ін..

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика музичного навчання на тему «Методика формування образно-інтонаційних навичок студентів педагогічних коледжів в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін» захистила в Національному педагогічному університеті імені М.П.  Драгоманова, науковий керівник – Щолокова Ольга Пилипівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Диплом кандидата педагогічних наук (прирівнюється до диплома доктора філософії) Київ від 30 червня 2015 р.

Автор 30 публікацій у наукових виданнях, журналах. Учасник та організатор Всеукраїнських та Міжнародних конференцій і семінарів. Керівник студентської проблемної групи «Формування образно-інтонаційного мислення в процесі роботи з хоровими творами».

  • Міжнародне підвищення кваліфікації:

Інститут міжнародної академічної і наукової співпраці спільно зі Тбіліським державним університетом ім. Іване Джавахішвілі. Другий етап проекту ІМАНС з консолідації зусиль та інтеграції інтелектуальних ресурсів в процесі сталого розвитку і формування соціального та економічного багатства країн.

Сертифікати № 2087-85 та № 2087-21 від 06.04.2017 р.

Тема: Сталий розвиток 2030:  економічна, соціальна, екологічна та політична складові, 2017р.

Ciarivate Web of Science (6 годин) вебінари: «Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави». 8 липня 2020 р. «Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця». 9 липня 2020 р. «Публікації в міжнародних виданнях», «Аналітичний інструмент In Cites для установи та науковця». 10 липня 2020 р.

Міжнародне підвищення кваліфікації. Міжнародна фундація науковців та освітян

«The Cloud storage service for the online studing on the example of the zoom platform»- 1,5 EKTS credits (45 hours): 12 hours from them are lecture, 20 hours from them are practical, 13 hours from them are independent work in the following disciplines: Music theory; Choral studies; Solfeggio

Сертифікат ES № 0789/2020; 07. 09. 2020 р. 31 серпня – 07 вересня, 2020 р. (Люблін, Польща)

  • Наукові праці:

Козій О.М. Формування образно-інтонаційного мислення студентів-музикантів педагогічних коледжів у ракурсі становлення їх творчої особистості. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. праць. Вип. 16  (21), Ч. 1.2014. С. 171-174.

Козий О.М. Моделирование процеcса формирования образно-интонационных навыков у будущих учителей музики. Научный журнал «Азимут научных исследований: педагогика и психология». 2014. № 1 (6). 98 с. (г.  Тольятти, Россия) С. 33-36. ISSN 2309-1754

Козій О.М. Сучасні тенденції формування образно-інтонаційних навичок студентів педагогічних коледжів в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін. Основні напрями підготовки сучасного вчителя: глобалізація, стандартизація, інтеграція: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 30-31 жовтня 2014 р.) / ред. кол.: Н.  С.Побірченко, О.І. Бездюдний, Т.Д. Кочубей та ін. Умань: ПП Жовтий  О. О., 2014. С.  90-91.

Козій О.М. Музична шевченкіана. Творча спадщина. Творча спадщина Тараса Шевченка як чинник національно-патріотичного виховання майбутніх учителів мистецьких дисциплін: матер. Всеукр. наук.-практ. конференції (м. Умань, 28 березня 2014 р.). Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014, С. 45-49.

Козій О.М. Вікові особливості та функціональні характеристики співацького голосу студентів педагогічних коледжів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. праць. Вип. 18 (23) 2015. С. 139–142.

Козій О.М., Радченко С.М. Особливості вокальної підготовки та розвиток творчого потенціалу студентів педагогічних коледжів – майбутніх учителів музичного мистецтва. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. Випуск 12, Ч.2. С.145-152.

Козій О.М. Виховання вокально-хорової культури майбутніх учителів музики. Аспекти мистецької освіти. Молодь, освіта, наука та мистецтво: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 2015). Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015, С. 77-81.

Козій О.М. Принцип інтегративності змісту диригентсько-хорових дисциплін. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: зб. матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару з Міжн. участю (Умань, 2015). Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015, С. 48-51.

Козій О.М. Методика формування образно-інтонаційних навичок студентів педагогічних коледжів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін: монографія. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. 158 с.

Козій О.М. Педагогічні принципи вокально-хорового навчання майбутніх вчителів музичного мистецтва. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І.  ( гол. ред.) та ін.]. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. Випуск 14, С. 59-67

Козій О.М. Культурологічний підхід у процесі диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музики. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: зб. матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару з Міжн. участю (Умань, 2016). Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016, С. 27-31.

Козій О.М.  Питання розвитку вокального слуху як необхідної складової фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. ( гол. ред.) та ін.]. Умань: ВПЦ Візаві, 2017. Випуск 16. С. 136-143.

Козій О.М. Культурологический подход в процессе дирижерской подготовки будущих учителей музыки. Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові: матеріали міжнародної міждисциплінарної конференції (Грузія, Тбілісі, 2017).

Козій О.М. Особливості професійного саморозвитку майбутнього педагога музиканта (в умовах диригентсько-хорової підготовки). Мистецтвознавчі студії: матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару з Міжнародною участю (м. Умань, 23 листопада 2017 р.) та V Всеукраїнської студентської наукової конференції (м. Умань, 22-23 березня 2018 р.) / УДПУ ім. П.  Тичини, факультет мистецтв; [ред. кол.: Терешко І. Г. (голов. ред.) [та ін.]. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Випуск 11. Музичне мистецтво. Хореографічне мистецтво. Мистецтво дизайну. С. 33-36.

Козій О.М. Розвиток творчої індивідуальності майбутнього учителя музичного мистецтва в класі хорового диригування. Матеріали V Міжнародної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи», 2018 р. С. 67-70

Козій О.М. До проблем розвитку гармонічного слуху студентів-музикантів (під час вивчення курсу «Сольфеджіо»). Мистецтвознавчі студії: науковий зб. факультету мистецтв. Вип. 12. Умань, ВПЦ «Візаві»,  2019. С.76-80.

Козій О.М. Творчі проєкти як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали III Міжн. наук.-практ. конф. м. Умань, 9-10 квіт.2020 р. / МОН України, УДПУ ім. П. Тичини, Ф-т мистецтв. Умань: ВІЗАВІ, 2020. С. 176-180.

Козій О.М. Синтез мистецтв у розвитку естетичної культури майбутніх учителів мистецьких дисциплін. Молодь, освіта, наука та мистецтво: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 26 жовт. 2020 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв ; [редкол.: Терешко І. Г. (голов. ред.), Побірченко О. М. (відпов. ред.), Андрощук Л. М. [та ін.]. Умань: Візаві, 2020. С. 48-52.

Козій О.М. Розвиток творчого мислення майбутніх учителів мистецьких дисциплін у процесі професійної підготовки. Матеріали VIII Міжн. конф. Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи. Умань, 2021.С.78-82.

Козій О.М. Основні напрямки модернізації диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Матер. VІI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Молодь, освіта, наука та мистецтво = Youth, education, science and art (м. Умань, 25-26 лист. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв, Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва [та ін.]; [редкол.: Терешко І. Г. (голов. ред.), Козій О. М. (відпов. ред.), Семенчук В. В. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С.69-73.

  • Монографія: 

Козій О.М. Методика формування образно-інтонаційних навичок студентів педагогічних коледжів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін [монографія] / О.М. Козій. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. 158 с.

Хорове аранжування: навч.-мет. посіб. Уклад. Козій О.М. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 121  с., нот.

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Хорознавство» (для студентів освітнього ступеня «Бакалавр») Освітня програма: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) / О.М. Козій; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т мистецтв, каф. музикознавства та вокально-хорового мистецтва. Умань: Візаві, 2022. 29 с.

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Хорознавство» (для студентів освітнього ступеня «Бакалавр») Освітня програма: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) / О.М. Козій; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т мистецтв, каф. музикознавства та вокально-хорового мистецтва. Умань: Візаві, 2022. 30 с.

Хорознавство: методичні рекомендації для студентів освітнього ступеня «Бакалавр», Освітня програма: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т мистецтв, каф. музикознавства та вокально-хорового мистецтва; уклад. О.М. Козій. Умань: Візаві, 2022. 46 с.

 Демченко І.І., Максимчук Б.А., Протас О.Л., Козій О.М., та ін. Динаміка розвитку педагогічної майстерності та взаємодія факторів її формування / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб.наук. праць / За ред.. О.В. Тимошенка К. Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020 Вип. 1  (121)  с. 114 (с.34 – 39)

Цимбал-Слатвінська С. В., Козій О.М. Розвиток мовлення засобами музичного мистецтва / Наукові записки / Ред.кол.:В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. Випуск 192 Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. 270 с.

  • WOS:

Kozii O. M., Tarasyuk L. M. Distance learning as postmodern educational technology: art education. Modern engineering and innovative technologies, Germany, issue №19, Part 3. February, 2022, С.30-34. View of No. 19-03 (2022) (moderntechno.de)
DOI: 10.30890/2567-5273.2023-25-03-047 https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14947  

Козій О.М., Тарасюк Л.М. Робота над художнім образом у вокальних творах. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 51. 772 С. 142-147  https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14962  

Kozii O. M., Tarasyuk L. M. A synergetic approach in art and pedagogical education in Ukraine under the state of war conditions. Modern engineering and innovative technologies, Germany, issue №25, Part 3. January, 2023, С.110-114.
DOI: 10.30890/2567-5273.2023-25-03-047  https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15420

Козій О.М. Інноваційні методи підтримки процесів розвитку артистизму здобувачів вищої освіти мистецьких спеціальностей в умовах дистанційного навчання (хорове диригування). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А.  Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 60. Том 2. С. 261-266. https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15419

Козій О.М. Розвиток комунікативних навичок майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі роботи над партитурою. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXXII Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О.  Романенка. м. Відень (Австрія): ГО «ВАДНД», 07 травня 2023 р. С. 131-136. https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15421

Козій О.М. Національне хорове мистецтво як засіб розвитку духовного потенціалу особистості. Хорова творчість та освіта: осмислення традицій, опанування новацій: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 22 травня – 2 липня 2023 року. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 57-59.
ISBN 978-617-554-160-9

Bezliudnyi, O., Bevzyuk, M., Demchenko, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Babii, I., Kozii, O. et al. (2020). Psycho-Pedagogical Conditions for Preparing Future Teachers for Their Interaction with Students’ Parents in Inclusive Practice in Primary Schools. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(2), 160-177. https://doi.org/10.18662/brain/11.2/80

Kozii, O., Ulianova, V., Bilostotska, O., Kachmar, O., Bakhmat, N., Prokopchuk, V., & Komarovska, O. (2020). Experience in Developing Imaginative and Intonational Competencies in Future Music Teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(4), 16-37. https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/331

  • Творча діяльність:

1985-1987 роки – керівник дитячого вокального ансамблю, дитячої оперної студії та вокального ансамблю викладачів.

1995-2012 роки – артистка Уманського міського муніципального камерного хору.

1996-2003 роки – керівник студентського курсового хору в Уманському державному гуманітарно-педагогічному коледжі ім. Т. Г. Шевченка.

2014-2019 роки артистка «Молодіжного камерного хору» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Учасник багатьох фестивалів, конкурсів, концертів на Україні та за кордоном в складі Муніципального камерного хору та Молодіжного камерного хору. Член журі конкурсів: «Пісенний вернісаж», «Струни серця», «Педагогічна майстерність»,  І, ІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу юнацького та молодіжного мистецтва «Планета мрій» в рамках мистецького проекту «Splash of Art» (2017, 2018, рр., м. Умань), II  Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Квітнева феєрія» 2019 (м. Умань).