ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії

Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії

Кафедра хореографії та художньої культури є співвиконавцем комплексного наукового проекту «Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні» (номер державної реєстрації 0115U000603).

Кафедра здійснює дослідження підтеми комплексного наукового проекту «Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії» (номер державної реєстрації 0115U002489).

Керівник підтеми комплексного проектуАндрощук Людмила Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та художньої культури.

Секція (номер, назва): 19. Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Назва напряму секції:
1-ий: 1. Педагогіка та проблеми організації освіти. 1.8. Закони й закономірності взаємозумовленостітаєдностінавчання,вихованняйдіяльностіосіб,щонавчаються,цілісності та єдності педагогічного процесу, теорії і практики в навчанні
2-ий: 1. Педагогіка та проблеми організації освіти. 1.21. Формування педагогічних процесів і освітньо-виховних систем

 

Виконання плану підтеми комплексного наукового проекту
«Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу
майбутнього вчителя хореографії»
(2015-2017)

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ТЕМОЮ

 

Перелік опублікованих за темою статей в журналах, що індексуються в міжнародних науковометричних базах


Андрощук Л. М. Теоретичні основи інновацій у контексті становлення хореографічно-педагогічної освіти / Л. М. Андрощук / Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 3 (57). – С. 292-300.

Андрощук Л. М. Аналіз наукових досліджень в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні / Л. М. Андрощук // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ВПЦ Візаві, 2017. – Випуск 16. – С. 253-261. 

Андрощук Л. М. Етапи становлення хореографічно-педагогічної освіти в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка / Л. М. Андрощук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. : М. Т. Мартинюк. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип.2, Ч. 2. – С. 7-16.

Андрощук Л. М. Роль науково-практичних конференцій в становленні системи хореографічно-педагогічної освіти в Україні / Л. М. Андрощук // Випуск № 11 наукового журналу Вісник ЧНУ. Серія «Педагогічні науки» / [ред. кол. : Черевко О. В. (гол. ред.) та ін.]. – Черкаси, 2017. – С. 110-117.

Куценко С. В. Цілеспрямована позитивна мотивація студентів-хореографів на віру в свої творчі сили у процесі формування творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю / С. В. Куценко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ВПЦ Візаві, 2017. – Випуск 16. – С. 208-217.

Куценко С. В. Удосконалення форм позааудиторної мистецько-хореографічної діяльності студентів у контексті формування їх творчого потенціалу засобами народно-сценічного танцю / С. В. Куценко // Молодий вчений. – 2015. – №11. – С. 39–44.

Бикова О. В. Розвиток музично-ритмічних здібностей як складової індивідуальних творчих здібностей майбутніх педагогів-хореографів / О. В. Бикова // Наука і освіта: наук-практ. журн. Південноукраїнського нац. пед. ун-ту імені К. Д. Ушинського / [ред. кол. : Чебикін О. (гол. ред.) та ін.]. – Одеса, 2016. – 6’2016/СХХХХVII. – С. 40-45.

Перелік опублікованих за темою статей, у журналах що входять до переліку фахових видань України

Андрощук Л. М. Движение как основа здоровья человека / Л. М. Андрощук / «Safety, Health and Physical Education : Some Issues» (Poland). – 2016. – С. 31-42.

Андрощук Л. М. Наукова діяльність кафедри як аспект професійної підготовки майбутніх учителів хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти / Л. М. Андрощук // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – Київ, 2016. – Вип. 86. – 544 с. – С. 14-21.

Андрощук Л. М. Еволюція хореографічного мистецтва як явища культури в контексті передумов відкриття хореографічно-педагогічних спеціальностей в вищих педагогічних навчальних закладах України / Л. М. Андрощук // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Вип12, Ч.2. – С.272-281.

Андрощук Л. М. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії в процесі постановки розгорнутої танцювальної форми як аспект професійної самореалізації в системі хореографічно-педагогічної освіти / Л. М. Андрощук // Актуальні питання мистецької освіти та виховання: збірник наукових праць: випуск 1-2 (5-60 / гол. ред. Ніколаї Г.Ю. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – С. 86-96.

Андрощук Л.М. Етапи становлення хореографічно-педагогічної освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини / Л.М. Андрощук // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини /ред. кол : Безлюдний О. І. гол. ред. та. ін.. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – Випуск 14. – С. 274-283.

Андрощук Л.М. Етапи становлення інноваційної педагогічної моделі хореографічної освіти «Школа мистецтв – Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс – Кіровоградський державний педагогічний університет» / Л. М. Андрощук // Актуальні питання мистецької освіти та виховання: збірник наукових праць / гол. ред. Ніколаї Г.Ю. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2016. – С.43-52.

Андрощук Л.М. Роль науково-методичних видань у підготовці майбутніх вчителів в системі хореографічно-педагогічної освіти / Л. М. Андрощук // Наукові записки / Ред. кол. В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 152. – Серія : Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 97-102.

Андрощук Л. М. Підготовка майбутнього вчителя хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти в контексті участі випускової кафедри в комплексному науковому проекті / Л. М. Андрощук // Музичне мистецтво в освіто логічному дискурсі: наук. журнал. К : Київ ун-т імені Б. Грінченка. – №2. – С. 123-127.

Андрощук Л. М. Хореографічне втілення образу України (з досвіду роботи з творчим студентським колективом) / Л. М. Андрощук // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : науковий журнал : вип. 1 (9) / гол. ред. Ніколаї Г. Ю. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – С. 3-12.

Андрощук Л. М. Структура педагогической модели формирования индивидуального стиля деятельности будущего учителя хореографии / Л. М. Андрощук // Научное знание современности. Международный научный журнал. (Казань, Россия). – Выпуск № 6 (6). –2017. – С. 6-11.

Андрощук Л. М. Инновации в хореографически-педагогическом образовании Украины / Л. М. Андрощук // Pedagogika. East European conference (Лодзь, Польща, 29.06-30.06.2017 р.). – Лодзь. – С. 56-59.

Бикова О. В. Аналіз дослідження проблеми розвитку творчих здібностей: теоретичний аспект / О. В. Бикова // Актуальні питання мистецької освіти та виховання: зб. наук. пр. Сумського держ. пед. ун-ту імені А. С. Макренка / [ред. кол. : Ніколаї Г. Ю. (гол. ред.) та ін.]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – Вип. 1-2 (5-6). – С. 3-14.

Бикова О. В. Вплив хореографічної культури на розвиток індивідуальних творчих здібностей майбутніх вчителів хореографії / О. В. Бикова // Вісник Чернігівського національного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2015 – № 127. – С. 129-132.

Бикова О. В. Організація дитячого хореографічного фестивалю як одна з педагогічних умов розвитку індивідуальних творчих здібностей майбутніх вчителів хореографії / О. В. Бикова // Мистецтво і освіта: всеукр-й наук. метод. журнал / [ред. кол.: Рагозіна В. В. (гол. ред.) та ін.].– Київ: «Педагогічна думка», 2016. – № 1(79). – С. 42-45.

Бикова О. В. Творча індивідуальність як основа розвитку індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії / О. В. Бикова // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Випуск 12, Ч. 1. – С. 125-131.

Бикова О. В. Педагогічні умови розвитку індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки / О. В. Бикова // Молодь і ринок: наук-пед. журн. Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка / [ред. кол.: Скотіна Н. (шеф-ред.) та ін.]. – Дрогобич: поліграфічна фірма «Швидкодрук», 2016. – № 8(139). – С. 146-150.

Быкова О. В. Формирование музыкально-ритмических способностей как составляющей индивидуальных творческих способностей будущих учителей хореографии / О. В. Быкова // Научное знание современности. Международный научный журнал / Под общ. ред. С. В. Кузьмина. – Казань, 2017. – С. 5-11.

Заболотна О. А., Коляда Н. Н. Культурно-исторические особенности формирования украинского стиля социализации / Оксана Заболотна, Наталия Коляда // Сборник научных трудов и материалов научно-практических конференций. – Выпуск 1. – М.: АСОУ, 2015. – С. 1958-1971.

Криворотенко А.Ю. Прояв творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії як аспекту педагогічної майстерності під час проходження педагогічної практики / А.Ю. Криворотенко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць : випуск 1-2 (5-6) / гол. ред. Ніколаї Г. Ю. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – С. 105-112.

Криворотенко А. Ю. Розвиток творчої індивідуальності студентів у процесі вивчення дисциплін хореографічного циклу / Анастасія Юріївна Криворотенко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Випуск 12, Ч. 2. – С. 159 – 164.

Криворотенко А.Ю. Подолання м’язових блоків у майбутніх учителів хореографії засобами танцювально-рухової терапії / Анастасія Криворотенко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – Випуск 14. – С. 81-87.

Криворотенко А. Ю., Прилуцкая Е. А. Танцевально-двигательная терапия в системе формирования творческой индивидуальности будущего учителя хореографии / Криворотенко Анастасия Юрьевна, Прилуцкая Елена Александровна // Научное знание современности. Международный научный журнал / Под общ. ред. С. В. Кузьмина. – Казань. – 2017. – № 9 (9). – С. 17-22.

Криворотенко А.Ю., Прилуцька О.О. Порівняльний аналіз моделей хореографічного виховання (європейський досвід) / А. Ю. Криворотенко, О. О. Прилуцька // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. – Суми (подано до друку).

Криворотенко А.Ю. Участь в олімпіаді зі спеціальності «Хореографія» як фактор формування творчої індивідуальності майбутнього педагога-хореографа / А.Ю. Криворотенко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць : випуск 1-2 (5-6) / гол. ред. Ніколаї Г. Ю. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2016. – С. 131-138.

Куценко С.В. Професійна культура майбутнього вчителя хореографії як аспект реалізації його творчого потенціалу / С.В. Куценко // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. Інституту модернізації змісту освіти МОН України. – Київ, 2016. – Вип. 86. – С. 317-323.

Куценко С.В. Педагогічна майстерність майбутнього вчителя хореографії як гарант ефективності формування його творчого потенціалу / С.В. Куценко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць : випуск 1-2 (5-6) / гол. ред. Ніколаї Г. Ю. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – С. 113-121.

Куценко С. В. Народно-сценічний танець як засіб формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії / С. В. Куценко // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін. ]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Випуск 12, Ч. 1. С. 168–177.

Куценко С. В. Содержание профессиональной культуры как квинтэссенция контекста формирования творческого потенциала студента-хореографа / С. В. Куценко // Научное знание современности. Международный научный журнал / Под. общ. ред. С. В. Кузьмина. – Казань, 2017. – № 9 (9). – С. 23-29.

Куценко С.В. Проблема формування та рівні сформованості творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії / С.В. Куценко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – Випуск 14. – С. 212-220.

Куценко С. В. Етнокультурологічна підготовка майбутнього вчителя хореографії у контексті вивчення народного танцю / С. В. Куценко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : Зб. наукових праць. – Випуск : 50 / Редкол. : В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ «Нідлан ЛТД», 2017. – С. 84-88.

Куценко С. В. Творческо-деятельностный подход в образовательном процессе будущих учителей хореографии в учреждениях высшего образования / С. В. Куценко // Образовательный процесс. – 2018. – № 1., г. Казань (принято к печати).

Куценко С. В. Народно-сценічний танець як засіб усебічного виховання майбутнього педагога-хореографа / С.В. Куценко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць : випуск 1-2 (5-6) / гол. ред. Ніколаї Г.Ю. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2016. – С.138-148.

Сизоненко В. А. Организация учебно-воспитательного процесса младших школьников на уроках хореографии / В.А. Сизоненко // Научное знание современности: материалы Международных научно-практических мероприятий Общества Науки и Творчества – Казань, 2017 – №6. – С. 15-20.

Сизоненко В. А. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами бального танцювального мистецтва / В. А. Сизоненко // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. – Суми (подано до друку).

Zabolotna O. Szanse edukacyjne dzieciz malych srqdowisk wiejskich / Dariusz Skalski, Stanisław Przybylski, Oksana Zabolotna // Stan, perspektywy i rozwoj ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku. – III edycja. – 2015. – St. 310 – 333.

Zabolotna O. Edukacja ze Środków unijnych w gminie Skarszewy na tle województwa Pomorskiego w Polsce w latach 2007-2013 / Dariusz Skalski, Stanisław Przybylski, Oksana Zabolotna // Stan, perspektywy I rozwoj ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku. – III edycja. – 2015. – St. 288 – 310

O. Bykova. Children’s dance festival organization as an aspect of professional and creative training of pre-service teachers of choreography / Bykova О. / Australian Journal of Education and Science, “Sydney University Press”, 2016, № 1(17). – С. 208-215.

Перелік опублікованих за темою монографій

Куценко С. В. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю : монографія / С. В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2016. – 226 с.

Модернізація освіти диктує нові вимоги до особистості педагога як ключової фігури у її сфері. Формування у студентської молоді творчого потенціалу, світобачення, орієнтованого на творчість, – одне із найважливіших завдань педагогічної науки. Потужним вектором діяльності для формування творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя хореографії є мистецтво народно-сценічного танцю як специфічна форма відображення та узагальнення дійсності в художніх образах. Мета дослідження – на основі теоретичного обґрунтування досліджуваної проблеми і вивчення виховної практики вищих навчальних закладів визначити та експериментально перевірити педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю.

Андрощук Л. М. Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії: монографія / Л. М. Андрощук, С. В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 180 с.

Зміст монографії репрезентує теоретичні та методичні аспекти формування творчого потенціалу майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки у вищому навчальному закладі, обґрунтовує творчо-розвивальні можливості засобів танцювального мистецтва при вивченні дисциплін хореографічного циклу в аудиторних та позааудиторних формах навчально-виховної діяльності студентів.

Методика впровадження інноваційної моделі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії : монографія / Л. М. Андрощук, Т. В Баланова, О. Д. Балдинюк, О. В. Бикова, Г. О. Бондар, С. М. Бондаренко, Л. Л. Веремюк, Л. Ю. Гекалюк, О. Г. Гервас, Т. С. Горчинська, І. С. Грошовик, О. М. Гупало, О. А. Заболотна, Л. О. Загоруйко, С. С. Заєць, А. С. Коваленко, А. М. Король, Н. Е. Косенко, А. Ю. Криворотенко, С. В. Куценко, О. М. Лавриченко, В. В. Мазур, О. Я. Музика, В. І. Павлюк, І. В. Палагута, О. О. Прилуцька, О. В. Семенова, В. А. Сизоненко, І. Г. Терешко, А. А. Устенко, С. П. Шумаєва; за ред. к. п. н., доц. Л. М. Андрощук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 361 с.

Зміст монографії репрезентує методику впровадження інноваційної моделі формування творчого потенціалу майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки у вищому навчальному закладі, обґрунтовує творчо-розвивальні можливості засобів танцювального мистецтва при вивченні дисциплін хореографічного циклу в аудиторних та позааудиторних формах навчально-виховної діяльності студентів. Авторами досліджено перехід хореографічно-педагогічної освіти від традиційної освітньої парадигми до креативної професійної підготовки, зорієнтованої на формування творчого потенціалу майбутнього фахівця-хореографа нового покоління. Констатовано та доведено, що мета вищої професійної хореографічно-педагогічної освіти спрямована на становлення вчителя хореографії не тільки як висококваліфікованого виконавця, але і як професіонала, для якого потреба у реалізації творчого потенціалу є домінуючою.

Андрощук Л. Творческий потенциал будущего учителя хореографии (теоретические и методические аспекты формирования) [монография] / Л. Андрощук, С. Куценко. – Republic of Moldova : LAP LAMBERT Academic Publishing (June 14, 2017), 2017 – 181 p.

Представлена монографія, авторами якої є фахівці в галузі хореографічно-педагогічної освіти Л. М. Андрощук та С. В. Куценко, висвітлює нові концептуальні підходи до освітнього процесу майбутніх учителів хореографії в умовах професійної підготовки у вищому навчальному закладі. Авторами наголошується, що роль хореографічно-педагогічної освіти досить значима, оскільки передбачає її реструктуризацію від універсалізації до прогресивного реформування.
Представлений у дослідженнях авторів монографії підхід до сутності та змісту професійної підготовки вчителя хореографії в цілому, розкриває її методологічний, теоретичний та практичний характер.

Бикова О. В. Позааудиторна виховна робота як чинник формування індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії у вищих навчальних закладів: монографія / О. В. Бикова. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – 120 с.

Зміст монографії відображає результати наукового дослідження з питань формування індивідуальних творчих здібностей майбутніх педагогів-хореографів. Автор книги репрезентує обґрунтовані та експериментально перевірені педагогічні умови формування індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії в процесі позааудиторної виховної роботи вищих навчальних закладів.

Skalski D. Bezpieczeństwo i profilaktyka zdrowotna wypoczynku dzieci i młodzieży Wybrane aspekty / Thesafety and the health prevention of rest of children and teenagers – Selected Issues / D. Skalski, O. Zabolotna. – Starogard Gdański: Pomorska Szkoła Wyższa, 2017. – 196 с.

Монографію присвячено питанням всебічного, гармонійного психофізичного розвитку в контексті реформування шкільної освіти. Реалізація означених цілей вимагає спільних дій учителів різних предметів, а також інституцій, товариств тощо. Важливу роль автори відводять підготовці дітей до радісно і спонтанної участі у програмі «спорту для всіх», «руху для всіх» тощо. Автори переконані в тому, що уроків фізичного виховання недостатньо для того, щоб рух став сталим елементом життя, тому, крім формальної, приділяють увагу неформальній освіти.

Перелік опублікованих за темою проекту підручників, навчальних посібників

Андрощук Л.М. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія хореографічного мистецтва» / Л.М. Андрощук.– Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 25 с.

Андрощук Л.М. Підготовка концертних номерів: танці з репертуару народного аматорського ансамблю сучасного танцю «Візаві» : навч.-метод. посібник / Уклад. Л. М. Андрощук, А.Ю. Криворотенко, О.С. Умрихіна. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2015. – 123 с.

Андрощук Л.М. Підготовка концертних номерів: танці з репертуару народного аматорського ансамблю сучасного танцю «Візаві» (велика форма): навч.-метод. посібник / Уклад. Л. М. Андрощук. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2016. – 120 с.

Андрощук Л.М. Хореографічна вистава «Чотири стихії»: навч.-метод. посібник / уклад. Л.М. Андрощук, О.В. Бикова, І.С. Грошовик [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2016. – 120 с.

Ансамбль: методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад. А. Ю. Криворотенко, С. В. Куценко, О. О. Прилуцька. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 34 с.

Бикова О.В. Методичні рекомендації з дисципліни «Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом» для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / упор. Бикова О. В. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 20 с.

Бикова О.В. Методичні рекомендації з дисципліни «Ритміка та музичний рух» для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / упор. Бикова О. В. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 20 с.

Заболотна О. А. Концептуальна модель порівняльно-педагогічного дослідження шкільної альтернативної освіти / Оксана Адольфівна Заболотна // Порівняльна педагогіка: методологічні орієнтири українських компаративістів: хрестоматія / авторський колектив. – 2015. – Том 1. – С. 103-115.

Кінезіологія танцю та складно-координаційних видів спорту: навчально-методичний посібник / упор. О. А. Плахотнюк (автори Л. М. Андрощук, А. Ю. Криворотенко та ін.) – Львів : кафедра режисури та хореографії ЛНУ Івана Франка, 2017. – 220 с.

Криворотенко А.Ю. Тренаж : навч.-метод. посібник / уклад. А.Ю. Криворотенко. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2015. – 125 с.

Криворотенко А.Ю. Ансамбль: місце українського танцю у підготовці майбутнього вчителя хореографії / уклад. А.Ю. Криворотенко, С.В. Куценко, О.О. Прилуцька. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2016. – 131 с.

Криворотенко А.Ю. Ансамбль: танці з репертуару народного аматорського ансамблю народного танцю «Яворина» : навч.-метод. посібник / уклад. А.Ю. Криворотенко, С.В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2015. – 132 с.

Криворотенко А.Ю. Ансамбль: місце українського танцю у підготовці майбутнього вчителя хореографії / уклад. А.Ю. Криворотенко, С.В. Куценко, О.О. Прилуцька. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2016. – 142 с.

Криворотенко А.Ю. Ансамбль : методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Ансамбль» / упор. Анастасія Юріївна Криворотенко. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2015. – 34 с.

Криворотенко А.Ю. Теорія і методика історико-побутового танцю: методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад. А.Ю. Криворотенко, О.О. Прилуцька. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2016. – 40 с.

Куценко С. В. Виховний потенціал українського народного танцю : навч.-метод. посібник з дисципліни «Теорія і методика українського народного танцю» / упор. С. В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2015. – 180 с.

Куценко С. В. Теорія і методика народно-сценічного танцю : навч.-метод. посібник / упор. : С. В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 438 с.
Програмове забезпечення фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії: навчальний посібник / Упор. Л. М. Андрощук, О. В Бикова [та ін.]; за заг. ред. Л. М. Андрощук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 142 с.

Розгорнута хореографічна форма. Навчально-методичний посібник з курсу «Мистецтво балетмейстера» (на матеріалі творчого проекту «Право на життя: хореографія проти наркоманії та алкоголізму»/ уклад. Андрощук Л.М. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – 229 с.

Сизоненко В. А. Теорія і методика сучасного бального танцю: навч.-метод. посіб. / уклад. : В. А. Сизоненко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 198 с.

Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя тенденції, перспективи розвитку: навч.-метод. посібник / Уклад. Л.М. Андрощук, О. Плахотнюк та ін. – Львів :СПОЛОМ, 2016. – 240 с.

Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті: метод. посіб. / упорядник О. А. Плахотнюк // О. Плахотнюк, Л. Андрощук та ін. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 180 с.

Теорія і методика історико-побутового танцю : навч.-метод. посіб. / укл.: А. Ю. Криворотенко, І. Г. Терешко. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – 158 с.

Тренаж: методичні рекомендації до самостійної роботи / уклад. Анастасія Юріївна Криворотенко. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – 24 с.

Формування індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії : навчально-методичний посібник / Уклад. Бикова О.В. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 160 с.

Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії у процесі підготовки вистави «Ой, на Івана, ой, на Купала» : навч.-метод. посібник / уклад. Л. М. Андрощук, А. Ю. Криворотенко [та ін.]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – 250 с.

Хореографічна вистава «Бути жінкою – це доля»: навч.-метод. посібник / уклад. Л. М. Андрощук, О. В. Бикова [та ін.]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – 307 с.

Перелік захищених дисертацій виконавцями проекту

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Куценка С.В. зі спеціальності 13.00.07 – Теорія та методика виховання на тему «Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю» (науковий керівник – Андрощук Л.М.).

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Бикової О.В. зі спеціальності 13.00.07 – Теорія та методика виховання на тему «Формування індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії в поза аудиторній виховній роботі вищих навчальних закладів» (науковий керівник – Андрощук Л.М.).

 

РОЛЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ» У РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Створення сучасної індустрії освіти – найважливіше завдання, що постає перед державою, суспільством, вищою школою. Характерною рисою науково-дослідної діяльності викладачів кафедри хореографії та художньої культури є національна політика, спрямована на формування високопрофесійних кадрів та розвиток кафедри як центру хореографічної науки та культури. Викладачі кафедри хореографії та художньої культури, окрім регулярної участі у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах, є організаторами щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти», яка розпочала свою діяльність у 2014 році з метою наукової діагностики хореографічної освіти в Україні та визначення стратегій її розвитку.

Натисніть для перегляду фото.


Співорганізаторами конференції є Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Робота конференції відбувається за такими напрямами: світові тенденції розвитку хореографічного мистецтва; актуальні проблеми навчання та виховання засобами хореографічного мистецтва; теоретичні та методологічні аспекти формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії; сучасні стратегії підготовки майбутнього вчителя хореографії.

За матеріалами конференції регулярно публікується збірка наукових праць «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти».

Натисніть для перегляду збірки.

У рамках конференції традиційно відбуваються Всеукраїнські та Міжнародні науково-методичні семінари з хореографії, у межах яких було проведено ряд майстер-класів.

В межах семінару для студентів мистецько-педагогічного факультету та всіх бажаючих було проведено ряд майстер-класів.
Майстер-клас кандидата філософських наук, викладача кафедри музичного мистецтва та хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» Мікулінської Ольги Сергіївни.

Майстер-клас викладача кафедри музичного мистецтва та хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» Волкової Юлії Ігорівни.

У результаті проведення конференції та семінару, було прийнято рішення, що такий обмін досвідом є корисним як для викладачів, так і для студентів. Адже професійне вдосконалення, поповнення та примноження знань і вмінь – це шлях до становлення педагога-професіонала з високим рівнем творчого потенціалу.

Учасниками семінару стали студенти та викладачі хореографії вищих навчальних закладів, учителі хореографії загальноосвітніх шкіл, позашкільних навчальних закладів України та Грузії.

Метою семінару був обмін професійним досвідом та виявлення тенденцій удосконалення і розвитку хореографічної освіти; налагодження міжнародних зв’язків та співпраці між хореографами України та Грузії.

Продовженням роботи семінару став хореографічний клас-концерт «Діалог танцювальних культур» у виконанні народного аматорського ансамблю народного танцю «Яворина» УДПУ імені Павла Тичини (керівник – Сергій Куценко) та Зразкового ансамблю танцю «Колха» (м. Хобі, Грузія), керівник – Каха Читаіа.

Обидва колективи мали нагоду продемонструвати танцювальний колорит свого народу, ознайомити присутніх із кращими хореографічними традиціями України та Грузії.

Неабияке задоволення приніс учасникам зібрання майстер-клас замісника Народного центру грузинської хореографії, керівника ансамблю танцю «Колха» Кахи Читаіа «Техніка грузинського танцю: історія, теорія, практика».

Основою майстер-класу було вивчення хореографічної лексики гірських танців Грузії, зокрема «Мтіулурі» та «Хевсулурі» – танці, які найкращим чином передають дух Грузії. Вони увібрали в себе любов, відвагу, повагу до жінки, незламність, змагання, майстерність, красу і неповторний колорит.

В межах семінару було проведено ряд майстер-класів.
Майстер-клас з народно-сценічного танцю «Танцювальна культура народів світу» викладача кафедри хореографії та художньої культури, керівника народного аматорського ансамблю народного танцю «Яворина» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Куценка Сергія Володимировича.

Майстер-клас кандидата філософських наук, викладача кафедри музичного мистецтва та хореографії державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» Мікулінської Ольги Сергіївни «Гімнастика в професійній підготовці студентів-хореографів».

Майстер-клас викладача кафедри музичного мистецтва та хореографії державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» Мировської Юлії Ігорівни «Джаз як напрям сучасної хореографії».

Майстер-клас з класичного танцю дослідника проблем теорії та практики класичного танцю, викладача класичного танцю Куцевляка Юрія Михайловича «Сучасні вимоги до уроку класичного танцю».

Зі слів учасників семінару стає зрозумілим те, що такий обмін досвідом є корисним як для викладачів, так і для студентів. Адже професійне вдосконалення, поповнення та примноження знань і вмінь – це шлях до становлення педагога-професіонала.

Розпочалася робота семінару майстер-класом викладачів кафедри хореографії та художньої культури Бикової Ольги Вікторівни та Грошовик Ірини Сергіївни «Творчий розвиток особистості в процесі інтеграції гімнастики та ритміки».

У цікавій формі пройшов майстер-клас викладача кафедри хореографії та художньої культури Гекалюк Людмили Юріївни «Роль акторської майстерності у хореографічному виконавстві».

Завершилася програма семінару майстер-класом кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри хореографії та художньої культури, керівника народного аматорського ансамблю народного танцю «Яворина» Куценка Сергія Володимировича «Навчально-творча діяльність ансамблю народного танцю».

Програма семінару видалася насиченою та змістовною. Учасники та гості дійства висловили вдячність за проведені майстер-класи та досвід, отриманий у процесі роботи.

Отже, робота Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти» за період 2014–2017 років репрезентувала широке коло наукових інтересів науковців та педагогів з усієї України, що дає можливість знаходити та впроваджувати в освітній процес майбутніх учителів хореографії сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти. У результаті проведення конференції та прилеглих семінарів виявлено, що такий обмін досвідом є корисним як для викладачів, так і для студентів, адже професійне вдосконалення, поповнення та примноження знань і вмінь – це шлях до становлення педагога-професіонала з високим рівнем творчого потенціалу.

 

ТВОРЧІ ПРОЕКТИ, ПІДГОТОВЛЕНІ В РАМКАХ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Право на життя: хореографія проти наркоманії та алкоголізму.

Молодь для молоді мовою танцю проти згубних звичок,
які руйнують здоров’я, долі, життя.

Тема проекту – наркоманія як глобальна проблема людства;
Ідея – руйнівна сила наркотиків та алкоголізму в житті людини, сила Віри в перемогу над залежністю, яка стала хворобою.
Мета проекту – привернути увагу до проблеми наркоманії та алкоголізму та показати можливість повернення до здорового способу життя навіть в найскладніших ситуаціях.

Керівник та режисер проекту – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, керівник народного аматорського ансамблю сучасного танцю «Візаві» Людмила Андрощук.

Робота над проектом змінила не лише рівень професійної підготовки майбутніх вчителів хореографії, вона змінила світогляд без винятку всіх учасників вистави і довела, що НАША ІСТОРІЯ В ТАНЦІ має «ПРАВО НА ЖИТТЯ».

Весь об’єм важкої праці, яку було докладено до процесу створення вистави, не можливо навіть описати словами, але результат того вартий. Такою є думка і автора, і учасників проекту, і його глядачів.

Результатом кваліфікаційної роботи став і мовнографічний опис вистави, який знайшов своє місце на 200 сторінках реального життя, життя яке відродилося мов з попелу після пожежі, але назавжди зосталося понівеченим від болю та тортур.


Хореографічна вистава «Легенда про птаха».

А й правда, крилатим ґрунту не треба.
Землі немає, то буде небо.
Немає поля, то буде воля.
Немає пари, то будуть хмари.
В цьому, напевно, правда пташина…
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!
(Ліна Костенко)

16 травня 2014 року в актовій залі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулась прем’єра чергової хореографічної вистави «Легенда про птаха». В ролі виконавців виступили студенти п’ятого курсу заочної форми навчання спеціальності «Хореографія».

Керівник та режисер проекту – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, керівник народного аматорського ансамблю сучасного танцю «Візаві» Людмила Андрощук.

Даний проект – це сумлінна та важка праця як виконавців, так і їх керівника. Цікава тема, оригінальність подачі ідеї, технічна та образна підготовка – це творча праця, в основі якої одна єдина мета ‒ забезпечили професійне становлення та творчу реалізацію індивідуальності майбутнього вчителя хореографії.

Хореографічна вистава «Навколо світу за 60 хвилин».

“Навколо світу за 60 хвилин” – творчий проект студентів напряму підготовки “Хореографія” з дисципліни “Мистецтво балетмейстера”. Кервник проекту – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та художньої культури, художній керівник Народного аматорського ансамблю сучасного танцю “Візаві” Людмила Михайлівна Андрощук.

Хореографічна вистава «Панда кунг-фу».

 

2 червня, в День захисту дітей, в приміщенні актової зали нового корпусу Уманського державного педагогічного університету відбулась прем’єра танцювального проекту з дисципліни «Мистецтво балетмейстера» студентів 21 та 24 груп напряму підготовки «Хореографія» «Панда кунг-фу».

Першими глядачами вистави стали учні шкіл міста. Діти – найщиріші глядачі та найсуворіші критики. Актова зала наповнилась дитячим сміхом, вигуками, оплесками. Діти переживали разом з учасниками вистави неймовірні пригоди героїв відомого мультфільму.

“Навколо світу за 60 хвилин” – творчий проект студентів напряму підготовки “Хореографія” з дисципліни “Мистецтво балетмейстера”. Кервник проекту – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та художньої культури, художній керівник Народного аматорського ансамблю сучасного танцю “Візаві” Людмила Михайлівна Андрощук.

Хореографічна вистава «Чотири стихії».

14 червня 2016 року в актовій залі нового корпусу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини студенти IV курсу напряму підготовки 6.020202 «Хореографія*» презентували кваліфікаційну роботу – хореографічну виставу «Чотири стихії».

Керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та художньої культури Людмила Михайлівна Андрощук.

У своїй постановці студенти намагалися передати таїнство першооснов світу: землі, води, повітря і вогню. Вистава розкривала перед глядачами неймовірну силу священних стихій. Засобами хореографічної пластики студенти демонстрували, яку владу вони мають над людською цивілізацією.

Буревії, пожежі, землетруси, повені – усе це наслідки магії чотирьох стихій. Своєю постановкою студенти-хореографи намагалися донести до глядачів неймовірну безвихідь суспільства перед грою природи, що насилає свій гнів у відповідь на людську байдужість до натхненної праці Творця.

Студентський творчий проект на матеріалі Трипільської культури «Діти Сонця».

Керівник проекту – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та художньої культури Людмила Михайлівна Андрощук.

Танцювальна казка «Дванадцять місяців».

 

3 квітня 2015 року в приміщенні актової зали нового корпусу відбулась презентація бакалаврської роботи з хореографії: спільного творчого проекту кафедри хореографії та художньої культури УДПУ імені Павла Тичини та Уманської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9. Танцювальну казку «12 місяців» підготували студенти 44 групи мистецько-педагогічного факультету напряму підготовки «Хореографія» під керівництвом завідувача кафедри хореографії та художньої культури, кандидата педагогічних наук, доцента Людмили Андрощук.

Танцювальний марафон «Ми – українці!».

Мистецтво танцю та бажання допомогти ближньому об’єднало на сцені більше ніж пів сотні студентів – представників усіх факультетів університету під час танцювального марафону «Ми – українці!». Відбулося це у рамках благодійної акції «Мистецтво заради миру» у день, коли весь світ святкував міжнародний день танцю.

Організаторами заходу виступили кафедра хореографії та художньої культури (завідувач – Людмила Андрощук), Центр культури та дозвілля «Гаудеамус» (начальник – Людмила Гекалюк) та студентська рада університету (голова – Євгенія Бородай).

Хореографічна вистава «Ой, на Івана, ой, на Купала».

 

25 червня 2016 року відбулася поїздка студентів та викладачів кафедри хореографії та художньої культури до села Легедзине Тальнівського району Черкаської області для виступу з хореографічною виставою «Ой, на Івана, ой, на Купала» на території державного історико-культурного заповідника «Трипільська культура».

Уже вкотре кафедра хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на чолі з кандидатом педагогічних наук, доцентом Андрощук Людмилою Михайлівною дарує глядачам святкове танцювальне дійство у рамках етнографічного фестивалю. Хореографічна вистава «Ой, на Івана, ой, на Купала» – творчий проект студентів 2 і 3 курсу спеціальності «Хореографія» з дисциплін «Мистецтво балетмейстера» та «Основи акторської майстерності та режисури в танці», до якого долучилися студенти 1, 4 і 5 курсів; режисери – викладачі кафедри хореографії та художньої культури Людмила Гекалюк та Анастасія Криворотенко; консультант – доцент кафедри хореографії та художньої культури Інна Терешко.

Хореографічна вистава «Бути жінкою – це доля».

Над підготовкою та реалізацією проекту працював творчий колектив викладачів-хореографів та студентів І-V курсів; загальне керівництво здійснювала кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та художньої культури Людмила Андрощук.

В основу проекту лягли непрості долі видатних жінок світу. Глядачі мали змогу перенестися у різні епохи і побачити життєві історії могутньої цариці Клеопатри; відомої українки Роксолани, яка змогла підкорити серце султана Османської імперії; Анни Павлової, видатної балерини ХХ століття; неперевершеної француженки Коко Шанель; танцівниці-новатора Айседори Дункан; мексиканської художниці Фріди Кало; польської активістки руху Опору, яка врятувала 2500 єврейських дітей із Варшавського гето Ірени Сендлер; американської кіноактриси, співачки і моделі Мерлін Монро; талановитої української поетеси Ліни Костенко; американської моделі із найдовшою подіумною кар’єрою Каремен Делль’Орефіче; першої в світі жінки-космонавта Валентини Терешкової, захисниці усіх скривджених та убогих Матері Терези, а також втілену у образі Матері долю всіх жінок та образ Жінки-долі у поезії Тараса Шевченка.

Постановники та учасники вистави глибоко дослідили біографії видатних жінок, прониклися важкою долею кожної з них та чуттєво прожили всі історії на сцені, передавши їх мовою танцю. Кожній хореографічній постановці передувала відеорозповідь про надзвичайно цікаву та водночас нелегку чи трагічну жіночу долю. Вистава викликала щирі емоції глядачів: радісні, а інколи сумні.

Вражало різноманіття хореографічних номерів, постановок, техніка виконання, досконала акторська гра, оригінальність задуму. Довгі репетиції, наполегливість студентів на підготовчому етапі в кінцевому результаті дали блискучий результат. Вся вистава пройшла на одному диханні і залишила яскраві, незабутні враження.

Всеукраїнський хореографічний фестиваль «Квітнева феєрія».

 

Традиційно навесні на факультеті мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбувається феєричне дійство — Всеукраїнський хореографічний фестиваль «Квітнева феєрія». Дорослі й діти, не байдужі до хореографічного мистецтва, з’їжджаються до Умані, щоб взяти участь у танцювальному святі, яке проводить кафедра хореографії та художньої культури.

З кожним роком розширюються рамки Всеукраїнського хореографічного фестивалю. Приємно, що це відбувається не за рахунок кількості учасників. Показати себе на «Квітневій феєрії» виявляють бажання більш професійні колективи, котрі представляють талановиті хореографічні постановки, від яких в учасників фестивалю залишаються яскраві враження. Серед учасників фестивалю: хореографічні ансамблі народного танцю, аматорські колективи, зразкові хореографічні колективи та студії, ансамблі сучасного та джазового танцю та інші колективи.

Координатор фестивалю – Бикова Ольга Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри хореографії та художньої культури.

Хореографічна вистава «Моана. В пошуках серця».

У листопаді 2017 року було презентовано хореографічну постановку студентів 2-4 курсів факультету мистецтв кафедри хореографії та художньої культури у формі театралізованої вистави-казки «Моана. В пошуках серця»

Творча робота стала своєрідним підсумком вивчення ряду фахових дисциплін. Під керівництвом викладачів кафедри хореографії та художньої культури Ольги Бикової, Ірини Грошовик, Людмили Гекалюк студенти спеціальності «Хореографія» зуміли створити неймовірну казкову атмосферу і за допомогою мови танцю розповісти чарівну історію про безстрашну Моану, дочку вождя маленького племені на острові Тихого океану, яка більш за все на світі мріє про пригоди і приймає рішення відправитися в небезпечну морську подорож. Але чи вистачить у неї сміливості перетнути океан, чи стане їй сили битися зі страшними чудовиськами та мудрості, аби зруйнувати древнє закляття?..