ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Положення про куратора студентської групи

Положення про куратора студентської групи

1. Загальна частина »

1.1. Куратор призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, проведення індивідуальної виховної роботи, здійснення зв’язків з батьками студентів, з’ясування проблем студентів, надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом тощо.

1.2. Куратором студентської групи може бути штатний науково-педагогічний працівник (зі стажем роботи у вищому навчальному закладі не менше 1 року), який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє необхідною педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів. Куратор обирається на засіданні кафедри і затверджується рішенням ради факультету (інституту). Персональний склад кураторів подається ректору і затверджується його наказом.

1.3. Куратор призначається, як правило, на навчальний рік. Декани факультетів (інститутів), завідувачі кафедр, куратори наукових товариств та сумісники не призначаються кураторами.

1.4. З питань організаційно-виховної роботи куратор підпорядкований завідувачу кафедри, відповідальному за виховну роботу на факультеті (інституті).

1.5. Куратор закріплюється за студентською групою, як правило, на весь період навчання в університеті. Заміна куратора може робитись з поважних причин, або якщо він не справився з виконанням доручення за ініціативою декана факультету або студентів групи.

1.6. Поточний контроль за роботою куратора здійснюють відповідальний за виховну роботу факультету (інституту), завідувач кафедри.

1.7. Систематичний контроль за роботою куратора здійснюють деканати факультетів (інститутів). На засіданнях вченої ради факультету (інституту) заслуховуються звіти завідувачів кафедр про роботу кураторів, звіти самих кураторів, вивчається і розповсюджується кращий досвід. Декан факультету (інституту) несе персональну відповідальність за стан виховної роботи із студентською молоддю.

2. Основні напрями і форми роботи куратора академічної групи »

2.1. Діагностика творчої особистості студента: тестування, анкетування, спостереження, бесіда, метод експертних оцінок.

2.2. Прогнозування результатів академічної, науково-дослідницької, інших видів діяльності студента.

2.3. Розробка програм індивідуального розвитку і саморозвитку творчої особистості студента; рекомендації куратора з організації навчальної та поза аудиторної діяльності.

2.4. Адаптація студентів до умов та вимог університетської освіти: знайомство з історією та традиціями університету; екскурсії в музеї, наукову бібліотеку, на кафедри; зустрічі з провідними вченими; організація самостійної роботи студентів; залучення студентів до науково-дослідницької діяльності, участі в органах самоврядування, організації й проведення факультетських та загальноуніверситетських заходах.

2.5. Допомога студентам у складанні програми самовиховання, де мають бути окреслені позитивні та негативні якості особистості; визначені оптимальних методів самовиховання та роботи над собою. Сприяння розвиткові вміння звітувати перед собою про свої вчинки, аналізувати їх та намічати шляхи подолання недоліків, розвивати позитивні риси та якості.

2.6. Організація колективу студентів академгрупи: виявляти міжособистісні стосунки студентів, характер їх взаємовідносин, офіційних та неофіційних лідерів в групі; визначати цікаві студентам творчі колективні справи і допомагати в їх організації; проводити години тематичного спілкування, звертаючи увагу на розвиток політичної культури, формування інтелігентності, естетичне та моральне виховання, становлення громадянської позиції; сприяти впровадженню здорового способу життя, викоріненню шкідливих звичок, запобігати вживанню студентами алкоголю та наркотиків; сприяти участі студентів у відродженні національно-культурних традицій, дотриманні традицій факультетів, інститутів, університету; вивчати історико-культурну спадщину України; відзначати державні свята і пам’ятні дати.

3. Права куратора »

3.1. Брати участь у рейтинговій оцінці організаторських здібностей підопічних студентів, виконання ними громадських доручень.

3.2. Брати участь у вирішенні питань призначення стипендії, поселення у гуртожитки студентів закріпленої групи.

3.3. Висувати найкращих студентів групи до нагороджень та різних форм заохочень за успіхи в навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі.

3.4. Виступати перед адміністрацією про застосування установлених форм дисциплінарного та адміністративного стягнення до студентів за допущені ними порушення трудової і навчальної дисципліни, громадського порядку тощо.

3.5. Куратор має право сповіщати батьків студента з питань порушення ним Правил внутрішнього розпорядку і незадовільної успішності, а також висловлювати від імені кафедри подяку батькам за відмінне навчання й виховання дітей.

4. Обов’язки куратора академічної групи »


4.1. Куратор зобов’язаний дотримуватися морально-етичних норм при спілкуванні зі студентами і не допускати розповсюдження конфіденційної інформації, яка стосується студентів групи.

4.2. Виховувати у студентів почуття відповідальності за збереження майна в аудиторіях та гуртожитках.

4.3. Сприяти створенню в групі здорового морально-психологічного клімату, встановленню нормальних стосунків між студентами і викладачами та співробітниками факультету та університету.

4.4. Куратор несе відповідальність за належне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням.

5. Планування і облік роботи куратора »


5.1. Куратор регулярно веде журнал, де відображає демографічні, соціальні, сімейні дані про кожного студента, дані про його нахили і здібності. Фіксує в розділі “Навчальна робота” витрачений робочий час на організаційні, виховні заходи та індивідуальну роботу, проведені з групою за розкладом та в розділі “Культурно-виховна робота” всі інші витрати робочого часу, пов’язані з роботою куратора в закріпленій групі.

5.2. План виховної роботи групи (на рівні кафедри) повинен бути робочим документом у повсякденній роботі, складений на семестр за єдиною формою, затверджений на кафедрі (для групи) і на факультеті (для кафедри).

5.3 У кінці навчального року куратор повинен подати звіт заступнику декана з виховної роботи про виконану роботу.

6. Першочергові завдання куратора студентської групи »


6.1. Скласти ґрунтовний план виховної роботи студентської групи.

6.2. Ознайомити підопічних студентів з:
– правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках;
– правилами внутрішнього розпорядку в університеті;
– особливостями і основними вимогами навчального процесу в університеті.

6.3. Познайомитись індивідуально з кожним студентом групи (з’ясувати творчі здібності, нахили, вподобання, прагнення до занять спортом, художньою самодіяльністю, громадською роботою тощо).

6.4. Вивчити мікроклімат у студентській групі і кімнаті гуртожитку.

6.5. Визначити, чи є староста неформальним лідером у групі і як він справляється зі своїми обов’язками.

6.6. Зорієнтувати студентів на раціональне і змістовне використання ними вільного часу.

6.7. Постійно проводити індивідуальну роботу з підопічними студентами та підтримувати зв’язки з їхніми батьками.

7. Оцінка роботи куратора »


Оцінка роботи куратора залежить від:
1. Постановки виховної роботи в групі.
2. Конкретної участі в покращенні студентами вивчення навчальних дисциплін.
3. Стану дисципліни і успішності протягом семестру за підсумками
екзаменаційних сесій.
4. Підвищення громадської активності групи, творчого виконання громадських доручень студентами (відвідування громадських заходів студентами групи, активність студентів у громадській роботі групи, факультету, університету).
Результативність роботи куратора оцінюється за показником громадської активності студентів академгрупи у тому чи іншому виді діяльності. Крім цього, визначається показник своєчасності виконання студентами того чи іншого громадського доручення.
Отже, оцінка роботи куратора може проводитися за трьома головними критеріями:
– стан дисципліни і успішність в групі;
– відвідування куратором гуртожитку і його участь у покращенні побуту студентів;
– громадська активність студентів групи.