Головна » Регіональний науково-творчий центр художньої освіти і майстерності

Регіональний науково-творчий центр художньої освіти і майстерності

Роздрукувати публікацію

Масштабність і складність трансформаційних процесів в українському суспільстві та його художній культурі зумовлюють ключове значення галузевих наукових досліджень для формування ефективної державної освітньої стратегії та визначають нові освітні вимоги до фахівців мистецької галузі в межах директив Болонської угоди. Нині в соціокультурній практиці спостерігається тенденція до урізноманітнення художніх технологій і розширення діапазону їх виражально-композиційних засобів, використання яких сприяє поліпшенню матеріального добробуту й збагаченню духовної сфери особистості.

На необхідності формування творчої особистості наголошено в «Концепції розвитку освіти України на період 2015 – 2025 років», «Концепції Нової української школи», у «Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року», у законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», у «Національній доктрині розвитку освіти». У контексті професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької галузі чимало положень названих освітніх документів частково реалізовано науковцями академічних та науково-дослідних освітніх закладів України. Однак донині не сформовано окремого напряму досліджень актуальних проблем становлення і перспектив розвитку системи мистецької освіти, зокрема, художньої майстерності фахівців музичного, хореографічного й образотворчого мистецтва. Водночас для їх визначення й ефективного розв’язання нині склалися певні передумови. Це, насамперед, ґрунтовні наукові розробки теоретико-методичних засад упровадження компетентнісного підходу в мистецькій освіті, широко представлено психологічні студії художньо-творчого розвитку особистості, праці з численних питань методології творчої діяльності в різних видах мистецтв тощо.

За 30 років існування мистецьких спеціальностей в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини науково-педагогічні працівники факультету мистецтв мають вагомі науково-творчі успіхи і спроможні розв’язати найбільш конструктивні дослідницькі завдання у мистецькій освіті. Тому стало доцільним відкриття (18 жовтня 2019 року) Регіонального науково-творчого центру художньої освіти і майстерності.

З 2019 року виконував обов’язки директора Центру професор Пічкур М. О., з 2022 року – доцент Заєць С. С.. 

У Центрі поєдналися наука, мистецтво й інновації. Діяльність його співробітників (науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та студентів факультету) спрямована на наукові дослідження актуальних проблем мистецької освіти, популяризацію передового досвіду навчання мистецтв, формування художньої майстерності майбутніх фахівців мистецького профілю, презентацію здобутків майстрів мистецтв і творчих колективів.

Відповідно до мети створення і функціонування Центру, на нього покладено такі завдання:

– вивчення, аналіз та використання в освітньому процесі ЗВО вітчизняного і зарубіжного досвіду, концепцій щодо становлення та перспектив розвитку системи мистецької освіти;

– підвищення якості та ефективності професійної підготовки фахівців галузі мистецтва в умовах розвитку інтегративних процесів в освіті та її інформатизації;

– удосконалення та розроблення новітніх методів і технологій професійної підготовки фахівців мистецького профілю;

– розроблення та виготовлення наукової (монографій, статей, тез доповідей тощо) і навчально-методичної (альбоми, посібники, Інтернет-видання та ін.) продукції;

– організація і проведення наукових конференцій, методичних семінарів, майстер-класів, діалогів, круглих столів, зустрічей, тренінгів, виставок, конкурсів, фестивалів тощо;

– координація наукової діяльності студентів, здобувачів, аспірантів, докторантів, обмін результатами дослідницької роботи зі спорідненими освітніми і науковими установами, а також залучення до цього процесу провідних фахівців України і зарубіжжя;

– створення при Центрі банку візуальної інформації, що засвідчує результативність його діяльності у формі кіно-відео-аудіо-фотоматеріалів, літературних джерел, електронних видань, Інтернет-ресурсів, фонду художніх творів, виробів декоративно-прикладного мистецтва тощо.

Колектив Центру співпрацює з державними і приватними освітніми установами, науково-дослідними інститутами і лабораторіями, культурно-мистецькими закладами, музеями і виставковими комплексами, закладами системи неперервної загальної і професійної освіти України та зарубіжжя. Зокрема, налагоджено співпрацю з Інститутом мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, Бердянським державним педагогічним університетом, Уманською школою мистецтв, Шевченківською гімназією гуманітарно-естетичного спрямування для обдарованих дітей та іншими закладами освіти.

Для розроблення методологічних засад подальшого розвитку мистецької освіти в контексті європейської та світової інтеграції, упровадження багатолітнього досвіду та особливого національного змісту неперервної професійної підготовки фахівців до роботи Центру систематично долучаються учені науково-дослідних установ Національної академії педагогічних наук України, зокрема Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна   професор Л. Б. Лук’янова, професор Г. Г. Філіпчук, професор Г. І. Сотська,  доктор педагогічних наук М. П. Вовк, кандидат педагогічних наук Н. О. Філіпчук, кандидат педагогічних наук С. О. Соломаха та ін. 22 листопада 2019 року укладено угоду про творчу співпрацю з лабораторією естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України (завідувач лабораторії – доктор педагогічних наук О. А. Комаровська) з розроблення проблеми «Формування мистецьких уподобань учнів основної та старшої школи».

Інтернаціоналізація сфери науково-творчої діяльності Центру здійснюється в рамках міжнародних угод про співпрацю з освітніми закладами закордону, серед яких Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща), Європейський колегіум УАМ у Гнєзно (Польща), Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) та договорів з мистецькими  організаціями «Festival Internacional de Musica de Cantonigros» (Іспанія), «50 International Competition of Corel Singing» (Австрія), Європейською хоровою асоціацією «Intercultur» (Німеччина).

Діяльність у Центрі – це ще одна сходинка до творчо-наукового успіху студентів факультету мистецтв. Здобувачі вищої освіти на його базі виконують курсові, магістерські та інші дослідницькі роботи, готуються до участі в олімпіадах та створюють творчі проекти.

Сподіваємося, що новоутворений структурний підрозділ університету стане провідним науково-творчим центром художньої освіти і майстерності в Україні. Запрошуємо до співпраці активних науковців, педагогів, студентів і діячів мистецтва!

НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР 

ПЛАН РОБОТИ ЦЕНТРУ

 

КОНТАКТНІ ДАНІ АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ

Анатолій Петренко
Телефон: +38 (097)-634-23-02
Email: fm@udpu.edu.ua
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію