ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Регіональний науково-творчий центр художньої освіти і майстерності

Регіональний науково-творчий центр художньої освіти і майстерності

Директор Центру

Заєць Світлана Сергіївна
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри хореографії
та художньої культури

e-mail: svitlana.zayets@udpu.edu.ua

За 30 років існування мистецьких спеціальностей в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини науково-педагогічні працівники факультету мистецтв мають вагомі науково-творчі успіхи і спроможні розв’язати найбільш конструктивні дослідницькі завдання у мистецькій освіті. Тому стало доцільним відкриття (18 жовтня 2019 року) Регіонального науково-творчого центру художньої освіти і майстерності.

Мета – консолідація структурних підрозділів університету для розвитку національної системи мистецької освіти в контексті європейської та світової інтеграції.

Завдання та зміст діяльності Центру:

 1. Сприяння партнерству та широке залучення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти, учених та наукових співробітників науково-дослідних установ України, зарубіжжя до досліджень у галузі мистецької освіти для підвищення якості професійної підготовки фахівців галузі мистецтва, засвоєння художніх цінностей та естетичного виховання молоді:
  • організація співпраці колективу Центру з державними і приватними освітніми установами, науково-дослідними інститутами і лабораторіями, культурно-мистецькими закладами, музеями і виставковими комплексами, закладами системи неперервної загальної і професійної освіти в Україні та зарубіжжі;
  • координація наукової діяльності студентів, здобувачів, аспірантів, докторантів, обмін результатами дослідницької роботи зі спорідненими освітніми і науковими установами, а також залучення до цього процесу провідних фахівців України і зарубіжжя;
  • проведення гостьових зустрічей з метою підвищення якості та ефективності професійної підготовки фахівців галузі мистецтва в умовах розвитку інтегративних процесів в освіті та її інформатизації;
  • здійснення культурно-просвітницьких заходів з метою відродження та збереження національних культурних традицій і цінностей;
 1. Поєднання науки, мистецтва й інновацій, багатолітнього досвіду та особливого національного змісту неперервної професійної підготовки фахівців для розроблення методологічних засад подальшого розвитку мистецької освіти в контексті європейської та світової інтеграції. Його діяльність має бути спрямована на наукові дослідження актуальних проблем мистецької освіти у закладах вищої та середньої освіти, пропаганди передового досвіду навчання мистецтву, формування художньої майстерності майбутніх фахівців мистецького профілю, презентації здобутків майстрів мистецтв і творчих колективів. вивчення, аналіз та використання в освітньому процесі ЗВО вітчизняного і зарубіжного досвіду, концепцій щодо становлення та перспектив розвитку системи мистецької освіти:
  • організація і проведення наукових конференцій, методичних семінарів, майстер-класів, діалогів, круглих столів, зустрічей, тренінгів, виставок, конкурсів, фестивалів тощо;
  • розробка та виготовлення наукової (монографії, статті, тези доповідей тощо) і навчально-методичної (альбоми, посібники, Інтернет-видання та ін.) продукції;
  • удосконалення та розробка новітніх методів і технологій професійної підготовки фахівців мистецького профілю;
  • сприяння художньо-творчому розвитку учнівської та студентської молоді, поширення знань про мистецтво, пропагування ідей цінності художньої творчості, заохочення до здобуття мистецької освіти та усвідомленого вибору майбутнього фаху;
  • створення при Центрі банку візуальної інформації, що засвідчує результативність його діяльності у формі кіно-відео-аудіо-фотоматеріалів, літературних джерел, електронних видань, Інтернет-ресурсів, фонду художніх творів, виробів декоративно-прикладного мистецтва тощо;
  • виконання наукових робіт:

а) докторантами, аспірантами, здобувачами, які працюють над дисертаційними та кваліфікаційними роботами з проблем, що відповідають науковому профілю Центру;

б) стажерами, відрядженими до Центру закладами вищої освіти;

в) студентами у порядку виконання курсових, дипломних, магістерських та інших дослідницьких робіт, передбачених навчальними планами, а також планами студентських наукових гуртків і проблемних груп факультету мистецтв.

 1. Пропаганда результатів досліджень та розробок Центру:
  • участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міжвузівських науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, конгресів, конкурсів, фестивалів, виставок тощо;
  • проведення виїзних засідань Центру в мистецько-освітніх закладах різних рівнів;
  • висвітлення результатів роботи на сайтах Університету та в періодичній пресі.
Документація

Накази »

Положення »

Звіти