ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Музика Ольга Яношівна

Музика Ольга Яношівна

Музика

Музика Ольга Яношівна,
завідувач кафедри образотворчого мистецтва,
кандидат педагогічних наук, доцент
Email: musicann@meta.uaolgamuz66@gmail.com

Освіта:

У 1986 році закінчила з відзнакою Київський художньо-промисловий технікум (нині – Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука), відділення «Художнє оформлення». У 2006 році закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво. Психологія» та здобула кваліфікацію вчителя образотворчого мистецтва, етики, естетики, викладача образотворчих дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, практичного психолога у закладах освіти.

Професійна кар’єра:

1986-1988 роки – художник міського об’єднання «Промтовари» (м. Запоріжжя);
1990-1992 роки – художник Уманського міського управління торгівлі (м. Умань);
1992-2001 роки – художник лакових мініатюр у приватному підприємстві «Сувенір»;
2001-2006 роки – старший лаборант кафедри образотворчого мистецтва та художньо-трудової діяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
З 2006 року – викладач кафедри образотворчого мистецтва та художньо-трудової діяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи;
2011-2012 роки – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та мистецької педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи;
з 2012 року – доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–IV рівня акредитації – 15 років, з них в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – 15 років.
Викладає дисципліни: «Живопис», «Кольорознавство», «Теорія і практика живопису», «Теорія і практика колористики», «Історія художнього текстилю та костюма», «Практикум з художньої творчості», керівник навчально-творчої практики «Пленер».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: творчість як основа розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя образотворчого мистецтва; формування творчої особистості художника-педагога в процесі вивчення фахових дисциплін; живопис як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього художника-педагога; теоретичні і методичні засади  підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва  до професійного саморозвитку та ін.

Кандидат педагогічних наук із січня 2012 р. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін» захистила в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, науковий керівник – Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка.

Є автором навчальних посібників, методичних рекомендацій, близько 80 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах. Учасник Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій і семінарів. Керівник студентської проблемної групи «Творчий розвиток особистості студента засобами живопису». Науковий керівник випускних кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Образотворче мистецтво». Працює над написанням докторської дисертації на тему: «Теоретичні і методичні засади  підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва  до професійного саморозвитку», науковий консультант – Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка.

Видавнича діяльність:

 1. Музика О.Я. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін : монографія / О.Я. Музика. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 188 с.
 2. Музика О.Я. Матеріали і техніка олійного живопису / О.Я. Музика. Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 114 с.
 3. Технології проективного моделювання в мистецькій освіті : навч.  метод. посібн. для студ. мист.-пед. факульт.: уклад.: Андрощук Л.М., Балдинюк Н.А., Балдинюк Д.І., Король А.М., Калабська В.С., Музика О.Я., Сирота З.М., Сирота В.М., Семенчук В.В., Ятло Л.П., Ятло Л.Г.– Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – 181с.
 4. Ритмопластичне інтонування у діалоговій взаємодії мистецтв (на матеріалі методичної системи Еміля Жак-Далькроза) : навч.метод. посібн. для студ. мист.-пед. факульт. : уклад. : Андрощук Л.М., Балдинюк Н.А., Балдинюк Д.І., Калабська В.С., Король А.М., Купсік М., Куценко С.В., Куценко Є.І., Музика О.Я., Ніколаї Г.Ю., Сирота З.М., Сирота В.М. – ВПЦ «Візаві», 2014. – 82 с.
 5. Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті : навч.-метод. посібн. для студ. мистецько-пед. факульт. уклад. Сирота З.М., Радченко С.М., Тименко В.П., Балдинюк Д.І., Балдинюк Н.А., Волошин П.М., Король А.М., Куценко С.В., Музика О.Я., Радченко С.П., Сирота В.М., Семенчук В.В., Терещенко Л.Д.  – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – 106 с.
 6. Тарас Шевченко – поет, художник, мислитель : альбом-посібник для студ. мистецько-пед. факульт. / уклад. Сирота З.М., Сирота В.М., Калабська В.С., Музика О.Я., Ятло Л.П., Ятло Л.Г., Волошин П.М., Семенчук В.В. – Умань : «МВХД», «ОМ». 2015. – 104 с.
 7. Пленер : практика з образотворчого мистецтва : навчально-методичний посібник / укладач : О. Я. Музика. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 136 с.
 8. Музика О. Я. Проблема професійного саморозвитку особистості майбутнього художника-педагога в процесі фахової підготовки. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О.І. (гол. ред.) та інші]. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. Вип. 14, 398 с.  С. 221–229.
 9. Музика О. Я., Король А.М. Художньо-творча обдарованість майбутніх учителів образотворчого мистецтва як передумова професійно-особистісного саморозвитку. Вісник Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки / [гол. ред. П.Ю.Саух, відп. ред. Н.А.Сейко. Житомир : Вид-во Євенок О.О., 2017. Вип.2 (88). 311 с.
  С. 203–208.
 10. Музика О. Я. Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до професійного саморозвитку: мотиваційно-ціннісний аспект. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. Вип. 17. 398 с. Index Copernicus;
 11. Музика О. Я. Творча індивідуальність як основа професійного саморозвитку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; редкол.: Олексюк О.М. (гол. ред.), Хоружа Л.Л. (заст. гол. ред), Бондаренко Л.А. (відповід. секр..), Кевішас І. та ін. К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2017. №2 178 с. С.113–118.
 12. Професійна підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва : теоретичний аспект : колективна монографія / [М. О. Пічкур, О.Я. Музика, Г. І. Сотська,  О. В. Семенова, В.М. Сирота, Л.В. Базильчук, О.М. Побірченко] / За ред. М. О. Пічкура. – Харків : ТОВ «ПромАрт», 2017. – 394 с. (16,4 др. арк.).
 13. Музика О. Я. Проблема творчої самореалізації і професійного саморозвитку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва: сутнісний аспект. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 17. 430 с., С. 232–241. Index Copernicus.
 14. Olga Muzyka. Assessment of Instructors’ Technology Competency to be Used in the Settings of Formal and Non-Formal Education / Myroslava Vovk, Halyna Sotska, Olena Trynus, Olga Muzyka // International Journal of Higher Education. 2019. Vol. 8, No. 5. Р. 29-44. (Scopus).
  Режим доступу: http://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijhe/article/view/15984/9963.
 15. Muzyka, O., Lopatiuk, Y., Belinska, T., Belozerskaya, A., & Shvets, I. (2021). Modern aesthetic education and its further directions. Linguistics and Culture Review, 2021. Vol. 5№ S4, Р. 12-21. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS4.1537 (Scopus).
  Режим доступу: https://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1537
 16. Методичні рекомендації до виконання й оформлення випускних кваліфікаційних робіт з образотворчого мистецтва: (для ОС «бакалавр» та ОС «магістр» зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т мистецтв, каф. образотворч. мистецтва; уклад.: О. Музика, М. Пічкур. Умань: Візаві, 2020. 48 с.
 17. Пленер : практика з образотворчого мистецтва : навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге, допов. / МОН України, Уманський держ. пед.. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва ; уклад. О. Я. Музика. Умань : Візаві, 2021. 150 с.

Експертна діяльність:

 1. Член експертної комісії при проведенні акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів з напряму підготовки, спеціальності 6.020205, 7.02020501, 8.02020501 «Образотворче мистецтво» в Київському університеті імені Бориса Грінченка з 24 по 26 лютого (наказ МОН України № 405 л від 12.02.2014 року).
 2. Член експертної комісії при проведенні чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво» в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка з 17 по 19 січня 2017 р. (наказ МОН України № 2А від 13.01.2017 року).
 3. Голова експертної комісії при проведенні чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» у Міжнародному гуманітарному університеті (м. Одеса) з 05 по 06 квітня 2017 р. (наказ МОН України № 481-А від 28.03.2017 року).
 4. Голова експертної комісії при проведенні чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02020501 «Образотворче мистецтво» у Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної  ради «Богуславський гуманітарний коледж імені І.С. Нечуя-Левицького» з 12 по 14 червня 2017 р. (наказ МОН України № 891-А від 06.06.2017 року).
 5. Голова експертної комісії при проведенні чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02020501 «Образотворче мистецтво» у Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» з 13 лютого по 15 лютого 2018 року (наказ МОН України № 891-А від 19.01.2018 року).
 6. Член експертної комісії при проведенні чергової акредитаційної експертизи підготовки магістрів спеціальності «Образотворче мистецтво» в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка з 12 по 14 листопада 2018 р. (наказ МОН України № 1690-л від 2.11.2018 року):
 7. Член експертної комісії при проведенні первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з 05 грудня по 07 грудня 2018 року (наказ МОН України № 2150-л від 28 листопада 2018 р.).
 8. Член експертної комісії при проведенні первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» за спеціальністю 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у  Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка з 20 по 22 грудня 2018 року (наказ МОН України № 2665-л від 6 грудня 2018 року).
 9. Член експертної комісії при проведенні первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» зі спеціально014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з 03 червня по 05 червня 2019 року (наказ МОН України № 555-л від травня 2019 р.).

Опонування дисертацій:

 1. Бобренко Ростислав Всеволодович «Формування культурознавчої компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи і редагування засобами образотворчого мистецтва», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (м. Переяслав-Хмельницький, 24 травня 2013 р.).
 2. Колоянова Ольга Геннадіївна «Формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до інтерпретації художніх творів», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (м. Одеса, 17 червня 2013 р.).
 3. Гатеж Наталія Василівна «Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів закладу загальної середньої освіти», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (м. Київ, 18 червня
  2019 р.).
 4. Лі Хан «Формування творчої педагогічної позиції майбутніх учителів образотворчого мистецтва», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (м. Київ, 30 червня 2021 р.).
 5. Бегун-Трачук Лариса Олександрівна «Педагогічні умови запобігання професійному вигоранню майбутніх викладачів мистецьких дисциплін», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) (м. Мукачево, 07 липня 2021 р.).

Авторське право: 

 1. Музика О. Я. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін : монографія / О.Я. Музика. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 188 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №49837 від 06.2013 р.).
 2. Технології проективного моделювання в мистецькій освіті : навч.-метод. посібн. для студ. мист.-пед. факульт. / Уклад. : Андрощук Л. М., Балдинюк Н. А., Балдинюк Д. І., Король А. М., Калабська В. С., Музика О. Я., Сирота З. М., Сирота В. М., Семенчук В. В., Ятло Л. П., Ятло Л. Г. – Умань : Візаві, 2014. – 181 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  № 67006 від  08. 2016 р.).
 3. Ритмопластичне інтонування у діалоговій взаємодії мистецтв (на матеріалі методичної системи Еміля Жак-Далькроза) : навч.-метод. посібн. для студ.мист.-пед. факульт. / уклад. : Андрощук Л. М., Балдинюк Н. А., Балдинюк Д. І., Калабська В. С., Король А. М., Купчик А. М., Куценко С. В., Куценко Є. І., Музика О. І., Ніколаї Г. Ю., Сирота З. М., Сирота В. М. – Умань : Візаві, 2014. – 82 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  № 67005 від  08. 2016 р.).
 4. Тарас Шевченко – поет, художник, мислитель : альбом-посібник для студ. мистецько-пед. факульт.: / уклад. Сирота З.М., Сирота В.М., Калабська В.С., Музика О.Я., Ятло Л.П., Ятло Л.Г., Волошин П.М. – Умань : «МВХД», «ОМ», 2016 . – 104 с.  (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  № 66998 від   08. 2016 р.).
 5. Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті: навч. метод. посібн. для студ. мистецько-пед. факульт. / уклад. Сирота  З.М., Радченко С.М., Тименко В.П., Балдинюк Д.І., Балдинюк Н.А., Волошин П.М., Король А.М., Куценко С.В., Музика О.Я., Радченко С.П., Сирота  В.М., Семенчук В.В., Терещенко  Л.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015 . – 106 с.
  (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  № 67010 від 04.08. 2016 р.).
 6. Живописний твір «Абрикосово-сонячні соняхи», (полотно, олія). (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №75180 від 12.2017 р.)
 7. Живописний твір «Біла орхідея», (папір, гуаш). (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №75179 від 05.12.2017 р.).
 8. Графічний твір «Іриси» (папір, пастель). (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88133 від 02.05.2019 р.).
 9. Живописний твір «Яблучний Спас», (полотно, олія). (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №88134 від 02.05.2019 р.).
 10. Професійна підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва : теоретичний аспект : колективна монографія / [М. О. Пічкур, О.Я. Музика, Г. І. Сотська,  О. В. Семенова, В.М. Сирота, Л.В. Базильчук, О.М. Побірченко] / За ред. М. О. Пічкура. Харків : ТОВ «ПромАрт», 2017. 394 с. (16,4 др. арк.). (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №109738 від 23.11.2021 р.).

Відзнаки:

За період педагогічної роботи нагороджена почесними грамотами Уманської міської Ради, Уманського міського відділу освіти, Уманського міського відділу культури і туризму, ректорату Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019 рр.);
– дипломом за участь у художній виставці «Барви життя» (м. Київ, 2015 р.);
– подякою Уманського краєзнавчого музею за підготовку та проведення виставки «Рідному місту присвячую» (2016 р.).;
– нагрудним знаком Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К. Д.» (Посвідчення №1248, наказ №1к від 16 січня 2020 р.).
– дипломом учасника Міжнародного художнього симпозіуму-пленеру осіб з інвалідністю «Мистецтво без обмежень» (2020 р.) та ін.

Творча діяльність:

Учасник багатьох колективних виставок художників Уманщини в міській картинній галереї, виставковому залі Державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань», автор персональних виставок на кафедрі образотворчого мистецтва, в Уманській картинній галереї (квітень 2014 р., листопад 2016 р.).
Учасник благодійних художніх виставок в м. Умань (вересень 2014 р.) та в м. Києві (вересень 2015 р., лютий-березень 2021 р.). З 2017 року – учасник проведення щорічних мистецьких пленерів уманських художників.

Учасник Міжнародного художнього симпозіуму-пленеру осіб з інвалідністю «Мистецтво без обмежень», що проходив у м. Умані за підтримки Українського культурного фонду (13-24 серпня 2020 р.).

Захоплюється поезією, має публікації в періодичних виданнях і літературних альманахах.

Повернутися назад