Головна » Пічкур Микола Олександрович

Пічкур Микола Олександрович

Роздрукувати публікацію

У 1991 році успішно закінчив Харківський художньо-промисловий інститут (тепер Харківська державна академія дизайну та мистецтв) і здобув фах дизайнера-графіка.
У 1999 році закінчив аспірантуру при Науково-дослідному інституті педагогіки та психології професійної освіти (м. Київ) та успішно захистив кандидатську дисертацію.

Професійна кар’єра:
1991-1996 роки – викладач кафедри музики, образотворчого мистецтва і хореографії Уманського державного педагогічного інституту імені Павла Тичини;
1999-2000 роки – викладач кафедри музики, образотворчого мистецтва і хореографії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
2000-2001 роки – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та художньо-трудової діяльності, заступник декана педагогічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з навчальної роботи;
2001-2004 роки – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та художньо-трудової діяльності Уманського державного педагогічного інституту імені Павла Тичини;
2005-2006 роки – доцент кафедри образотворчого мистецтва та художньо-трудової діяльності Уманського державного педагогічного інституту імені Павла Тичини;
2006-2012 роки – доцент кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
2012-2015 роки – доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заступник завідувача кафедри із наукової роботи;

Із липня по жовтень 2016 року – виконуючий обов’язки завідувача кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації – 25 років, із них в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – 19 років; у

Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького – 6 років.

Викладає дисципліни: «Композиція», «Теорія і практика композиції», «Основи дизайну», «Художнє конструювання», «Художня та музейна педагогіка».

Наукова діяльність:
Сфера наукових інтересів: проблема формування професійної культури, художньо-творчої компетентності і майстерності фахівців з образотворчого мистецтва та дизайну; дослідження теоретико-практичних засад композиційної діяльності в різних галузях пластичного мистецтва.

Кандидат педагогічних наук із червня 2000 року.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) з теми «Формування професійної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (на матеріалі композиції)» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Рудницької Оксани Петрівни захистив у лютому 2000 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного інституту педагогіки та психології професійної освіти (м. Київ).

Автор понад 80 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня. Співавтор колективної монографії «Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва» і навчально-методичних посібників із методики позакласної роботи з образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі та основ мистецтва кераміки. Укладач навчальних посібників із теоретичних основ художньої та музейної педагогіки.

Керівник:
– захищеної у 2010 році кандидатської дисертації Базильчука Л. В. «Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до організації позакласної роботи в загальноосвітній школі»;
– кандидатського дослідження аспіранта Семенової О. В. «Формування художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами композиції»;
– студентської проблемної групи «Методологія композиційної діяльності»;
– поточних кваліфікаційних робіт магістрантів О. Замули, В. Заєць, В. Мазура.

Опонент кандидатських дисертацій:
– Стрітьєвич Т. М. «Формування здатності до професійного саморозвитку майбутніх учителів образотворчого мистецтва» (Черкаси, 2009);
– Федоров О. В. «Формування підприємницької культури дизайнера в умовах приватного вищого навчального закладу» (Черкаси, 2011);
– Корсунський В. О. «Методика навчання майбутніх дизайнерів основ формотворення у процесі вивчення фахових дисциплін» (Харків, 2012);
– Заргарян І. В. Педагогічні умови формування колористичного сприйняття майбутніми дизайнерами у процесі вивчення фахових дисциплін (Ялта, 2012);
– Полудень Л. І. «Формування професійної майстерності дизайнера інтер’єру в умовах університетської освіти» (Черкаси, 2013);
– Продан І. В. Формування професійної культури майбутніх дизайнерів одягу в процесі самостійної роботи у вищих навчальних закладах (Луганськ, 2013);

Творча діяльність:
Учасник колективних виставок художників Уманщини у міській картинній галереї. Автор дизайну емблеми, штандарту і прапора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та палітурок окремих наукових видань.

У вільний час захоплюється пейзажним жанром олійного й акварельного живопису, окремими видами графіки й декоративно-прикладного мистецтва.

Має статті публіцистичного змісту, одна з яких посіла третє призове місце за Всеукраїнським конкурсом нарисів про вчителя (газета «Освіта України», 2000 р.).

Авторське право:
Пічкур М. О. Методика викладання образотворчого мистецтва: позакласна робота: Навчальний посібник / М. О. Пічкур, І. Демченко, Л. В. Базильчук. – Черкаси 2010. – 237 с. (свідоцтво про реєстрацію № 39282 від 22.07.2011 р.).

Нагороди:
Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (посвідчення № 63470 від 19.06.2003 р.).

 

Наукові праці:

2013 рік

1. Пічкур М. О. Розвиток проектної уяви майбутнього дизайнера засобами автоматичного малювання. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. № 1. С. 191–197.
2. Пічкур М. О. Інтегративні засади вивчення композиції в мистецькій освіті. Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти : здобутки, проблеми та перспективи : мат-ли ІІІ Всеукр. наук.-прак. конф., 8 жовт. 2013 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. С. 93–96.
3. Пічкур М. О. Педагогічний супровід поетапного процесу композиційної діяльності майбутнього дизайнера. Мистецтво у контексті освітньої парадигми : вітчизняний та зарубіжний досвід : мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 січ. 2013 р. Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. С. 129–133.
4. Пічкур М. О. Роль автоматичного малювання в художній творчості. Техніка Е. Жак-Далькроза як засіб самовираження особистості майбутнього вчителя мистецьких дисциплін : мат-ли Міжнар. наук.-практ. семінару, 25–26 черв. 2013 р. Умань : Візаві, 2013. С. 85–89.

2014 рік

1. Пічкур М. О. Метод стилізації як засіб творчого розвитку майбутнього дизайнера на заняттях з композиції. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2014. № 10 (3). С. 105–110.
2. Пічкур М. О. Роль етнічного компонента в змісті професійної підготовки майбутнього дизайнера. Етнодизайн : європейський вектор розвитку і національний контекст : зб. наук. праць у 2-х кн. Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. Кн. 1. С. 404–409.
3. Пічкур М. О. Про роль візуалізації у фаховій підготовці майбутнього художника. Молодь, освіта, наука та мистецтво : мат-ли Всеукр. наук.-прак. семінару, 27–28 листопада 2014 р. Умань : ФОП Жовтий О. О, 2014. С. 69–71.
4. Пічкур М. О. Роль живописно-графічної спадщини Тараса Шевченка у формуванні етнічного ідеалу сучасної молоді. Творча спадщина Тараса Шевченка як чинник національно-патріотичного виховання майбутніх учителів мистецьких дисциплін : мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф., 28 берез. 2014 р. Умань : ПП Жовтий О. О., 2014. С. 72–76.

2015 рік

1. Демченко І. І., Бабій І. В., Пічкур М. О. Теоретико-практичні засади формування готовності педагога до творчого розвитку школярів в умовах інклюзивної освіти : колект. моногр. Умань : Візаві : Сочінський, 2015. 245 с.
2. Пічкур М. О., Семенова О. В. Удосконалення змісту та методики викладання композиції в системі професійної підготовки вчителя образотворчого мистецтва. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. Вип. 12, Ч. 2. С. 72–80.
3. Пічкур М. О. До проблеми художньо-творчого розвитку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : мат-ли Всеукр. наук.-метод. семінару з Міжнар. участю, 14 травня 2015 р. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. С. 67–70.
4. Пічкур М. О. Сутність і значення методу стилізації в опануванні майбутнім дизайнером практичних основ композиції. Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва : зб. мат-лів Всеукр. наук.-практ. конф., 6 трав, 2015 р. Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2015. С. 115–118.
5. Пічкур М. О. Шляхи використання термінологічного інструментарію для поповнення у майбутніх художників-педагогів знань з композиції. Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти : здобутки, проблеми та перспективи : мат-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22 жовт. 2015 р. та Всеукр. наук.-метод. семінару «Молодь, освіта, наука та мистецтво» (27 листоп. 2015 р.). Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. Ч. 1. С. 105–109.

2016 рік

1. Базильчук Л. В., Пічкур М. О. Основи художньої кераміки : навч.-метод. посіб. Умань : АЛМІ, 2016. 84 с.
2. Теоретичні основи художньої педагогіки : навч. посіб. / Уклад. : М. О. Пічкур, І. І. Демченко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 86 с.
3. Теоретичні основи музейної педагогіки : навч. посіб. / уклад. : М. О. Пічкур, І. І. Демченко. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. 84 с.
4. Формальна композиція : творчі основи : навч.-метод. посіб. / упоряд. М. О. Пічкур, О. В. Семенова. Харків : ТОВ «ПромАрт», 2016. 166 с.
5. Дизайн рекламного буклету : методичні рекомендації / упоряд. М. О. Пічкур. Умань : [б. в.], 2016. 66 с.
6. Пічкур М. О. Етапність та методика навчання композиції майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. Вип. 14. С. 104–112.
7. Пічкур М. О. Формування поліпрофесійналізму художника-педагога – актуальна проблема сучасної мистецької освіти. Молодь, освіта, наука та мистецтво : мат-ли ІІІ Всеукр. наук.-метод. семін. з Міжнар. участю, 24 листоп. 2016 р. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. С. 107–111.

2017 рік

1. Професійна підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва : теоретичний аспект : колект. моногр. / Пічкур М. О. та ін. ; за ред. М. О. Пічкура. Харків : ТОВ «ПромАрт», 2017. 394 с.
2. Базильчук Л. В., Пічкур М. О. Кераміка і скульптура малих форм : навч.-метод. посіб. Умань : АЛМІ, 2017. 111 с.
3. Пічкур М. О. Евристичний концепт образотворчої підготовки майбутніх дизайнерів та художників-педагогів у вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. Вип. 2, Ч. 2. С. 140–149.
4. Пічкур М. О., Семенова О. В. Роль засобів композиції просторових мистецтв у формуванні творчої особистості майбутнього художника-педагога. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. Вінниця : Видавець і виготовлювач ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 110–115.
5. Пічкур М. О., М. Демченко І. І., Сулим В. Т. Фахово-ідентифікаційний вимір стану готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти. Наука і освіта. 2017. Вип. 10. С. 90–94.
6. Куніковск, С., Пічкур М. Стратан-Артишкова Т. Future teachers’ psychological readiness for inclusive teaching: coping-strategies. Science and Education. 2017. Issue 12. Р. 66–70.
7. Гордаш А. М., Пічкур М. О. Базис художньої майстерності й освітні орієнтири його формування у майбутнього художника-педагога. Научен вектор на Балканите. 2017. № 1. С. 5–8.
8. Пічкур М. О. Евристичні методи навчання композиції в образотворчій підготовці фахівців галузі мистецтва. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. з Міжнар. участю, 17–18 трав. 2017 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. С. 94–98.
9. Пічкур М. О. Умови організації творчого середовища в художній підготовці майбутнього дизайнера. Актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів : мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф., 23–24 берез. 2017 р. Кривіий Ріг : Вид-во КДПУ, 2017. С. 55–57.
10. Пичкур Н. А. Педагогические условия формирования проектного воображения будущего дизайнера средствами автоматического рисования. Сталий розвиток 2030 : економічна, соціальна, екологічна та політична складові : мат-ли Міжнар. міждисцип. конф., 3–5 квіт. 2017 р. Тбілісі – Львів, 2017. С. 108–111.

2018 рік

1. Пічкур М. О., Боувен А. Використання засобів абстрактного живопису в процесі розвитку композиційних здібностей учнів основної школи. Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру : міждисциплінарний науковий збірник. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 2. Ч. ІІ. С. 112–120.
2. Пічкур М. О. Теоретико-практичні засади використання етнічної орнаментики в декоративній творчості майбутніх художників-педагогів. Етнодизайн у контексті національного відродження та європейської інтеграції : зб. наук. праць. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. Кн. 1. С. 343–347.
3. Пічкур М. О. Особистісно зорієнтовані детермінанти формування композиційної майстерності майбутніх фахівців мистецького профілю. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття : зб. мат-лів ХV Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької, 6–7 груд. 2017 р. Київ : Талком, 2018. Вип. 1 (13). С. 217–221.
4. Пічкур М. О. Єдність змісту і форми в композиції як провідна ознака художності твору образотворчого мистецтва. Традиції і новітні технології розвитку сучасного мистецтва : зб. мат-лів V Всеукр. наук. конф., 30 листоп. 2018 р. Черкаси : Видавуць Третяков О. М, 2018. С. 93–95.
5. Демченко І. І., Пічкур М. О. Ефективність реалізації історичного підходу в художній дидактиці. Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: Друга Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 20-21 квітня 2018 р.). Умань: Візаві, 2018. С. 12–14.
6. Гордаш А. М., Пічкур М. О. Специфіка художньої майстерності вчителя образотворчого мистецтва і професійного митця. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2018 р.. Умань : Вид-во «АЛМІ», 2018. С. 39–43.

2019 рік

1. Пічкур М. О., Сотська Г. І. Художньо-педагогічна парадигма мімезису у навчанні майбутніх фахівців з образотворочго мистецтва на пленері. Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. 2019. № 1. С. 384–389

2. Пічкур М. О. Тенденція занепаду вищої художньо-педагогічної освіти України ХХІ століття. Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції : зб. мат-лів ХVІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О. П. Рудницької, 6 груд. 2018 р. Київ : Талком, 2019. С. 210–212.

3. Пічкур М. О. Сутність та специфіка образотворчої підготовки митця покоління «Z» у вищій художньо-професійній школі Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: мат-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 квіт. 2019 р. Умань : Вид-во «АЛМІ», 2019. С. 42–46.

Повернутися назад

 

КОНТАКТНІ ДАНІ АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ

Анатолій Петренко
Телефон: +38 (097)-634-23-02
Email: fm@udpu.edu.ua
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію