ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Побірченко Олена Михайлівна

Побірченко Олена Михайлівна

Побірченко Олена Михайлівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри образотворчого мистецтва

Email: pobirchenkoolena@gmail.com

 

Освіта.
У 1991 році закінчила з відзнакою Уманське педагогічне училище ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Дошкільне виховання» і отримала кваліфікацію вихователя в дошкільному закладі.
У 1996 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю: «Початкове навчання і образотворче мистецтво» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів і образотворчого мистецтва.
Кандидат педагогічних наук з грудня 2011 р. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, тема – «Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах сільської початкової школи») захистила в листопаді 2011 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Кузь Володимир Григорович.
У 2013 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Образотворче мистецтво» та здобула кваліфікацію викладача образотворчих дисциплін у вищій школі.

Професійна кар’єра.
Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–IV рівня акредитації – 15 років, з них в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – 15 рік.
Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах ІІІ–ІV рівня акредитації:
2003 – 2009 р. – викладач кафедри образотворчого мистецтва та художньо-трудової діяльності;
2009 – 2012 р. – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та художньо-трудової діяльності;
2012 – до нині – доцент кафедри образотворчого мистецтва.

Наукові праці:

Публікації за 2015 рік: »

Побірченко О. М. Розвиток художньо-творчого потенціалу в майбутніх педагогів-художників. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. Вип. 12. Ч. 2. С. 175–182.

Публікації за 2016 рік: »

Побірченко О. М. Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва за допомогою очно-дистанційних технологій. Проблеми освіти: наук.-метод. зб. / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. Київ, 2016. Вип. 86. С. 436–443.

Побірченко О. М. Формування художньо-творчої майстерності майбутніх педагогів-художників засобами народного мистецтва. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. Вип. 14. С. 237–245.

Побірченко О. М. Сучасний педагог очима В. Сухомлинського. Вісник науково-дослідної лабораторії «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття»: 20-річчю від заснування науково-дослідної лабораторії присв. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. Вип. Х. С. 114–119.

Побірченко О. М. Народне мистецтво як засіб формування художньої майстерності майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали Всеукраїнського наук.-метод. сем. з Міжнародною участю (Умань, 26 трав. 2016 р.). Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. С. 48–50.

Побірченко О. М. Креативні освітні технології у системі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Молодь, освіта, наука та мистецтво: матеріали Всеукраїнського наук.-практ. сем. з міжнародною участю, (Умань, 24 лист. 2016 р.). Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. С. 72–75.

Публікації за 2017 рік: »

Побірченко О. М. Навчання молодших школярів елементів дизайну. Учитель початкової школи. № 10. 2017 р. С. 22–24.

Побірченко О. М. Нова школа потребує нового учителя. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з Міжнародною участю (Умань, 18 трав. 2017 р.). Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. С 98–102.

Побірченко О. М. Формування художнього смаку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва на основі національного етнодизайну. Молодь, освіта, наука та мистецтво: матеріали Всеукраїнського наук.-практ. сем. з міжнародною участю (Умань, 23 лист. 2017 р.). Умань: «Візаві», 2017. С.110–113.

Публікації за 2018 рік: »

Побірченко О. М. Формування етнохудожньої культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Умань, 19-20 квіт. 2018 р.) Умань: Вавництво «АЛМІ», 2018. С. 120–123.

Публікації за 2019 рік: »

Побірченко Олена Особистість учителя як один із чинників здійснення успішної діяльності в умовах сільської початкової школи. Вісник науково-дослідної лабораторії «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» / за ред. Кушнір В. М. Умань: Візаві, 2019. Вип. ХІІ. С. 81-89.

Побірченко О. М., Толстогузова Л. С. Етнічні традиції декорування художнього текстилю. Естетичні засади розвитку пеадгогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матер. наук.практ. конф. (Умань, 18-19 квітня 2019 р.). Умань: АЛМІ, 2019. С. 45-48.

Побірченко О. М., Тостогузова Л. С. Сучасний художній текстиль. Молодь, освіта, наука та мистецтво: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю започаткування мистецьких спеціальностей в Уманському держ. пед.. ун-ті імені Павла Тичини (Умань, 21 листоп. 2019 р.). Умань: Візаві, 2019. С. 129-133.

Токар А. Ю., Матенчук Л. Ю., Харченко З. М., Юшина О. Ю., Побірченко О. М. Історія й сьогодення плодово-ягідного виноробства України. International scientific and practical conference «Technical sciences: history, the present time, the future, EU experience» Wloclawek, Republic of Poland, September 27–28, 2019. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. Р. 133-136.

Публікації за 2020 рік: »

A.P. Palii, O.V. Nanka, Y.O. Kovalchuk, A.O. Kovalchuk, V.S. Kalabska, I.V. Kholod, O.M. Pobirchenko, O.S. Umrihina, A.M. Poliakov, K.V. Ishchenko, A.P. Paliy (2020). Investigation of the operating modes of bactericidal device for decontamination of microorganisms in the air of the poultry house and determination of the effect on the content of toxic gases in it. UKRAINIAN JOURNAL OF ECOLOGY , Vol. 10, Issue 1, pp. 24-29. (Web of Science)

Palii A.P. Paliy A.P. Rodionova KO Zolotaryova S.A. Kushch L.L. Borovkova V.M., Kazakov M.V., Pavlenko I.S., Kovalchuk Y.O. Kalabska V.S. Kovalenko O.V. Pobirchenko O.M. Umrihina O.S. (2020). Microbial contamination of cow’s milk and operator hygiene. UKRAINIAN JOURNAL OF ECOLOGY, 2020 Vol. 10, Issue 2, pp. 392-397. (Web of Science)

Побірченко О. М Українське наївне мистецтво як засіб формування національної ідентичності особистості. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 9–10 квіт. 2020 р. Умань : ВІЗАВІ, 2020. С. 83-88.

Побірченко О. М. Етнохудожня підготовка майбутніх учителів мистецьких дисциплін засобами музейної педагогіки. Молодь, освіта, наука та мистецтво: мат-ли VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 лист. 2020 р. Умань : Візаві, 2020. С. 103–107.

Публікації за 2021 рік: »

Tokar, A., Lytovchenko, O., Khareba, V., Matenchuk, L., Pobirchenko, O., & Khareba, O. ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ НЕКРІПЛЕНИХ ВИНОМАТЕРІАЛІВ З ПЛОДІВ БУЗИНИ ЧОРНОЇ. Food Science and Technology2021, 15(2). (Web of Science)

Побірченко О. М. Ярина та Софія Гоменюк як репрезентанти українського наївного мистецтва. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 8–9 квіт. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв ; Регіон. наук.-творч. центр мист. осв. і худ. майст. [редкол.: Терешко І. Г. (голов. ред.), Побірченко О. М. (відпов. ред.), Андрощук Л. М. [та ін.]. Умань: ВІЗАВІ, 2021. С. 171-175.

Миронова Г. В., Побірченко О. М. Формування національної свідомості особистості як наукова проблема. Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи  = The teoretical and methodological aspects of art education: achievements, problems and prospects : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Умань, 21-22 жовт. 2021 р. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв [та ін.] ; [голов. ред. Терешко І. Г. ; відпов. ред. Калабська В. С. ; редкол.: Бикова О. В., Музика О. Я., Радзівіл Т. А., Семенчук В. В. – Умань : Візаві, 2021. С. 117-120.

Побірченко О. М., Миронова Г. В. Народне мистецтво як засіб формування національної свідомості школярів. Молодь, освіта, наука та мистецтво: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 25-26 лист. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв ; Регіон. наук.-творч. центр мист. осв. і худ. майст. [редкол.: Терешко І. Г. (голов. ред.), Калабська В. С. (відпов. ред.), Музика О. Я [та ін.]. Умань: ВІЗАВІ, 2021. С. 25-27.

Публікації за 2022 рік: »

Prykhodko, K., Khil, O., Pobirchenko, O., Umrixina, O., Kalabska, V., & Bobyr, O. (2022). Problems and Prospects fo the Art Education Development in Higher Educational Institutions Based on Big Data Technologies fnd Digital Platforms . Journal of Curriculum and Teaching. Vol 11, No 9 (2022)  (Scopus)

Теорія та практика етнодизайну: навч. посіб. Вид. 2-ге, допов. і перероб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т  імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв, Каф. образотворчого мистецтва / уклад. Побірченко О. М.  Умань: Візаві, 2022. 230 с.

Побірченко О. М. Формування культурної компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва у процесі вивчення курсу «Етнодизайн». Інноваційна педагогіка. Випуск 51. Том 2. 2022. С. 118-121.

Побірченко О. М. Особливості викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво» у початкових класах НУШ. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 28 квіт. 2022 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв, Регіон. наук.-творч. центр мист. осв. і худож. майстерності ; [редкол.: Терешко І. Г. (голов. ред.), Побірченко О. М. (відп. ред.), Бикова О. В. [та ін.]. Умань : Візаві, 2022. С. 87-95.

Публікації за 2023 рік: »

Побірченко О. М. Розвиток креативності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення курсу «Сучасні мистецькі практики». Філософія культурно-мистецької освіти, : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 24 березня 2023 р.) /

Побірченко О. М. Формування світоглядної культури школярів засобами образотворчого мистецтва. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 4-5 травн. 2023 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв, Регіон. наук.-творч. центр мист. осв. і худож. майстерності ; [редкол.: Терешко І. Г. (голов. ред.), Побірченко О. М. (відп. ред.), Бикова О. В. [та ін.]. Умань : Візаві, 2023. С. 75-78.

Побірченко О.М. Формування національної свідомості здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) у процесі вивчення дисципліни «Історія образотворчого мистецтва України» Інноваційна педагогіка. Випуск 62. Том 2. 2023. С. 79-83.