ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Бикова Ольга Вікторівна

Бикова Ольга Вікторівна

Бикова Ольга Вікторівна

Бикова Ольга Вікторівна,
заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи, викладач.
Email: blumberry@gmail.com

Профіль Google Scholar

Освіта

1992 році – здобула музичну освіту в Уманській музичній школі № 2 по класу «Фортепіано».

У 1996 році – закінчила навчання в Уманському педагогічному училищі ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Музичне виховання» та отримала кваліфікацію «вчитель музики, музичний керівник».

У 2003 році – закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» та здобула кваліфікацію вчителя музики та хореографії.

2019 рік – закінчила навчання в магістратурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю «035 Філологія» та здобула професійну кваліфікацію Філолог. Перекладач англійської мови.

 

Професійна кар’єра

2003-2005 рр. – репетитор-хореограф – дитячий хореографічний ансамбль «Усмішка» м. Київ;

2005-2007 рр. – учитель хореографії – школа-сад І ступеня «Гроно» м. Київ;

2010-2012 рр. – асистент учителя-реабілітолога Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок» м. Умань;

З 2011 року – викладач хореографічних дисциплін кафедри хореографії та музичного інструмента (з 2012 року – кафедри хореографії та художньої культури) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 2018 року – доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Викладає дисципліни:

– «Теорія і методика роботи з хореографічним колективом»;

– «Ритміка та музичний рух»;

– «Теорія і методика класичного танцю».

З 2012 року – заступник завідувача кафедри хореографії та художньої культури з профорієнтаційної роботи.

2016-2020 рр. – заступник декана факультету мистецтв з профорієнтаційної роботи.

 

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів: індивідуальні творчі здібності студентів-хореографів; інтеграція фахових дисциплін у формуванні професійного становлення майбутнього учителя хореографії; організація хореографічного фестивалю як аспект творчої діяльності майбутнього педагога-хореографа та ін.

З 2013-2017 рр. – аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Проблема дослідження: «Формування індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії у процесі позааудиторної виховної роботи вищих навчальних закладів» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Андрощук Людмила Михайлівна.

Автор понад 50 наукових публікацій в наукових збірниках і журналах. Учасник Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій і семінарів. 2013-2017 рр. – керівник студентської наукової групи «Розвиток індивідуальних творчих здібностей дитини засобами хореографічного мистецтва».

З 2017 року – керівник студентського наукового гуртка «Формування індивідуальних творчих здібностей дитини засобами хореографічного мистецтва».

2014-2017 рр. – учасник комплексного наукового проекту «Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні» (номер державної реєстрації 0115U000603), підтеми комплексного наукового проекту «Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії» (номер державної реєстрації 0115U002489).

 Наукові праці:

 

Наукові та навчально-методичні праці »


Наукові та навчально-методичні праці (за останні 5 років)

Монографії:

Бикова О. В. Позааудиторна виховна робота як чинник формування індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії у вищих закладах педагогічної освіти: монографія. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 162 с.

Методика впровадження інноваційної моделі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії : монографія / Л. М. Андрощук та ін.  Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 371 с.

Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie I fizioterapia (Фізична культура, здоров’я, педагогіка та фізична терапія) : монографія / Oksana Zabolotna, Dariusz Skalski та ін. Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020. С. 85-102

Статті:

  1. O. Bykova. Children’s dance festival organization as an aspect of professional and creative training of pre-service teachers of choreography. Australian Journal of Education and Science. 2016. 1(17). рр. 208 – 215(Scopus)

Бикова О. В. Розвиток музично-ритмічних здібностей як складової індивідуальних творчих здібностей майбутніх педагогів-хореографів. Наука і освіта. 2016. № 6. С. 40 – 45 (Web of Science).

Бикова О. В. Організація дитячого хореографічного фестивалю як одна з педагогічних умов розвитку індивідуальних творчих здібностей майбутніх вчителів хореографії. Мистецтво і освіта. 2016. № 1 (79). С. 42 – 45;

Бикова О. В. Педагогічні умови розвитку індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки. Молодь і ринок. 2016. № 8 (139). С. 146 – 150;

Бикова О. В. Потенціал хореографічного мистецтва у формуванні індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії засобами позааудиторної виховної роботи. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань, 2018. № 59. С. 181 – 190.

Бикова О. В. Значення мотиваційного компоненту у структурі індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали ІV всеукр. наук.-практ. конф. м. Умань, 16 берез. 2017 р. Умань, 2017. С. 15-20;

Бикова О. В. Креативне позааудиторне середовище як мотиваційний чинник формування індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії. Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності : матеріали IV всеукр. наук.-практ. конф. м. Полтава, 29-31 берез. 2017 р. Полтава, 2017. С. 151 – 154.

Быкова О. В. Формирование музыкально-ритмических способностей как составляющей индивидуальных творческих способностей будущих учителей хореографии. Научное знание современности: материалы междунар. науч.-практ. мероприятий Общества Науки и Творчества. г. Казань, сент. 2017 г. Казань, 2017. С. 5 – 11;

Bykova O. Forming individual creative abilities of the future choreography teachers by means of creative out-of-class environment. Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. м. Суми, 11-12 груд. 2017 р. Суми, 2017. С. 39-41;

Быкова О. Значение потенциала хореографического искусства в формировании индивидуальных творческих способностей будущих учителей хореографии. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. м. Умань, 20 берез. 2018 р. Умань, 2018. С. 19-22;

Бикова О. Пісенний текст як лінгвокультурний феномен. Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. м. Умань, 18-19 жовт. 2018 р. Умань: АЛМІ, 2018. С. 29 – 34.

Бикова О. Структурні та змістовні характеристики пісенних текстів «Бітлз». Міжкультурна комунікація і перекладознавство : точки дотику та перспективи розвитку : матеріали ІІ міжнар. наук-практ. інтерн.-конф. м. Переяслав-Хмельницький, 15 берез. 2019 р. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 60 – 64.

Бикова О. Символізація любовної лірики в пісенних текстах «Бітлз». Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Умань, 18-19 квітн. 2019 р. Умань : Візаві, 2019 Ч. 1. С. 30–34.

Бикова О. Критерії та показники сформованості індивідуальних творчих здібностей майбутніх вчителів хореографії. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти :матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. м. Умань, 19 квіт. 2019 р. Умань, 2019. С. 13-17.

Семенова О., Бикова О. Педагогічна практика важлива складова в процесі навчання майбутніх вчителів мистецьких спеціальностей. молодь, освіта, наука та мистецтво : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Умань, 21 листоп. 2019 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019.

Бикова О. Кордоцентризм у руховому осмисленні світу українцями : українські балетні вистави «лісова пісня», «лілея». сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали VІІ  міжнародної науково-практичної конф. м. Умань, 24 квітня 2020 р. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020.  с. 13-17.

Навчальні посібники:

Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті: метод. посібник. / упорядник О. А. Плахотнюк. Львів: СПОЛОМ, 2016. 180 с.

Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії у процесі підготовки вистави «Ой, на Івана, ой, на Купала» : навч.-метод. посібник / уклад. Л. М. Андрощук та ін.Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 250 с.

Хореографічна вистава «Бути жінкою – це доля» : навч.-метод. посібник / уклад. Л. М. Андрощукта ін. Умань: ВПЦ«Візаві», 2017. 307 с.

Програмове забезпечення фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії: навч. посібник / упор. Л. М. Андрощукта ін. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. 142 с.

Вистава «Колесо Фортуни» : навч.-метод. посібник / уклад. Л. Андрощук та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. 200 с.

Хореографічна вистава за мотивами казок Василя Сухомлинського : навч.-метод. посібник / уклад. Л. М. Андрощук та ін. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 180 с.

Казковий світ Василя Сухомлинського у творчості студентів факультету мистецтв (досвід проектної діяльності) / уклад. Андрощук Л. М. та ін. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 283 с.

Хореографічна вистава «Душа картини» : навч.-метод. посібник / уклад. Л. М. Андрощук [та ін.]. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2019. 338 с.

Участь у наукових конференціях та семінарах »

Участь у наукових конференціях та семінарах (за останні 5 років)

2016 р.

Науково-дослідна робота студентів як фактор розвитку індивідуальних творчих здібностей майбутніх вчителів хореографії // ХІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Концептуальні проблеми модернізації сучасної системи освіти на засадах формування духовно-патріотичних цінностей студентської молоді»(7-19 березня 2016 р., м. Бар);

Розвиток музично-ритмічних здібностей як передумова формування творчого потенціалу майбутніх педагогів-хореографів//Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті» (30 березня 2016 р., м. Львів);

Значення музично-ритмічних здібностей у розвитку індивідуальних творчих здібностей майбутніх педагогів-хореографів // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти» (25 червня 2016 р., м. Умань);

Формування індивідуальних творчих здібностей майбутніх педагогів-хореографів у процесі позааудиторної виховної роботи вищих навчальних закладів. Практичний аспект // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи» (20-21 жовтня 2016 р., м. Умань);

2017 р.

Формування творчого потенціалу майбутніх учителів хореографії в процесі організації  хореографічного фестивалю// ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти» (16 березня 2017 р., м. Умань);

Креативне позааудиторне середовище як мотиваційний чинник формування індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності» (29-31 березня 2017 р., м. Полтава);

Практичне значення участі студентів-хореографів в процесі організації  хореографічних фестивалів // Міжнародна наукова конференція «Трансформація в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст» (25-26 травня 2017 р., м. Умань);

Формирование музыкально-ритмических способностей как составляющей индивидуальных творческих способностей будущих учителей хореографии // Международное научно-практическое мероприятие Общества Науки и Творчества «Научное знание современности» (сентябрь 2017 г., г. Казань);

Ідеї евритмії у методичній системі Е. Жак-Далькроза // Всеукраїнський науково-практичний семінар «Інтеграція у мистецькій освіті як чинник гармонійного розвитку особистості» (16 листопада 2017 р., м. Умань);

Формування індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії засобами креативного позааудиторного середовища // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції»(11-12 грудня 2017 р., м. Суми);

2018 р.

Значення потенціалу хореографічного мистецтва у формуванні індивідуальних творчих здібностей майбутніх вчителів хореографії // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії розвитку сучасної хореографічної освіти» (20 березня 2018 р., м. Умань);

Розвиток сучасного хореографічного фестивального руху на Україні та Польщі // Міжнародна наукова конференція «Україна і Польща : минуле, сучасне, майбутнє»(22–23 травня 2018 р., м. Умань);

Розвиток дитячих хореографічних колективів на Україні  в контексті євроінтеграційних процесів // ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю, присвячена 60-річчю спеціальн. «Початкова освіта» в Бердянському державному педагогічному університеті «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти матеріали» (14 вересня 2018 р., м. Бердянськ);

Формування творчої індивідуальності майбутнього педагога-хореографа засобами хореографічного мистецтва // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасне мистецтво: науково-методичний та практичний аспекти» (25 вересня 2018 р., м. Умань);

Дистанційне навчання в системі хореографічної освіти // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інновації у вищій освіті: здобутки та перспективи» (11 жовтня 2018 р., м. Умань);

Пісенний текст як лінгвокультурний феномен // V Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи» (18-19 жовтня 2018 р., м. Умань);

Значення хореографічних фестивалів у формуванні хореографічної культури особистості // ХV Міжнародні Педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О. П. Рудницької (6 грудня 2018 р., м. Київ);

2019 р.

Творчий доробок Павла Тичини у репертуарі колективів народного танцю // Всеукраїнська науково-практична конференція «Життя і творчість Павла Тичини: текст і контекст» (20 лютого 2019 р., м. Умань);

Структурні та змістовні характеристики пісенних текстів «Бітлз» // ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство : точки дотику та перспективи розвитку» (15 березня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький);

Професійна підготовка студентів-хореографів у закладах вищої освіти як

педагогічна проблема // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні орієнтири мистецької освіти: традиції, досвід, інновації» (4-5 квітня 2019 р., м. Чернівці);

Формування здоров’язбережувальної компетенції дітей та підлітків у дитячих хореографічних колективах // Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді:проблеми, розвиток, супровід» (18 квітня 2019 р., м. Умань);

Самовдосконалення як чинник формування педагогічної майстерності вчителя хореографії // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін» (18 квітня 2019 р., м. Умань);

Символізація любовної лірики в пісенних текстах «Бітлз» // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» (18-19 квітня 2019 р., м. Умань);

Хореографічна освіта як чинник формування національної свідомості майбутніх педагогів-хореографів // VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти» (19 квітня 2019 р., м. Умань);

Потенціал хореографічного колективу у формуванні життєвого простору особистості // Міжнародна науково-практична конференція «Проектування позитивного життєвого простору особистості» (18-19 квітня 2019 р., м. Полтава);

Підготовка майбутніх учителів хореографії до професійної діяльності з дітьми з особливими потребами // Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність сучасного вихователя в інформаційному просторі» (16 травня 2019 р., м. Умань);

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасне мистецтво : науково-методичний та практичний аспект» (26 вересня 2019, Умань).

Особливості професійної  підготовки майбутніх педагогів-хореографів в УДПУ імені Павла Тичини // V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності» (7-8 жовтня 2019 р., м. Полтава);

Використання інноваційних технологій у хореографічних колективах // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інновації в освіті: здобутки та перспективи» (11 жовтня 2019 р., м. Умань);

П’ята Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (12 жовтня 2019 р., м. Умань);

Значення виховного потенціалу позааудиторної виховної роботи у підготовці студентів-хореографів // VІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи» (17-18 жовтня 2019 р., м. Умань).

Всеукраїнська науково- практична  інтернет-конференція «Інновації в освіті: здобутки та перспективи» (11 жовтня 2019, Умань);

Міжнародна науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука та мистецтво» (листопад 2019р., м. Умань);

ХVII Міжнародні педагогічні-мистецькі читання пам’яті професора О. П. Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії» (грудень 2019 р., м. Київ);

2020 рік

Мистецтво танцю як засіб соціалізації особистості // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття»  (22–23 квітня 2020 р., м. Мукачево);

Танець та особистість. Проблеми становлення творчої самореалізації // VІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»  (15 травня 2020 р., м. Київ);

Особливості професійної підготовки майбутніх учителів хореографії у ЗВО // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» : (2-3 квітня 2020 р., м. Умань);

Потенціал народного мистецтва у формуванні індивідуальних творчих здібностей студентів-хореографів // Регіональний науково-методичний семінар «Народне мистецтво України : знак, символ» (13-14 квітня 2020 р., м. Умань);

Наступність як важливий чинник фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії // Міжнародна науково-практична Інтернет конференції «Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи» (24 квітня 2020 р., м. Умань);

Значення віртуальної реальності в освітньому процесі студентів-хореографів // VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецтво в реаліях сучасної освіти» (23-24 квітня  2020 р., м. Полтава);

Кордоцентризм у руховому осмисленні світу українцями : українські балетні вистави «Лісова пісня», «Лілея» // VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти» (24 квітня 2020 р., м. Умань);

Інновації та їх місце в модернізації хореографічної освіти в Україні // Міжнародний кросмистецький конгрес «Полікультурна багатовимірність – шлях до діалогу та розвитку» (27 – 29 квітня,  2020 р., м. Полтава);

Актуальність хореографічної освіти з огляду на глобальні виклики сучасності // І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми інструментального виконавства в умовах сучасної мистецької освіти» (28-29 квітня 2020 р., м. Умань);

Викладання дисциплін хореографічного циклу у вишах через призму сучасності // І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне мистецтво: науково-методичний та практичний аспекти» (25 вересня 2020 р.);

Професійна підготовка майбутніх педагогів-хореографів у контексті інклюзивної освіти // І Міжнародна науково-практична конференція «Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та перспективи» (07-08 жовтня 2020 року);

Підготовка студентів-хореографів у вишах на засадах традиційного та інтегрованого навчання // VI Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (08-09 жовтня 2020 року);

Підготовка майбутніх учителів хореографії до формування комунікативної компетентності учасників хореографічного // V Міжнародна науково-методична конференція молодих учених та студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» (м. Одеса, 15-16 жовтня, 2020 р);

Значення педагогічного артистизму у формуванні педагогічної майстерності майбутніх учителів хореографії // VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи» (м. Умань, 15-16 жовтня, 2020 р.)

Керівництво студентською науковою роботою »

Керівництво студентською науковою роботою

2016 р.

Лихолай Ю. Дитячий хореографічний фестиваль, як стимул формування творчого потенціалу дітей. Мистецтвознавчі студії: Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Всеукр. студ. конф. м. Умань, 28 квітня 2016 р. Умань, 2016. Вип. 9. С. 135-139;

Череватенко С. Значення хореографічного мистецтва у творчому розвитку дітей з особливими потребами. Мистецтвознавчі студії: Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Всеукр. студ. конф. м. Умань, 28 квітня 2016 р. Умань, 2016. Вип. 9. С. 147 – 151;

Покропивна А. Вплив сучасних жанрів хореографії на творчу діяльність керівника дитячого колективу. Мистецтвознавчі студії: Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Всеукр. студ. конф. м. Умань, 28 квітня 2016 р. Умань, 2016. Вип. 9. С. 139 – 142;

Штангей В. Хореографічне мистецтво в системі етично-естетичного виховання учасників хореографічного виховання. Мистецтвознавчі студії: Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Всеукр. студ. конф. м. Умань, 28 квітня 2016 р. Умань, 2016. Вип. 9. С. 155 – 159;

Гаврилюк А. Формування творчого потенціалу дітей у дитячому хореографічному колективі. Мистецтвознавчі студії: Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Всеукр. студ. конф. м. Умань, 28 квітня 2016 р. Умань, 2016. Вип. 9. С. 87-89.

2017 р.

Курудімова Т. В. Формування естетичного ставлення до мистецтва хореографії засобами українського народного танцю. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. м. Умань, 16 берез. 2017 р. Умань, 2017. С. 66 – 71;

Оніщук О. В. Творчий внесок видатних педагогів-хореографів у роботу з дітьми дошкільного віку. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. м. Умань, 16 берез. 2017 р. Умань, 2017. С. 104 – 109;

Михайлова Ю. А. Хореотерапія як метод роботи з дітьми з особливими потребами. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. м. Умань, 16 берез. 2017 р. Умань, 2017. С.  86 – 90;

Бевз А. О. Педагогічні функції дитячого хореографічного колективу. Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІVВсеукр. студ. наук. конф. м. Умань, 20 квіт. 2017 р. Умань, 2017. С. 86 – 90;

Онищук О. В. Творческий вклад выдающихся педагогов-хореографов в работу с детьми дошкольного возраста. Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства : матеріали і тези ІІІ Міжнар. конф. молод. учен. та студ. м. Одеса, 13 – 14 жовт. 2017 р. Т. 1. Одеса, 2017. С. 131 – 134;

Юр’єв В. С. Народна хореографія як чинник естетичного розвитку та виховання дітей. Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. м. Херсон, 3 листоп. 2017 р. С. 286 – 290.

2018 р.

Андрусьєва Марина. Творчий розвиток учасників хореографічного колективу засобами сучасної хореографії. Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали V Всеукр. студ. наук. конф. м. Умань, 22-23 берез. 2018 р. Умань, 2018. Ч. 1. С. 8–11.

Горбань Анна. Хореографічний колектив як умова розвитку та виховання особистості. Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали V Всеукр. студ. наук. конф. м. Умань, 22-23 берез. 2018 р. Умань, 2018. Ч. 1. С. 24–27.

Діордіца Віталіна. Хореографічний розвиток учнів початкових класів. Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали V Всеукр. студ. наук. конф. м. Умань, 22-23 берез. 2018 р. Умань, 2018. Ч. 1. С. 27–29.

Куценко Валерія. Формування естетичних смаків молодших школярів засобами класичного танцю. Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали V Всеукр. студ. наук. конф. м. Умань, 22-23 берез. 2018 р. Умань, 2018. Ч. 1. С. 37–40.

Пушкіна Каріна. Формування творчого потенціалу дітей молодшого шкільного віку у хореографічному колективі. Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали V Всеукр. студ. наук. конф. м. Умань, 22-23 берез. 2018 р. Умань, 2018. Ч. 1. С. 52–55.

Ткаченко Ольга. Педагогічна майстерність керівника хореографічного колективу. Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали V Всеукр. студ. наук. конф. м. Умань, 22-23 берез. 2018 р. Умань, 2018. Ч. 1. С. 62–65.

2019 р.

Войтович Надія. Учитель хореографії – виконавець і творець на заняттях з хореографії. Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ Всеукр. студ. наук. конф. м. Умань, 21 берез. 2019 р. Умань, 2019. С. 18–20;

Малий Олександр. Педагогічна спадщина майстра народно-сценічного танцю Василя Верховинця. Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ Всеукр. студ. наук. конф. м. Умань, 21 берез. 2019 р. Умань, 2019. С. 39–41;

Цимбал Каміла. Професійне становлення  керівників хореографічних колективів та педагогів-хореографів. Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ Всеукр. студ. наук. конф. м. Умань, 21 берез. 2019 р. Умань, 2019. С. 66–69;

Колос Олена. Танцювальні колективи України у другій половині ХХ століття. Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ Всеукр. студ. наук. конф. м. Умань, 21 берез. 2019 р. Умань, 2019. С. 29–32;

Хава Наталя. Викладання уроку хореографії як психолого-педагогічна проблема. Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VІ Всеукр. студ. наук. конф. м. Умань, 21 берез. 2019 р. Умань, 2019. С. 174–177.

2020 р.

Дорофєєва Лідія. Значення казки у виховному процесі дітей різних вікових груп засобами хореографії. PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT: матеріали V Міжнародній науково-практичній конференції, м. Львів, 2-3 берез. 2020 р.

веб-сайт. URL : https://sciconf.com.ua/vmezhdunarodnayanauchnoprakticheskayakonferentsiyaprioritydirectionsofsciencedevelopment-2-3-marta-2020-godalvovukraina

Гилюк Єлизавета. Індивідуальні творчі здібності – основа професійної творчої діяльності майбутніх вчителів хореографії. PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT: матеріали V Міжнародній науково-практичній конференції, м. Львів, 2-3 берез. 2020 р.

веб-сайт. URL : https://sciconf.com.ua/vmezhdunarodnayanauchnoprakticheskayakonferentsiyaprioritydirectionsofsciencedevelopment-2-3-marta-2020-godalvovukraina

Мороз Анна. Хореографічна культура народного танцю в Україні ХХІ ст. PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT: матеріали V Міжнародній науково-практичній конференції, м. Львів, 2-3 берез. 2020 р.

веб-сайт. URL : https://sciconf.com.ua/vmezhdunarodnayanauchnoprakticheskayakonferentsiyaprioritydirectionsofsciencedevelopment-2-3-marta-2020-godalvovukraina

Куценко Валерія. Втілення художнього образу давньогрецьких богинь через призму сучасної хореографії. Хореографічна культура – мистецькі виміри: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, магістрантів та студентів (12 листопада, м. Львів).

Конференції »

Конференції

Куценко Валерія. Особливості організації навчально-виховної роботи в «Зразковому художньому колективі «Ансамблі народного танцю «Весна» // IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» (м. Одеса, 15-16 жовтня 2020 р.)

Свистун Максим. Вимоги до роботи керівника ансамблю народного танцю з огляду на сучасність // IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» (м. Одеса, 15-16 жовтня 2020 р.);

Прохоров Євген. Значення розвитку особистісних якостей керівника хореографічного колективу // IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» (м. Одеса, 15-16 жовтня 2020 р.);

Цимбал Каміла. Формування художнього смаку творчо-обдарованих дітей на заняттях з хореографії // IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» (м. Одеса, 15-16 жовтня 2020 р.);

Метеля Каріна. Виховання патріотичних почуттів дітей засобами українського фольклору // IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» (м. Одеса, 15-16 жовтня 2020 р.).

Творча діяльність

014-2019 рр. – організатор і художній керівник ансамблю танцю «Фієста» зі складу викладачів Уманського державного педагогічного університету  імені Павла Тичини.

2014-2019 рр. – організатор Всеукраїнського дитячого хореографічного фестивалю «Квітнева феєрія».

З 2019 року – організатор Міжнародного хореографічного фестивалю «Квітнева феєрія».

2012 рік – член журі міського та обласного фестивалю учнівської творчості «Грайлива веселка».

2013 рік член журі міського фестивалю-конкурсу «Хореографічні візерунки»

2016 рік – голова журі Міжнародного хореографічного фестивалю «Тріумф-фест» (м. Умань);

2018 рік – член журі Міжнародного хореографічного фестивалю «Квітуча країна» ( м. Умань);

2019 рік – голова Журі VIII Міжнародного відкритого фестивалю-конкурсу з хореографії «THE SPIRIT ART»( м. Харків).

 

Підготовка кваліфікаційних робіт з хореографії (творчих проєктів):

  • рік – «О Фортуна»
  • рік – «Казковий світ Василя Сухомлинського»;

2018 рік – «Душа інструмента»;

2019 рік – «Душа картини»;

2020 рік – «Образи Софіївки».

 

Авторське право

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82857 від 14. 11. 2018. Бикова О. В. Позааудиторна виховна робота як чинник формування індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії у закладах вищої педагогічної освіти: монографія. Умань. «Візаві», 2017. 161 с.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83083 від 23. 11. 2018. Науковий твір «Освітньо-професійна програма «Середня освіта. (Хореографія)» Освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 014 Середня освіта (Хореографія) зі спеціалізацією «Художня культура».

 

Підвищення кваліфікації

2015 рік – Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 141627 за програмою «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації» в НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, обсягом 210 год.

 

Відзнаки

2016 рік – Грамота від ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», за високопрофесійну роботу в складі журі Першої міжвузівської студентської олімпіади зі спеціальності «Хореографія»

2016 рік – Подяка від Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, за підготовку студента-переможця II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

2017 рік – Грамота від ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», за сумнівну працю при підготовці учасника Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Хореографія»

2020 рік – Подяка від Уманської міської ради, за багаторічну плідну працю, підготовку висококваліфікованих вчительських кадрів, значний особистий внесок у розвиток педагогічної науки.

Повернутися назад